mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

52

2 styczeń 2021

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.„Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandała” – mówi św. Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. Przedziwne jest to stwierdzenie proroka znad Jordanu. O ile współcześni Janowi nie mieli okazji poznać Jezusa, gdyż żył w zaciszu Nazaretu, o tyle następne pokolenia miały taką możliwość, gdyż On się objawił ludziom i to na wiele sposobów. Objawił się w swoim słowie, w swoich cudach, a przede wszystkim w swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Dziś mamy możliwość spotykać się z Nim w ciągu całego roku liturgicznego. Możemy świętować tajemnicę Jego Narodzenia, wiedząc, że przychodzi na świat Syn Boga żywego. Możemy słuchać Jego słowa i rozważać je w czasie Mszy Świętej i w indywidualnej lekturze. Możemy towarzyszyć duchowo Jezusowi w Jego pobycie na pustyni, Jego męce na Golgocie, a także doświadczać Jego obecności jako Zmartwychwstałego.

2. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że już poznaliśmy Tego, który do nas przyszedł i pośród nas zamieszkał? A może ciągle aktualne są słowa św. Jana Chrzciciela: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie”. Zapewne poznali Go ci, którzy Go przyjęli na podobieństwo Maryi i św. Józefa, którzy radują się z pasterzami i mędrcami ze Wschodu i szczerze wyznają, jak Jan Chrzciciel, że nie są godni rozwiązać rzemyka u sandała Tego, który jest prawdziwym Bogiem w ludzkiej postaci. Nie brak jednak w naszym pokoleniu tych, którzy usuwają postać Dzieciątka Jezus z kartek świątecznych, którzy nie używają nazwy „Boże Narodzenie”, którzy domagają się nieograniczonego prawa do zabijania nienarodzonych, którzy coraz bardziej zdecydowanie i głośno odrzucają Boże przykazania.

3. Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, łączymy dziękczynne śpiewy za dar Wcielenia Syna Bożego z modlitwami wynagradzającymi za bluźnierstwa, które się mnożą, za grzechy, którymi obrażany jest Chrystus i Jego Najświętsza Matka. Trwajmy na modlitwie przy Niepokalanej, adorujmy z Nią Dzieciątko, które jest Zbawicielem świata.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Klękamy przed Tobą, Panie Jezu, pełni wdzięczności za Twoją obecność pośród nas. Przyszedłeś z nieba i pozostałeś z nami na ziemi. Jesteś obecny każdego dnia, w każdej sprawie, z każdym człowiekiem. Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, rozważając tajemnicę Twego Narodzenia, pragniemy Cię adorować śpiewem kolęd. Umacniamy się zachętami do modlitwy, szczególnie różańcowej, jakie kierował do Kościoła Ojciec Święty Leon XIII w 1885 roku w liście apostolskim „Quod auctoritate apostolicae”.

Z papieskich słów płynie nadzieja, której nie osłabiają wielorakie trudności, z jakimi musiał mierzyć się Kościół w tamtych czasach. O tych problemach papież przypominał i wzywał wszystkich do modlitwy. W cytowanym liście pisał: „Wielkie cnoty przodków naszych w niemałej części zniknęły; żądze, najgwałtowniejsze ze swej natury, uzyskały większą swobodę; szaleństwo opinii niepowściągane wcale lub tylko zbyt słabymi środkami rozlewa się coraz szerzej; a nawet z pomiędzy tych, co dobrze myślą, wiele nie ma odwagi wskutek jakiegoś fałszywego wstydu wyznać swobodnie swoich przekonań, a tym mniej wcielić je w czyn. Siła złych przykładów z różnych stron wpływa na obyczaje ludów; nieuczciwe stowarzyszenia, które już przy innych sposobnościach napiętnowaliśmy, posługujące się umiejętnie występnymi środkami, oszukują lud i starają się, ile tylko mogą, odciągnąć go i odłączyć od Boga, od świętości spełniania obowiązków i od wiary chrześcijańskiej”.

Panie Jezu, nasz Zbawicielu! Ty dałeś siły naszym przodkom, aby mino trudności i cierpień, trwali przy Tobie. Umocnij naszą wiarę, abyśmy nie ustawali w modlitwie i dawali o Tobie świadectwo wobec braci. Przyjmij, Panie, nasz śpiew uwielbienia.

Śpiew: „Ach ubogi żłobie”.

