logo_zr

ZELATOR

kwiecień 2019

21

Do pobrania: docxpdf

W mocy Ducha Świętego

W tym roku, w programie duszpasterskim Episkopatu Polski, rozważany jest temat: „W mocy Ducha Świętego”. Medytacje o działaniu Ducha Świętego podejmowane są nie tylko w homiliach i rekolekcjach, lecz także w indywidualnej modlitwie i wspólnych adoracjach.

W obecnym numerze „Zelatora” zamieszczone są teksty medytacji i modlitwy mówiące o obecności i działaniu Ducha Świętego w czasie męki Chrystusa. Do tej prawdy trzeba wracać, o niej pamiętać i gorliwie przyzywać Ducha Świętego, aby nas prowadził.

Medytacja o znaku ognia

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (696): „Ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok Eliasz, który «powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia» 2586(Syr 48,1), swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze KarmelPor. 1 Krl 18, 38-39.; jest on figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca wszystko, czego dotknie. […] Tradycja duchowa zachowa tę symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha ŚwiętegoPor. św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości.: «Ducha nie gaście» (1 Tes 5,19)”.

Z audiencji generalnej św. Jana Pawła II (1.08.1990): „W Starym Testamencie kilkakrotnie jest mowa o «ogniu z nieba», który spalał ofiary składane przez ludzi (por. Kpł 9,24; 1 Krl 18,38; 2 Krn 7,1). W Księdze Kapłańskiej czytamy: «Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć – nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim ułoży ofiarę całopalną» (Kpł 6,5). Dziś wiemy, że ofiara całopalna była symbolem ofiary Krzyża – ofiary doskonałej. Przez analogię można powiedzieć, że Duch Święty jest «ogniem z nieba» działającym w głębi tajemnicy Krzyża. Oto pochodząc od Ojca, skierowuje On ofiarę własną Syna do Ojca, wprowadzając ją w Boski wymiar trynitarnej komunii.

Z tej też przyczyny możemy dodać, że w blasku tajemnicy trynitarnej widzimy spełnienie przepowiedni Jana Chrzciciela nad Jordanem: «On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem» (Mt 3,11). Jeśli już w Starym Testamencie, do którego nawiązuje Jan Chrzciciel, ogień symbolizował władczą interwencję Boga, który oczyszczał sumienia za sprawą swojego Ducha (por. Iz 1,25; Za 13,9; Ml 3,2-3; Syr 2,5), teraz rzeczywistość przerasta symbole w ofierze Krzyża, będącej doskonałym chrztem, którym Chrystus miał być ochrzczony (por. Mk 10,38), do którego dążył w swoim ziemskim życiu i misji ze wszystkich sił, w myśl swoich własnych słów: «Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie» (Łk 12,49-50). Duch Święty jest zbawczym «ogniem», który doprowadzi do spełnienia tej ofiary […].Duch Święty jako Miłość i Dar zstępuje niejako w samo serce ofiary, która jest składana na Krzyżu. Nawiązując do tradycji biblijnej, można powiedzieć: spala tę ofiarę ogniem Miłości, która jednoczy Syna z Ojcem w trynitarnej komunii […].

Słusznie zatem dostrzegamy w ofierze Krzyża wydarzenie zamykające objawienie się Ducha Świętego w życiu Chrystusa. Jest to moment kluczowy, w którym zakorzenia się wydarzenie Pięćdziesiątnicy i jego promieniowanie na cały świat. Ten sam «Duch wieczny», działający w tajemnicy Krzyża, ukaże się wówczas w Wieczerniku, pod postacią «języków ognia» nad głowami Apostołów, na znak, że będzie przenikał stopniowo do ludzkich dziejów poprzez apostolską służbę Kościołowi. Także my jesteśmy wezwani, by poddać się działaniu tej tajemniczej zbawczej mocy, która wychodzi od Krzyża i Wieczernika, ażeby w niej i przez nią zbliżyć się do komunii Trójcy Świętej!”.

Poddajemy się oczyszczającej i przemieniającej mocy Ducha Świętego. Czynimy to każdego dnia w okresie Wielkiego Postu. W Wielki Piątek najbardziej radykalnie wchodzimy w ogień miłości, który spala Chrystusa w całopalnej ofierze. Spala on również nas i uzdalnia nas do rozpoczęcia nowego życia. Starożytny autor homilii paschalnej wyjaśnia: „Niech każdy wie, że ofiara paschalna została złożona za niego, i że początek życia liczy się dla niego od chwili, w której Chrystus za niego się ofiarował”.

