logo_zr

ZELATOR

luty 2020

31

Do pobrania: docxpdf

Z historii różańca

Piękne i głębokie są teksty, nazwane „dopowiedzeniami”, które opracował bł. Alan z La Roche (1428-1475). W poprzednich numerach „Zelatora” zamieszczone zostały wybrane myśli z pierwszej i drugiej pięćdziesiątki. Nie są one jeszcze nazywane „częścią radosną” lub „częścią bolesną” różańca. Ich treść pokazuje nam jednak, że w tym kierunku zmierza rozwój różańca w XV wieku. Dziś rozważymy wybrane teksty z trzeciej pięćdziesiątki, której autor nadaje tytuł: „Tajemnice zmartwychwstania, wniebowstąpienia i wywyższenia Chrystusa oraz chwalebnego wniebowzięcia Dziewicy Maryi”. W piątej dziesiątce znajdujemy rzadziej spotykane rozważania, dlatego z niej zacytowane zostało więcej „dopowiedzeń”.

Rozważania z trzeciej części „Psałterza NMP”

Fragmenty z pierwszej dziesiątki

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

1.Najchwalebniejszy, Twoja dusza zstąpiła do piekieł, z całą mocą rozwaliła ich bramy, strąciła Lucyfera do otchłani, surowo skarciła innych potępionych. Amen.

4. Najchwalebniejszy, Ty z niewyobrażalną jasnością i niewypowiedzianą chwałą razem z zastępem aniołów i tłumem świętych ojców najpierw ukazałeś się swej Matce i słodko powitałeś, pozbawiając Je wszelkiego smutku. Amen.

6. Najchwalebniejszy, następnie ukazałeś się jedenastu uczniom zamkniętym w Wieczerniku na Syjonie, potem Jakubowi Młodszemu, który od Wieczerzy Pańskiej pościł do tego momentu. Amen.

 

Fragmenty z drugiej dziesiątki

1. Najmiłosierniejszy, Ty wstąpiłeś do nieba ze świętymi duszami i ze wszystkimi aniołami przeznaczonymi na stróżów ludzi, w niesłychanej chwale i niewyrażalnej radości. Amen.

5. Najmiłosierniejszy, Ty w swej przeogromnej władzy rządzisz wszystkimi rzeczami z najwyższym majestatem. Jesteś istotnie wiekuistym błogosławieństwem wszystkich świętych i aniołów, którzy są w niebie. Amen.

 

Fragmenty z trzeciej dziesiątki

3. Najszlachetniejszy, Ty wywyższyłeś naturę ludzką w niebie ponad wszystkie rzeczy kiedykolwiek stworzone i prosiłeś Ojca, żeby dał uczniom Ducha Świętego, którego im przyobiecałeś. Amen.

4. Najszlachetniejszy, Ty pięćdziesiątego dnia posłałeś obiecanego uczniom na ziemi Ducha Świętego, który ukazał się nad każdym z nich w kształcie ognia i języków, jak sam tego pragnąłeś. Amen.

5. Najszlachetniejszy, Ty posłałeś na świat swych uczniów, których żarliwie rozpaliłeś przez Ducha Świętego, a oni wszędzie głosili Ewangelię i w Twoje imię dokonywali wielkich cudów. Amen.

Fragmenty z czwartej dziesiątki

1. Wszechmocny, Ty z duszą i ciałem wziąłeś Maryję do siebie, a Ona weszła do bram niebieskiego raju, do którego wprowadziłeś Ją w niewypowiedzianej chwale i z największą radością. Amen.

5. Wszechmocny, Ty razem ze swym Ojcem i Duchem Świętym chwalenie Ją wprowadziłeś na tron, a cała Trójca nałożyła Jej, Najświętszej, koronę chwały. Uczyniła Ją wtedy Królową nieba i ziemi i wywyższyła ponad wszystkie stworzenia. Amen.

8. Wszechmocny, Ty napełniłeś Ją wszelką chwałą i radością, czcią i łaską i powierzyłeś Jej cały skarbiec królestwa niebieskiego, żeby z niego brała, cokolwiek zechce i żeby tymi skarbami mogła nas ubogacać. Amen.

 

Fragmenty z piątej dziesiątki

1.Najbliższy nam, Ty swych apostołów wybranych przez Ciebie na ziemi za palmę męczeństwa przyjąłeś do dworu swej chwały. Amen.

