mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

92

maj 2024

Do pobrania: PDF

Myśli do homilii

s31. Trwa okres wielkanocny. U jego początku, w Wigilię Paschalną śpiewaliśmy w Orędziu Wielkanocnym : „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie… Raduj się Kościele święty, Matko nasza”. Codziennie w tym okresie Kościół wyraża radość w maryjnej modlitwie: „Wesel się Królowo miła”. Jaki jest powód tej radości? Jest nim zmartwychwstanie Chrystusa. On, nieśmiertelny Zwycięzca, obdarza ludzi łaską przejścia ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych.

2. Wielkanocna radość jest dziś przez nas przeżywana z Maryją. Przyczynia się do tego maryjny miesiąc maj, pierwsza sobota tego miesiąca, a także wspomnienie pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie, który miały miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała tam dzieciom, że Bóg pragnie wprowadzić kult Jej Niepokalanego Serca, a później prosiła o przeżywanie pięciu pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznaje od ludzi. Odpowiadamy na Jej prośbę i spełniamy czyny, o które prosiła.

3. Jedną z Jej próśb było rozważanie przez 15 minut tajemnic różańcowych. Dziś, a także w ciągu najbliższych miesięcy, będziemy się starali umocnić w coraz doskonalszej realizacji tego postanowienia. Chodzi o rozważanie tajemnic życia Jezusa oraz Jego nauczania. Maryja uczy nas takiej postawy rozważając w sercu wszystko, co dotyczyło Jej Syna. Czyni to z radością, o czym przypomina w swej pieśni: „Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”. Ona raduje się w Bogu. Jest zanurzona w Nim i cała przeniknięta Jego obecnością. Jest pierwszą, która mogła cieszyć się darami odkupienia, gdyż została zachowana od grzechu pierworodnego. My również mamy wielkie powody do radości, szczególnie teraz, w okresie wielkanocnym.

4. Nie mogą nam jej zabrać nawet zagrożenia, o których mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. On wybrał nas z tego świata i zjednoczył ze sobą, dlatego powinniśmy się więc liczyć z tym, że spotka nas niezrozumienie i odrzucenie, gdyż On był przez wielu niezrozumiany i odrzucony. Nic jednak nie może nas oddzielić od Niego, naszego Pana i Zbawiciela.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2Rozważając tajemnice różańca chcemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie bluźnierstwa i niewdzięczności, którym jest obrażana.

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Wraz ze wszystkimi mieszkańcami nieba, uwielbiamy Cię zmartwychwstały Panie i powtarzamy słowa Elżbiety skierowane do Maryi: Błogosławiona jesteś między niewiastami. Pomóż nam, Panie, przypomnieć sobie dzisiaj i rozważyć sercem to, co Twoja i nasza Matka powiedziała i o co nas prosiła w Fatimie. W tym roku chcemy lepiej zrozumieć dlaczego Maryja jednym z warunków pierwszosobotniej modlitwy uczyniła rozważanie przez 15 minut jednej tajemnicy różańca w intencji zadośćuczynienia za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu. Ona sama nazwała to rozważanie trwaniem z Nią przy Jezusie. Dziękujemy Ci, zmartwychwstały Panie, za dar fatimskich objawień, za łaski, które otrzymujemy uczestnicząc w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, za każde spotkanie z Tobą i Maryją w modlitwie różańcowej. Niech Duch Święty uczy nas rozważania tych zbawczych wydarzeń. Będą one przypomniane w krótkich czytaniach, a po każdym z nich pozostaniemy w chwili ciszy.

L1: Z Listu do Hebrajczyków (4,6.12): „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych! Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”.

Chwila ciszy.

L2:  W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae św. Jan Paweł II napisał: „Odczuwam potrzebę rozwinięcia refleksji o różańcu, […] by zachęcić do kontemplowania oblicza Chrystusa w towarzystwie i w szkole Jego Najświętszej Matki. Odmawiać różaniec bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa”. 

Chwila ciszy.

L1: „Kiedy odkrywa się pełne znaczenie różańca, prowadzi on do samego serca życia chrześcijańskiego i daje powszednią i owocną sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji”.

Chwila ciszy.

L2: „Modlitwa ta nie tylko nie przeciwstawia się liturgii, ale jest dla niej oparciem, gdyż dobrze do niej wprowadza i stanowi jej echo, pozwalając przeżywać ją w pełni wewnętrznego uczestnictwa i zbierać jej owoce w życiu codziennym”.

Chwila ciszy.

L1: „Różaniec przynależy do najczystszej perspektywy kultu Matki Bożej, wskazanej przez Sobór: kultu skierowanego ku chrystologicznemu centrum wiary chrześcijańskiej, tak «że gdy czci doznaje Matka, to i Syn […] zostaje poznany, ukochany i wielbiony w sposób należyty»”. 

Chwila ciszy

L2: „Jednak najważniejszym motywem, by zachęcić z mocą do odmawiania różańca, jest fakt, że stanowi on bardzo wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego misterium, który wskazałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte jako prawdziwą «pedagogikę świętości», której podłożem powinno być «Chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy»”. 

Chwila ciszy.

L1: Maryjo, Ty od najmłodszych lat uczyłaś się w świątyni jerozolimskiej słuchać głosu Boga. To, czego nie rozumiałaś, zachowywałaś głęboko w sercu i szukałaś odpowiedzi na modlitwie. Św. Łukasz napisał o Tobie: „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu”. Ucz nas wiernie chować w sercu to, co usłyszymy trwając z Tobą przy Jezusie w czasie modlitwy różańcowej.

Chwila ciszy i śpiew, np.: „Zawitaj Królowo Różańca”.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Matko Boża Różańcowa, we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać Ci za bluźnierstwa i niewdzięczności, którymi jest obrażane Twoje Niepokalane Serce. Prosimy wstawiaj się za nami u Boga. Uproś łaskę przebaczenia grzechów i nastania pokoju na świecie.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

P: Piękna Pani, zostałaś wybrana przez Trójcę Przenajświętszą na Matkę Zbawiciela świata. Mocą Ducha Świętego, w Twoim dziewiczym łonie poczęłaś Życie, obdarzające życiem wiecznym narody świata. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie Świętej Elżbiety

P: Piękna Pani, radość z objawionej Ci tajemnicy i obecności Boga w Tobie niesiesz z pośpiechem do Elżbiety. Mocą Ducha Świętego wyśpiewujesz Bogu dziękczynne Magnificat. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Narodzenie Pana Jezusa

P: Piękna Pani, kiedy porodziłaś Syna, mocą Ducha Świętego przeżywałaś w Sercu wielką radość z przyjścia na świat Mesjasza. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

P: Piękna Pani, jako pierwsza z ludzi składasz Bogu w świątyni najpiękniejszą ofiarę, ofiarę Jego Syna. Mocą Ducha Świętego, Symeon rozpoznaje w Twoim Dziecku Zbawiciela świata. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

P: Piękna Pani, otrzymałaś przywilej wyjątkowego uczestnictwa we wzrastaniu Syna Bożego w mądrości, w latach i w łasce. Mocą Ducha Świętego, uczysz się rozpoznawać i współtowarzyszyć Jego powołaniu. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.