logo_zr

ZELATOR

październik 2017

12

Do pobrania: docxpdf

Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”

Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec” to mała książeczka. Liczy zaledwie 20 stron. Zawiera jednak najważniejsze zasady dotyczące życia i posługi tej szczególnej wspólnoty modlitewnej. Został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 czerwca 2012 roku. Jest więc znany od kilku lat członkom Żywego Różańca. Teraz jednak został nam na nowo dany i zadany przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. Trzeba więc uważniej przyjrzeć się dekretowi, który wydał nasz pasterz, a także Statutowi, który tym dekretem wprowadził w naszej archidiecezji.

Treść dekretu

W dekrecie znajdujemy najpierw cel jego wydania. Chodzi o „dobro duchowe osób wspólnie odmawiających różaniec”. To dobro jest wielorakie. Jest nim najpierw sama modlitwa, ale jest nim również wspólnota. Każdy członek Żywego Różańca odmawia codziennie „swoją tajemnicę”, ale czyni to w duchowej jedności z innymi członkami róży. Razem tworzą dwudziestoosobową wspólnotę. Jej członkowie się znają i spotykają się ze sobą. Jednym ze spotkań jest tzw. „miesięczna zmiana tajemnic różańca”. Poszczególne róże doświadczają również duchowej więzi z innymi różami.

Pasterz archidiecezji chce poprzez wydany dekret zapewnić większe „wsparcie organizacyjne i formacyjne” członkom Żywego Różańca. Każda wspólnota potrzebuje takiego wsparcia. Niezbędna jest strona organizacyjna, ale ona służy sprawie jeszcze ważniejszej, mianowicie formacji duchowej, pomagającej w wiernym trwaniu w modlitwie różańcowej i podejmowaniu zadań, jakie są powierzone tej wspólnocie w parafii. Statut opisuje stronę organizacyjną i określa drogi formacji duchowej, dlatego jest on pomocą w jednym i drugim wymiarze życia wspólnoty. Musimy więc na nowo pochylić się nad treścią Statutu i starać się zastosować w życiu podane w nim wskazania.

Ksiądz arcybiskup zaznacza, że ogłasza ten dekret „na zakończenie obchodów stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, gdzie wezwała Ona wierzących do codziennego odmawiania różańca”. Wyraża również nadzieję, że wprowadzenie Statutu Stowarzyszenia Żywy Różaniec „przyczyni się do ożywienia tej ważnej i owocnej formy pobożności maryjnej”. Na tę drogę udziela wszystkim swego pasterskiego błogosławieństwa. Jest ono umocnieniem dla duszpasterzy, zelatorów i członków wspólnoty.

Inspiracja na Dekanalny Dzień Skupienia dla zelatorów

W czasie spotkania dekanalnych duszpasterzy dorosłych oraz przedstawicieli zelatorów z poszczególnych dekanatów, jakie odbyło się w Łagiewnikach, 7 czerwca br. skierowana została do kapłanów prośba, aby w każdym dekanacie przeprowadzili dzień skupienia zelatorów. Niektórzy z nich już ogłosili w swoich dekanatach termin takiego spotkania. Innych prosimy, aby uczynili to w najbliższych miesiącach, aby do Środy Popielcowej 2018 roku w każdym dekanacie takie spotkanie się odbyło. Jego cel jest dwojaki: formacyjny i organizacyjny.

Jeśli chodzi o wymiar duchowy, to tematykę dnia skupienia podpowiadają zapisy Statutu, a szczególnie jego drugi rozdział „Istota i duchowość”. Tę istotę trzeba ciągle na nowo odkrywać, a duchowością modlitwy różańcowej przenikać całe nasze życie. Propozycja programu i pomoce do przeżycia dnia skupienia zostaną przekazane kapłanom, pełniącym zadania dekanalnych duszpasterzy dorosłych.

Dekanalne spotkanie zelatorów będzie miało również znaczenie organizacyjne. Wprowadzenie w życie Statutu wiąże się z podjęciem niektórych działań na poziomie parafii, dekanatu i diecezji.

W odniesieniu do parafii zapisy Statutu stanowią: „Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca” (§3,10). Jeśli w którejś parafii nie powstała taka Parafialna Rada, spotkanie jest okazją do przypomnienia o tej potrzebie. Prosimy, aby spośród grona zelatorów z parafii wybrać jedną osobę, która będzie w kontakcie z dekanalnym duszpasterzem, opiekującym się różami.

W odniesieniu do diecezji w Statucie zamieszczone są następujące zapisy: „Na terenie diecezji Żywy Różaniec podlega biskupowi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego oraz określa sposób współpracy pomiędzy wspólnotami Żywego Różańca” (§3,6); „Moderator diecezjalny… do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny” (§5,4f). Powstanie takiej Rady jest konieczne. Będą do niej należeć przedstawiciele zelatorów z diecezji oraz członkowie z nominacji. Dlatego bardzo proszę, aby w czasie dekanalnych dni skupienia wybrać jednego zelatora lub jedną zelatorkę, jako członka tej Rady. Szczegóły, dotyczące wyborów i składu Diecezjalnej Rady, będą przekazane dekanalnym duszpasterzom dorosłych.

Statut nie wspomina o dekanalnych moderatorach Żywego Różańca, ale zaznacza, że biskup „określa sposób współpracy pomiędzy wspólnotami Żywego Różańca”. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, w piśmie skierowanym do kapłanów pełniących funkcję dekanalnych duszpasterzy dorosłych, napisał: „bardzo proszę kapłanów, którym powierzone zostało duszpasterstwo dorosłych w dekanatach, aby podali swoje uwagi odnośnie życia i posługi członków Żywego Różańca w parafiach ich dekanatów i aby objęli swą troską zarówno Żywy Różaniec, jak i inne wspólnoty modlitewne w ich dekanatach”. Jedną z form tej duszpasterskiej troski jest dekanalny dzień skupienia.

Bardzo proszę zelatorów, aby zainteresowali się tymi tematami i wspierali się wzajemnie zarówno w formacji duchowej, jak i w umacnianiu więzi między miedzy członkami wspólnoty w parafii i dekanacie.

Wydarzenia ostatnich tygodni

W sobotę, 30 września 2017 roku odbyła się VIII pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik. Uczestniczyło w niej ok. 1500 osób z ponad 50 parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie pielgrzymki, a przede wszystkim tym, którzy w niej uczestniczyli. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Jan Zając.

W pierwszą sobotę października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, wraz z całą Polską przeżyliśmy piękne wydarzenie modlitewne pod nazwą Różaniec do Granic. Wiele grup modliło się przy granicach, a jeszcze więcej w swoich parafiach. Wszystkim dziękujemy.

Więcej informacji o pielgrzymce Żywego Różańca oraz o Różańcu do Granic na stronie.

 

Opracowanie:
Ks. Stanisław Szczepaniec
Moderator Żywego Różańca

zelator-12_10.2017.docx

zelator-12_10.2017.pdf