2. Najbliższy nam, Ty swych męczenników umacniałeś w wierze i dodawałeś im sił w katuszach, tak, że odniósłszy zwycięstwo nad światem, weszli do wiecznego królestwa niebios. Amen.

3. Najbliższy nam, Ty swoją mądrością oświecałeś świętych wyznawców i zdobiłeś ich wszelkimi cnotami, tak, że za nicość uważali wszystkie rzeczy doczesne, i godnie wysłużyli sobie królestwo niebieskie. Amen.

4. Najbliższy nam, Ty wybrałeś najczystsze dziewice świata i dałeś im uczestnictwo w swej wiecznej chwale. Razem z nimi w niebie królują niezliczeni święci obojga płci. Amen.

9. Najbliższy nam, Ty jesteś światłem niebios, skarbem świata, naszą radością, chlebem aniołów, radością serca, nadzieją zbawienia, królem i oblubieńcem dziewictwa. Amen.

10. Najbliższy nam, Ty jesteś naszą wieczną nagrodą i radością, źródłem miłości, słodyczą pokoju i prawdziwym odpoczynkiem życia wiecznego. Amen.

Obietnice Matki Bożej dane bł. Alanowi de la Roche

Przywołując rozważania różańcowe, opracowane przez bł. Alana z La Roche, trzeba przypomnieć jeszcze inny tekst, który jest z nim związany. Według tradycji ukazała mu się Matka Najświętsza i przekazała mu 15 obietnic dla tych, którzy odmawiają różaniec. Słowa wypowiedziane wtedy przez Nią są aktualne także dzisiaj, dlatego do nich wracamy i umacniamy się ich treścią.

W swoich obietnicach Matka Boża wiele razy używa określenia „mój Różaniec”. Odnajdujemy w tym sformułowaniu prawdę, że różaniec jest Jej modlitwą. Ona uczy tej modlitwy swoje dzieci. Zachęca, aby ich modlitwa była pobożna, wytrwała, połączona z medytacją.

Większość obietnic Maryi odnosi się do wiernych, którzy odmawiają różaniec. Oni najwięcej łask otrzymują. Oni zostają najbardziej ubogaceni. Należą do błogosławionych, nad którymi Maryja roztacza szczególną opiekę i prowadzi ich bezpiecznie przez całe życie. Jeśli wytrwają w odmawianiu różańca, Ona zapewni im zwycięstwo w ich ostatecznej walce z grzechem, szybko wyprowadzi ich z czyśćca i wprowadzi do nieba.

W swoich obietnicach Matka Boża mówi również o wielkich darach, które są wypraszane dla świata przez modlitwę różańcową. Różaniec jest potężną bronią, która pokonuje moc piekła, wyniszcza pożądliwości, usuwa grzechy, tępi herezje oraz sprawia, że rozkwitają cnoty i święte czyny.

Wierni, którzy odmawiają różaniec w taki sposób, jak tego uczy Maryja, doświadczają również realizacji Jej obietnic. Są przez Nią prowadzeni i otrzymują pomoc w każdej sytuacji w życiu.

 

OBIETNICE MATKI BOŻEJ DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC ŚWIĘTY

 

1.       Tym, którzy będą pobożnie odmawiać mój Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2.      Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali mój Różaniec, zachowam szcze­gólne łaski.

3.       Różaniec będzie potężną bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

4.       Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra, ludzkie serca odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. Za jego sprawą na dusze spłynie obfite zmiłowanie od Boga.

5.       Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.

6.       Ci, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną pokonani przez zło. Grzesznicy się nawrócą, a sprawiedliwi wytrwają w łasce i staną się godnymi życia wiecznego.

7.       Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

8.       Ci, którzy odmawiają mój Różaniec, uzyskają w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię łask Bożych oraz będą mieli udział w zasługach świętych.

9.       Szybko wyprowadzę z czyśćca dusze, które pobożnie odmawiały mój Różaniec.

10.   Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

11.   O cokolwiek będziecie prosić przez mój Różaniec, otrzymacie.

12.   Troszczącym się o rozpowszechnienie mojego Różańca przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13.   Otrzymałam od mojego Syna zapewnienie, że należący do wspólnoty mojego Różańca będą mieli za braci, w życiu i przy śmierci, wszystkich mieszkańców nieba.

14.   Odmawiający mój Różaniec są moimi umiłowanymi dziećmi oraz braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa.

15.   Nabożeństwo do mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

 

 

 

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

zelator-31_02.2020.docx

zelator-31_02.2020.pdf