Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej

Witamy na stronie internetowej Żywego Różańca archidiecezji krakowskiej. W jej treść wprowadzają nas dwa znaki. Po lewej stronie znajduje się logo Żywego Różańca w Polsce. Stanowimy część tej wielkiej wspólnoty. W logo widzimy znak krzyża, ku któremu skierowane są pozostałe elementy, a więc paciorki różańca, kwiat róży oraz także napis informujący o stowarzyszeniu Żywy Różaniec. Niebieski kolor tła przypomina o Matce Najświętszej.
Po prawej stronie umieszczony został znak, który podkreśla ukierunkowanie modlitwy różańcowej na Eucharystię oraz ukazuje w syntezie wszystkie cztery części różańca. Oto kilka refleksji wyjaśniających tę symbolikę.

Różaniec i Eucharystia

ihs

 

Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu pisze, że liturgia jest „zbawczym działaniem”, a różaniec „zbawienną kontemplacją” (por. RVM 13). „Niektórzy sądzą, – pisze Papież w tym samym liście – że nieuniknioną konsekwencją centralnego miejsca liturgii, słusznie podkreślonego przez Sobór Watykański II, jest zmniejszenie znaczenia różańca. W rzeczywistości, jak wyjaśnił Paweł VI, modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu codziennym” (RVM 4). Chcemy się uczyć takiego sposobu odmawiania różańca, aby dzięki niemu lepiej przygotować się do udziału w Eucharystii, przeżywać ją w pełni wewnętrznego zaangażowania oraz obficie zbierać jej owoce w codziennym życiu. Liturgia bowiem, a szczególnie Eucharystia, jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i równocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (KL 10). Krótkiego wyjaśnienia wymagają również symbole wyrażające tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

 

Tajemnice radosne

domPięć pierwszych tajemnic, nazwanych radosnymi, dotyczy wydarzeń, które dzieją się w rodzinie, są związane z poczęciem dziecka, szczególnie poczęciem Jezusa i Jana Chrzciciela, mówią o przeżyciach matek jeszcze przed narodzeniem dzieci, wreszcie wprowadzają w misterium narodzin i wzrostu Zbawiciela świata i Jego świętego Poprzednika. Rozważamy w tym tajemnicach również rodzinne odwiedziny, zrozumienie i niezrozumienie Bożego planu zbawienia, przyjęcie i nieprzyjęcie dziecka. Z tych racji na powyższym rysunku znakiem radosnych tajemnic jest dom, w którym żyje rodzina. W tej rodzinie zamieszkuje Chrystus i ją uświęca.

 

Tajemnice światła

ksiegaZnakiem tajemnic światła jest na powyższym rysunku księga. Chodzi oczywiście o Pismo Święte. Ono bowiem kryje w sobie światło, które od Boga pochodzi i zostało przekazane ludziom. W różańcowych rozważaniach nieustannie odwołujemy się do słowa Bożego. Taka systematyczna medytacja, prowadzona każdego dnia, może stać się jedną z najpiękniejszych form przygotowania do głębszego przeżycia eucharystycznej liturgii słowa, w której spotkanie ze słowem Bożym ma szczególną moc. Autentyczne przeżywanie pięciu wybranych wydarzeń z publicznej działalności Chrystusa, w których odnajdujemy pewną syntezę całej Jego zbawczej działalności sprawia, że chrześcijanin bardziej żyje w świetle, znając lepiej prawdę o Bogu i człowieku, o dobru i złu, o grzechu i łasce.

 

Tajemnice bolesne

krzyzPo rozważeniu tajemnic światła wkraczamy w kolejny etap zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Obejmuje on czas Jego męki. Jest więc zrozumiałe, że znakiem bolesnych tajemnic jest krzyż. Udajemy się do Ogrójca, potem medytujemy biczowanie i cierniem koronowanie, wędrujemy z Jezusem na Golgotę i trwamy przy Nim w godzinie konania na Golgocie. Zazwyczaj pamiętam o tym, że tajemnice te są w sposób sakramentalny uobecniane w Eucharystii. Im głębiej wnikamy w niej w różańcowej medytacji, tym bardziej możemy się z Jezusem cierpiącym jednoczyć w czasie Mszy Świętej. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko tajemnice męki Jezusa są obecne w Eucharystii, lecz całe Jego życie. Dlatego każda rozważana w różańcu tajemnica prowadzi nas w głąb misterium eucharystycznego.

 

Tajemnice chwalebne

ogienUwieńczeniem różańcowych medytacji nad życiem Jezusa i Maryi są tajemnice chwalebne. Jako ich symbol został na powyższym rysunku wybrany płomień ognia. Wyraża on bowiem najważniejszy dar zmartwychwstałego Pana, jakim jest Duch Święty. Jezus został poczęty z Ducha Świętego, w Duchu Świętym wzrastał i przygotowywał się do wypełnienia misji, w mocy Ducha przeszedł dobrze czyniąc i nauczając wszystkich, a następnie w Duchu Świętym jako Najwyższy Kapłan złożył ofiarę pojednania i powrócił do życia. Tego Ducha przekazał Jezus Apostołom, aby przed Ducha prowadzeni szli aż na krańce świata i byli Jego świadkami. Ostateczny kres drogi ukazuje tajemnica Wniebowstąpienia Jezusa oraz Wniebowzięcia i ukoronowania Jego Matki.