L1: Z nauczania papieża Leona XIII: „Wśród tych wielkich potrzeb osobistych i społecznych, gdy cała nadzieja ratunku opiera się o pomoc i opiekę Ojca niebieskiego, pragnęliśmy dalej gorąco, by trwał stały zapał do modlitwy, połączony z ufnością. W każdym czasie ciężkim dla chrześcijaństwa, gdy zdarzyło się, że Kościół uciskały zewnętrzne niebezpieczeństwa, lub wewnętrzne niedomagania, poprzednicy Nasi podnosząc oczy błagalnie ku niebu, jasno uczyli, jak i skąd należy wypraszać światło dla dusz, mężną cnotę i pomoc odpowiednią do okoliczności”.

Śpiew: „Gdy się Chrystus rodzi”.

 L2: Z nauczania papieża Leona XIII: „[Naszym poprzednikom] tkwiły głęboko w pamięci przykazania Jezusa Chrystusa: «Proście, a otrzymacie» (Mt 7,7); «Zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać» (Łk 18,1). Tym słowom odpowiada jak echo głos apostolski: «Nieustannie się módlcie» (1 Tes 5,12); «Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi» (1 Tm 2,1).

Śpiew: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

L1: Z nauczania papieża Leona XIII: „Niech każdy z Was, Czcigodni Bracia, wywnioskuje, jak miła Nam jest i jak pochwalamy gorliwość Waszą w rozszerzaniu nabożeństwa Różańca świętego, którą okazaliście za Naszą zachętą, szczególnie w ostatnich latach. Nie możemy też pominąć milczeniem pobożności ludu, rozbudzonej w tym kierunku prawie wszędzie; trzeba więc starać się jeszcze bardziej ją rozpalić i na stałe utwierdzić. Nikt z Was nie zdziwi się więc, że znowu powracamy do tej zachęty, którą daliśmy już kilka razy, bo rozumiecie, ile na tym zależy, by wśród wiernych kwitł zwyczaj odmawiania Różańca Maryjnego i wiecie doskonale, że w nim mamy bardzo piękną cząstkę i postać tego ducha modlitwy, o którym mówimy, a zarazem jak ta modlitwa odpowiada naszym czasom, jak jest łatwa i płodna w zbawiennych skutkach”.

Śpiew: „Gdy śliczna Panna”.

L2: Pozostańmy w chwili ciszy, adorując Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie. On prowadził swój Kościół w każdej epoce dziejó1)w. Prowadzi go również dzisiaj. Trwajmy przy Jezusie wraz z Maryją, Jego Najświętszą Matką.

Chwila ciszy.

Śpiew: „Lulajże Jezuniu”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Z Nią pragniemy rozważać radosne tajemnice różańca. Z Nią dziękujemy Ojcu niebieskiemu za dar Jezusa.

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

P: Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski za Maryję, Najświętszą Matkę Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Jej niepokalane poczęcie, za Jej „tak” wypowiedziane wobec Anioła w czasie Zwiastowania. Jej zawierzamy wszystkie małżeństwa i rodziny.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

P: Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za Maryję, którą wybrałeś na Matkę swego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Jej macierzyństwo i za macierzyństwo św. Elżbiety. Dziękujemy za wszystkie matki, które z miłością oczekują na narodzenie swoich dzieci. Niech Maryja otacza je swoją opieką.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

P: Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za Maryję, która w Betlejem rodzi Dziecię Jezus. Dziękujemy za Jej zaufanie wobec Ciebie w trudnej sytuacji. Dziękujemy za św. Józefa, któremu powierzyłeś zadania przybranego Ojca Jezusa. Błogosław wszystkim matkom i ojcom, i wspieraj ich w potrzebie.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

P: Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za Maryję i Józefa, którzy przynoszą Jezusa do świątyni, aby Go Tobie przedstawić. Dziękujemy za Symeona i Annę, którzy z wiarą przywitali Zbawiciela. Dziękujemy Ci, Ojcze, za rodziców, którzy przynoszą swoje dzieci do chrztu i przekazują im wiarę.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

P: Dziękujemy Ci, Ojcze niebieski, za trzydzieści lat życia Jezusa w Nazarecie. Dziękujemy za zwyczajne wydarzenia tego świętego czasu, a także za wydarzenia szczególne, jak pielgrzymki do Jerozolimy. Błogosław, Ojcze najlepszy, wszystkim rodzinom, aby z wiarą przeżywały swoją codzienność i świętowały zbawcze wydarzenia.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).