Modlitewnik Żywego Różańca

 

Nakładem wydawnictwa Sióstr Loretanek ukazał się Modlitewnik Żywego Różańca, adresowany do wszystkich, którzy są związani z tą modlitewną wspólnotą. Można go nabyć w Wydawnictwie Sióstr Loretanek (ul. L. Żeligowskiego 16/20 04-476 Warszawa, www.sklep.loretanki.pl)

Modlić się i uczyć się modlitwy

Prezentowany Modlitewnik zawiera bogaty wybór modlitw. Znajdziemy w nim modlitwy w ważnych wydarzeniach życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i społecznego, modlitwy pomagające przeżywać niedzielę i poszczególne okresy roku liturgicznego, modlitwy w intencjach moderatorów, zelatorów i członków Żywego Różańca, teksty przybliżające Świętych i Założycielkę naszej wspólnoty, a także pomoce w przeżywaniu nabożeństw, w tym również adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zamieszczone modlitwy są przeplatane wprowadzeniami i wyjaśnieniami, gdyż Modlitewnik jest także pomocą w rozwijaniu życia modlitewnego. Do tego nas wzywał św. Jan Paweł II pisząc: „Nasze chrześcijańskie wspólnoty winny stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca … Byłoby błędem sądzić, że zwyczajni chrześcijanie mogą się zadowolić modlitwą powierzchowną, która nie jest w stanie wypełnić ich życia” (NMI 33-34).

Można wyrazić nadzieję, że Modlitewnik stanie się dla członków Żywego Różańca cenną pomocą w przeżywaniu modlitwy i stałym wysiłku wypływania na głębię zjednoczenia z Bogiem, zawierzenia się Maryi i współpracy ze Świętymi.  

Z Maryją iść do Jezusa

Różaniec to niezwykła modlitwa. Łączy w sobie wymiar duchowy i zewnętrzny, wymaga odmawiania konkretnych tekstów, ale w połączeniu z rozważaniem tajemnic z życia Jezusa. Wzorem takiej nieustającej medytacji jest Maryja, która rozważała w sercu wszystko, co Jezus czynił i mówił, i przeżywała z Nim każdy etap Jego życiowej drogi. Do tego wzoru odwołuje się Modlitewnik Żywego Różańca. Pomaga wspominać Chrystusa z Maryją, uczyć się Chrystusa od Maryi, upodabniać do Chrystusa z Maryją, prosić Chrystusa z Maryją i głosić Chrystusa z Maryją. Zamieszczone w nim teksty pomagają kroczyć tą właśnie drogą. Ukazał nam ją św. Jan Paweł II w liście „Rosarium Virginis Mariae”.

Maryjność, to podstawowa cecha proponowanego Modlitewnika. Zawiera on modlitwy w różnych intencjach i na różne okoliczności życia, ale we wszystkich sprawach staramy się być z Maryją i z Nią iść do Jezusa.

Liturgia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego

Drugą charakterystyczną cechą Modlitewnika ŻR  jest ukazanie związku wszystkich modlitw i rozważań z liturgią, a szczególnie z Eucharystią. Liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Nabożeństwa i modlitwa indywidualna są jej podporządkowane. Mają pomóc głębiej przeżywać sakramenty święte i rok liturgiczny, a w nim w sposób szczególny każdą niedzielę.

Teksty zamieszczone w Modlitewniku pomagają otoczyć różańcem osoby przygotowujące się do chrztu i bierzmowania, podejmujące wysiłek nawrócenia i dotknięte cierpieniem, realizujące swoje powołanie na drodze życia małżeńskiego i rodzinnego, kapłańskiego i konsekrowanego. Towarzyszymy modlitwą różańcową braciom i siostrom odchodzącym z tego świata i pamiętamy o tych, którzy są już u Pana. Modlitewnik zawiera pomoce na różne sytuacje życiowe, w których sami się znajdujemy i które są udziałem naszych bliskich. Niektóre części Modlitewnika zawierają teksty być może dla wielu osób nieznane, np. Nabożeństwo spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, proponowane na niedziele, szczególnie te wielkanocne. Może to być ubogacenie naszego życia duchowego.

Każdy dziesiątek różańca kończymy modlitwą „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Ta cecha modlitwy różańcowej, czyli ukierunkowanie na Osoby Trójcy Świętej, jest kolejnym ważnym rysem modlitw zamieszczonych prezentowanej książeczce. 

Apostolstwo modlitwy

Członkowie Żywego Różańca nie tylko sami się modlą, lecz są również apostołami modlitwy. Często prowadzą różaniec przed Mszą Świętą, przygotowują adoracje Najświętszego Sakramentu, czynnie angażują się w przeżywanie nabożeństw różańcowych. W Modlitewniku znajdą wiele inspiracji, a także gotowych tekstów modlitewnych, które pomogą im podejmować te apostolskie zadania.