logo_zr

ZELATOR

sierpień 2018

15

Do pobrania: docxpdf

 

VI ogólnopolska pielgrzymka Żywego

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w VI ogólnopolskiej pielgrzymce Żywego Różańca do Częstochowy, która odbyła się w sobotę, 2 czerwca 2018 roku. Przyjechały grupy z wielu parafii, niektóre z nich wraz ze swoimi duszpasterzami. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem „Pokój tobie, Polsko, Ojczyzno moja”. W refleksjach i modlitwach dominował temat Ojczyzny w związku ze świętowaniem stulecia odzyskania przez nią niepodległości. P. Prof. Krzysztof Ożóg z Krakowa wygłosił konferencję „Odnowa moralna narodu drogą do niepodległości”. Do tego tematu nawiązywały rozważania różańcowe, homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej przez biskupa Zbigniewa Zielińskiego z Gdańska, słowo krajowego moderatora Żywego Różańca i inne wydarzenia pielgrzymkowe.

 

Wielka Nowenna Różańcowa

Jednym z ważnych przeżyć pielgrzymki było rozpoczęcie Wielkiej Nowenny Różańcowej przed jubileuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez służebnicę Bożą Paulinę Jaricot. Wszyscy członkowie tej wielkiej wspólnoty modlitewnej, jaką jest Żywy Różaniec, zostali zaproszeni do włączenia się w tę nowennę. Starajmy się więc pamiętać o celach, intencjach, zadaniach i modlitwie nowenny.

Główne cele nowenny

– Duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot Żywego Różańca, – Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków wspólnoty.

Stałe intencje modlitwy

– o wzrost w wierze, nadziei i miłości, – o rozwój wspólnot Żywego Różańca, – o błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła, – o pokój na świecie i zgodę w rodzinach, – o beatyfikację Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot

Zadania szczegółowe

– Co miesiąc na spotkaniu wspólnie odmówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie, – Co miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji”, – Co roku zaprosić jedną osobę do Żywego Różańca.

Modlitwa nowenny

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za Służebnicę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała i za niezliczone łaski, jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona pomnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świętego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

Zachęta moderatora krajowego

Ogłaszając nowennę ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Żywego Różańca, napisał m.in.: „Na naszych comiesięcznych spotkaniach wspólnie odmawiajmy modlitwę jubileuszową o duchowe owoce nowenny. Nieraz doświadczyliśmy wielkiej siły modlitwy, która płynie z głębokiej wiary i miłości do Boga. Ufam, że za przyczyną Królowej Różańca Świętego, patronów: św. Jana Pawła II, bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego i sługi Bożej Pauliny Jaricot przez tę nowennę uprosimy potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła”.

 

Jubileusz odzyskania niepodległości

Trwamy również w modlitwie w intencji Ojczyzny, dziękując Bogu za dar odzyskania niepodległości i prosząc Go o potrzebne łaski dla naszego pokolenia. Umacniając się postawą tych, którzy w trudnych warunkach życia, także podczas prześladować i niewoli, trwali przy Bogu, dajemy świadectwo o naszej wierze.

Od lutego do października trwa „Jubileuszowa Nowenna”, do której zaprosił nas Metropolita Krakowski, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Niech wznosi się nieustannie ku Bogu dziękczynna i błagalna modlitwa, a nasz różaniec niech każdego dnia obejmuje sprawy polecane przez Ojca Świętego, naszych biskupów i wszystkich potrzebujących.

Czy są Żywe Róże założone w 1918 roku?

Siostry Loretanki zwróciły się z prośbą o sprawdzenie, czy w parafii istnieje róża, która została założona w 1918 roku. Jeśli taka istnieje, przeżywa w tym roku złoty jubileusz swego powstania. Miesięcznik „Różaniec” może wtedy poprosić obecnych członków róży o świadectwo.

Zachęcam więc róże, które posługują w parafiach archidiecezji krakowskiej, aby przeglądnęły dokumentację opisującą życie i działanie członków róży. Jeśli we wspólnocie są róże, które powstały w 1918 roku lub wcześniej, to proszę o informację na adres Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Refleksja nad ten temat jest również zachętą, aby prowadzić kronikę, opisująca życie róż różańcowych lub zadbać o to, aby w parafialnej kronice były zapisy dotyczącej tej wspólnoty.

Modlitwa do Świętych i Błogosławionych

W okresie narodowej niewoli Bóg powołał na naszej ziemi wielu świętych i błogosławionych. Wielu z nich założyło zgromadzenia, które służyły umacnianiu wiary i niesieniu pomocy potrzebującym, niektórzy oddali życie, wszyscy swoim przykładem porywali ku Bogu i gorliwej służbie Ojczyźnie. Wzywajmy ich wstawiennictwa także dzisiaj.

 

IX Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik

Zbliża się ważne wydarzenie dla członków Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. Jest nim doroczna pielgrzymka tego grona do Łagiewnik. To nasze wspólne spotkanie i wspólna modlitwa. To również świadectwo trwania i troski o rozwój tego dzieła. W imieniu Rady Żywego Różańca serdecznie zapraszam jak najszersze grono modlących się na różańcu do udziału w tej pielgrzymce. Jest wiele parafii, z których przedstawiciele nie uczestniczyli w poprzednich pielgrzymkach.

Bardzo proszę, aby w czasie wrześniowej zmianki tajemnic różańcowych zachęcić członków róż do udziału w pielgrzymce. Będzie ona miała miejsce w sobotę 29 września, w święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Zmieniony program

W tym roku nie rozpoczynamy pielgrzymki w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdyż ze względu na budowę drogi nie ma przejścia między jednym a drugim sanktuarium. Gromadzimy się od razu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00.

Modlitwa za Ojczyznę

Temat pielgrzymki jest wyrażony w słowach „Boże, coś Polskę”. Chcemy dziękować Bogu za wielkie dzieła, jakich dokonał w naszej historii, a szczególnie za dar odzyskania niepodległości w 1918 roku. Chcemy również modlić się o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, aby pozostała wierna Bogu i rozwijała się pomyślnie.

Dziękczynienie za posługę zelatorów

Pielgrzymka jest także okazją do podziękowania zelatorom, którzy już ponad 25 lat prowadzą swoje róże. Prosimy duszpasterzy, aby zgłaszali nazwiska i imiona takich zelatorów. Otrzymają oni od księdza arcybiskupa list dziękczynny.

 

Opracowanie: Ks. Stanisław Szczepaniec Moderator Żywego Różańca

zelator-15_08.2018.docx

zelator-15_08.2018.pdf