Myśli Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca

„Miłość bez granic, bez wyrzutów sumienia, bez obaw i bez wytchnienia; takiej miłości szukałam, lecz w świecie jej nie znalazłam. W Tobie zaś odkryłam spokój, wytchnienie i miłość – tę największą z możliwych – miłość wieczną!”.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty jesteś Ogniem miłości spalającym Żertwę Ofiarną, którą był Jezus Chrystus. On, prowadzony Twoją mocą, złożył swe życie w krzyżowej ofierze. Udziel nam swoich darów, abyśmy mogli rozumieć wydarzenia, jakie dokonały się na Golgocie i głębiej zjednoczyć się z naszym Zbawicielem w Jego męce.

Można powtarzać aklamację: Prosimy Cię, Duchu Święty!

– Duchu Święty, udziel nam daru mądrości. Wprowadź nas w mądrość krzyża, w mądrość przebaczenia, w mądrość miłości ofiarującej siebie samego;

– Duchu Święty, udziel nam daru rozumu. Pomóż nam zrozumieć wydarzenia Golgoty, tajemnicę grzechu człowieka i misterium miłości Boga;

– Duchu Święty, udziel nam daru rady. Spraw, abyśmy wyciągnęli właściwe wnioski z poznanej prawdy o związku naszego grzechu z cierpieniem Chrystusa oraz o ofiarowanym nam darze przebaczenia;

– Duchu Święty, udziel nam daru męstwa. Umocnij naszą słabą wolę, abyśmy poznaną prawdę wprowadzali w czyn także wtedy, gdy to będzie się łączyć z cierpieniem;

– Duchu Święty, udziel nam daru umiejętności. Niech pozwala nam zmieniać to, co możemy zmienić, znosić to, czego zmienić nie możemy i odróżniać jedno od drugiego;

– Duchu Święty, udziel nam daru pobożności. Spraw, abyśmy dzięki niemu umieli dostrzegać obecność Boga w każdej chwili naszego życia, również w naszym krzyżu;

– Duchu Święty, udziel nam daru bojaźni Bożej. Niech broni nas przed pokusą oddalenia się od Chrystusa i pomaga oddać Jemu całe życie;

Duchu Święty, Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi, strzeż go w ciężkich chwilach, utwierdzaj go i wspomagaj swą mocą z wysoka. Odnów ducha sług swoich, których namaściłeś swą miłością i łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Amen.

Świąteczne życzenia

Drodzy Zelatorzy,

Zbliżają się Święta Paschalne. Przygotowujemy się do nich przez wielkopostne ćwiczenia. Trwamy również w modlitwie różańcowej, w której rozważamy tajemnice Jezusa z Maryją. Ona uczy wiernego pełnienia woli Ojca, trwanie pod krzyżem Chrystusa i poddania się kierownictwu Ducha Świętego.

Niech Ona, Matka Bolesna i Matka Boża Różańcowa, wyprasza każdemu i każdej z Was owocne przeżywanie największych Świąt naszej wiary. Niech dzięki Jej wstawiennictwu nasze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym będą przeniknięte radością i napełnione mocą. 

Ks. Stanisław Szczepaniec
z Radą Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej

Dni skupienia w dekanatach

W wielu dekanatach odbyły się w lutym i w marcu dni skupienia zelatorów. Bardzo dziękuję dekanalnym duszpasterzom za zorganizowanie tych spotkań, a zelatorom za uczestnictwo. Potrzebujemy wzajemnego umacniania się w wierze i ożywiania gorliwości w modlitwie. Zostali też wybrani „zelatorzy dekanalni”, którzy będą wspierać kapłanów w koordynowaniu posługi zelatorów w dekanacie. Na zdjęciu spotkanie zelatorów z dekanatu Msza Dolna w Kasince Małej.

Otrzymaliśmy również więcej informacji o różach posługujących w naszych parafiach. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że tak wielu naszych braci i sióstr trwa w żywym różańcu, umacniając się na drodze do świętości i wypraszając błogosławieństwo Boże dla świata. Wykaz róż znajduje się na naszej stronie internetowej.

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-21_04.2019.docx

zelator-21_04.2019.pdf