mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

79

kwiecień 2023

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Okres Wielkiego Postu zbliża się ku końcowi. Rośnie intensywność naszych duchowych przeżyć. W minionych tygodniach rozważaliśmy mękę Jezusa podczas Gorzkich Żali i Dróg krzyżowych, podczas odmawiania różańca i indywidualnych medytacji. Jutro będziemy wsłuchiwać się w opis męki Pana odczytywany w czasie Mszy Świętej, a w Wielki Piątek będziemy przeżywać to misterium z jeszcze większym zaangażowaniem. Myśli wszystkich, którzy kochają Jezusa, biegną ku Niemu i przeżywają każde cierpienie, które Go dotyka. Bolesne jest już to, że arcykapłani i faryzeusze wydają polecenie – o czym przypomina dzisiejsza Ewangelia – aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu pobytu Jezusa, doniósł o tym, by można było Go pojmać. Godzina Jego męki się zbliża.

2. W pierwszą sobotę miesiąca staramy się wpatrywać w niepokalane Serce Maryi i uczymy się od Niej rozważania wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał. Rozważanie Jego cierpienia ma pewne pierwszeństwo w stosunku do innych medytacji. Mówił On do św. Faustyny: „Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość” (Dzienniczek, 369). W męce Zbawiciela objawia się najpełniej Jego nieskończona miłość, Jego bezgraniczne miłosierdzie, a także Jego boska mądrość. Jest to mądrość, której nie może pojąć ktoś, kto nie uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. Przywódcy Izraela nie przyjęli Jego nauki i zdecydowali o pojmaniu Go.

3. Gdy wpatrujemy się w cierpiącego Zbawiciela, gdy słuchamy Ewangelii o Jego biczowaniu i cierniem ukoronowaniu, o Jego dźwiganiu krzyża i wielogodzinnym konaniu w okrutnej męce, często brak nam słów i rozważanie staje się bardziej kontemplacją. Wtedy usta milczą, a serce bije mocniej. Ono uczestniczy w tym, co przeżywa Jezus. Zapewne tak przeżywała mękę Syna Maryja. Nie znamy żadnego słowa, który by w tym czasie wypowiadała, ale nie mamy wątpliwości, że sercem była blisko Niego i trwała wiernie pod krzyżem. Z Nią chcemy przeżywać mękę i zmartwychwstanie Jezusa.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za modlitwę Anioła z Fatimy, którą stale powtarzamy. Modlimy się jego słowami wyrażając naszą wiarę i nadzieję, uwielbienie i miłość, przeproszenie i prośbę. Jednoczymy się w tej modlitwie z wszystkimi Aniołami i Świętymi, którzy w niebie uwielbiają Ciebie i nieustannie modlą się za nas. Jednoczymy się z Maryją, której miłość i świętość przewyższa doskonałością wszystkie stworzenia. Jej Serce jest niepokalane, wolne od grzechu i całkowicie oddane Tobie. Jednocząc się z mieszkańcami nieba wchodzimy w Wielki Tydzień, aby świętować tajemnicę zbawienia, a także by wynagradzać Tobie, o Panie, i Twej Najświętszej Matce, za grzechy nasze i całego świata. Otwieramy się na dar miłosierdzia, jaki nam ofiarowujesz. Ono kazało Ci przyjąć okrutną mękę i krzyż, abyśmy mogli z Tobą i w Tobie „stać się nowym stworzeniem” (por. 2Kor 5,17), „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym” (1P 2,9). Wsłuchując się w słowa Ewangelii mówiące o Twoich cierpieniach i Twojej śmierci krzyżowej, wyznajemy, że tylko w Tobie jest zbawienie i tylko Tobie możemy do końca zaufać.

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza (23,33-34;45-46): „Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha”.

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła.

L2: Z Ewangelii według św. Jana (19,25-30.33-34): „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Gdy [żołnierze] podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła.

L1: Z homilii papieża Benedykta XVI: „Centrum Wielkiego Piątku, dnia postu i pokuty, jest tajemnica męki. […] Zechciejmy naprawdę popatrzeć na przebite serce Odkupiciela, w którym – jak pisze św. Paweł – «wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte» (Kol 2,3), co więcej, «mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała» (Kol 2,9). […] Krzyż objawia «Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość» – wymiary kosmiczne; taki jest sens miłości przekraczającej wszelkie poznanie – miłość wykracza poza wszystko, co znamy, i napełnia nas «całą Pełnią Boga» (Ef 3,18.19). […]  On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie”.

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła.

     L2: Panie Jezu, rozważamy Twoją Mękę w czasie Mszy Świętej, szczególnie w Niedziele Palmową i Wielki Piątek. Rozważamy Twoje cierpienia w bolesnej części różańca. Rozważamy je także w lekturze i indywidualnej medytacji. Udziel wierzącym w Ciebie swego Ducha, aby wszyscy z wielką wiarą i gorącą miłością wpatrywali się w Twoje rany, widoczne na ciele i przeżywali głęboko ból Twego Serca. Prosimy o to w cichej modlitwie, wzywając wstawiennictwa Matki Bożej Bolesnej, a także wszystkich Aniołów i Świętych.

Chwila ciszy.

Śpiew: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła.

 

Cząstka Różańca

s4P: Wdzięczni Bogu za dar odkupienia, pełni ufności w moc Jego miłosierdzia, rozważmy w różańcu tajemnice bolesne. Módlmy się z Maryją, umacniając się Jej wiarą, nadzieją i miłością. Wynagradzajmy Jej Niepokalanemu Sercu za wszelkie zniewagi, jakich doznaje od ludzi.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Wraz ze św. Janem Pawłem II, św. Siostrą Faustyną, św. Bratem Albertem i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który trwa na modlitwie w Ogrójcu pocąc się krwawym potem. Temu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: Wraz ze św. Rafałem Kalinowskim, św. Józefem Sebastianem Pelczarem, św. Maksymilianem Kolbe i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, który przyjmuje okrutną mękę biczowania. Temu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie

P: Wraz ze św. Zygmuntem Szczęsnym Falińskim, św. Zygmuntem Gorazdowskim, św. Stanisławem Kostką i innymi naszymi Patronami uwielbiajmy Pana, któremu nakładają na głowę cierniową koronę. Temu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Dźwiganie krzyża

P: Wraz z bł. Karoliną Kózkówną, bł. Angelą Truszkowską, bł. Zofią Czeską i innymi naszymi Patronkami uwielbiajmy Pana, który dźwiga ciężki krzyż na Golgotę. Temu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

P: Wraz z bł. Łucją Szewczyk, bł. Klarą Szczęsną, bł. Hanną Chrzanowską uwielbiajmy Pana, który w okrutnej męce oddał życie na krzyżu. Temu, który nas miłuje i nieustannie okazuje nam miłosierdzie, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

P: Modlitwa za Ojczyznę.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).