mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

84

wrzesień 2023

 

Do pobrania: PDF

Myśli do homilii

s31. Wysłuchaliśmy przypowieści Chrystusa o talentach. Każdy otrzymał talenty stosownie do zadań, jakie mu Bóg powierza. Rozważamy tę przypowieść w pierwszą sobotę miesiąca i pytamy o talenty, jakie otrzymała Matka Najświętsza. Ona została najhojniej obdarowana, gdyż otrzymała wyjątkową misję w dziele zbawienia świata. Liczba dziesięć miast w odniesieniu do Niej byłaby tylko symboliczna. Ona jest postawiona ponad wszystkimi miastami i całym królestwem. Jest Królową nieba i ziemi.

2. Jakie talenty otrzymała od Boga Maryja? Jest ich wiele, ale wszystkie związane są z Jej powołaniem do bycia Matką Syna Bożego. To był Jej największy przywilej, a z nim łączyło się największe obdarowanie i z niego wynikały najtrudniejsze zadania. Ze względu na tę misję pierwszym darem, jaki otrzymała, było Niepokalane Poczęcie. Bóg zachował Ją od skazy pierworodnej, a Ona w ciągu całego swego życia pozostała w pełni wierna Bogu. Nigdy nie popełniła grzechu myślą lub słowem, czynem lub zaniedbaniem. Dziś, w pierwszą sobotę, w sposób szczególny czcimy Jej Niepokalane Serce. Takie ofiarował Jej Bóg, a Ona ten skarb zachowała i pomnożyła. Pomnożyła w tym sensie, że to Serce było coraz bardziej przeniknięte działaniem Boga. W chwili Zwiastowania zstąpił na Nią Duch Święty, który nie tylko sprawił cud poczęcia Jezusa w Jej łonie, ale napełnił również Jej Serce nowymi łaskami. Ona każdego dnia poddawała się prowadzeniu Ducha Świętego i otwierała się na nowe dary i nowe zadania. Na Golgocie została Matką Kościoła i przyjęła za swoje dzieci wszystkich odkupionych przez Jezusa, Jej Syna.

3. Patrząc na przykład Jej życia, lepiej rozumiemy prawdę, że szczególnym talentem, jaki otrzymujemy od Boga, by go pomnażać, jest nasze powołanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w wolności od grzechu, z sercem czystym i wypełnionym obecnością Pana. Inne talenty służą temu jednemu. Chcemy za te dary dziękować Bogu, a także Maryi. Chcemy również wynagradzać Jej za niewdzięczność i bluźnierstwa, z jakimi się spotyka od ludzi. Dziś przepraszamy za tych, lekceważą i wyśmiewają Jej dziewictwo oraz dziewictwo tych, którzy Ją naśladują.

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Kolejna pierwsza sobota miesiąca. Wraz z Maryją wchodzimy na szlak wyznaczony przez tajemnice różańcowe. Rozważając je chcemy wynagradzać Maryi za grzechy popełniane przeciwko Jej Dziewictwu.

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, uwielbiamy Cię obecnego w Najświętszej Hostii i dziękujemy Ci za dar Maryi, zawsze Dziewicy. Kontynuujemy rozważania o jej dziewictwie, które wybrała z miłości do Boga i pragnienia całkowitego oddania Mu swego życia. Bóg przewidział i przyjął to pragnienie wyrażone w czasie zwiastowania słowami: «Jakże się to stanie skoro nie znam męża» (Łk 1,24). Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary nie skażonej żadnym wątpieniem i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara i całkowite posłuszeństwo Bożej woli pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela (por. KKK 506) i  „współpracownicą Syna” w dziele naszego zbawienia. Pod krzyżem, w osobie św. Jana, każdy z nas otrzymał misję, aby wziąć Maryję do siebie. Aby, przez Nią, zawierzyć siebie Bożej woli i być tej woli posłusznym. Poślij nam, Panie Jezu, swego Ducha, aby nas prowadził w naszej refleksji i modlitwie. Po każdym odczytanym tekście będziemy śpiewać pierwszą część „Zdrowaś Maryjo”, do słowa „Jezus” (w rozważaniach wykorzystano teksty ze strony siostrywspolnejpracy.pl)

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… (do słowa: Jezus)

L1: Z Ewangelii według św. Jana: (19,25-27): „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»”.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…(do słowa: Jezus)

L2: Ewangelista zapisał, że „od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,27). Uczeń czyli ja i ty, czyli każdy, kto pragnie wraz z Maryją uczestniczyć w odkupieńczej misji Syna Bożego. Refleksja wiary pozwala odkryć, w powiązaniu z całością Objawienia, tajemnicze racje, dla których Bóg w swoim zamyśle zbawczym chciał, by Jego Syn narodził się z Dziewicy. Racje te dotyczą zarówno Osoby i odkupieńczego posłania Chrystusa, jak również przyjęcia tego posłania przez Maryję dla wszystkich ludzi (KKK 502).

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…(do słowa: Jezus).

L1: Maryja przez całe swoje życie wzrastała w dziewiczej postawie służby słowu Bożemu i coraz pełniejszym rozumieniu Pisma. Jej pragnienie oddania się Bogu było ogromne, gotowa była poddać się wszystkim Jego wyrokom. Dlatego Jej dziewictwo wyraża dynamiczne szukanie woli Bożej, której oddała się bezwarunkowo. Powiedziała: „Niech mi się stanie według Twego słowa” i wszystko się stało w taki sposób, jak chciał Bóg. Dokonało się dziewicze poczęcie Syna Bożego i Jego dziewicze narodziny w Betlejem.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…(do słowa: Jezus).

L2: Dziewictwo Maryi posiada ścisły związek z tajemnicą zbawienia, gdyż stanowi w pewnym sensie wzorzec postawy otwartej na przyjęcie zbawienia. Z jednej strony pokazuje darmowość zbawienia, skoro Syn Boży przyszedł na ziemię za sprawą Ducha Świętego. Z drugiej strony dziewicze poczęcie Chrystusa ujawniło rodzaj wybranych przez Boga środków dla dokonania dzieła zbawienia. Nie są to środki cenione przez świat, ale takie wartości jak pokora, ubóstwo, czystość, wierna miłość. Dziewictwo Maryi jest wreszcie prototypem Kościoła, który podobnie jak Ona swoją płodność w rodzeniu dzieci Bożych zawdzięcza nie potędze ludzkiej, ale czystej wierze, pełnemu zaufaniu i całkowitemu oddaniu się Bogu.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…(do słowa: Jezus).

L1: Maryjo, pomóż nam cieszyć się Twoim dziewictwem i wielbić za nie Boga, gdyż jest ono znakiem odnowienia więzów przyjaźni między Bogiem i ludzkością, między Ojcem i nami, Jego dziećmi. Pomóż nam rozumieć i przyjąć, że jest to przede wszystkim tajemnica wiary, związana z wyborem dokonanym przez Ojca niebieskiego, z dziełem zbawienia dokonanym przez Twego Syna i pełną mocą interwencją Ducha Świętego. Wyraża miłość Boga względem ludzi i jest także doskonałą odpowiedzią ludzkości na Jego łaskę. Ty, niepokalana Dziewico udzieliłaś tej odpowiedzi. Z Tobą chcemy uwielbiać Boga w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… (całość).

Cząstka Różańca

s4

P: Maryja, Matka Boga – Człowieka jest równocześnie „zawsze Dziewicą”, pokorną „służebnicą Pańską” (Łk 1,38). W modlitwie różańcowej wynagradzajmy Jej za bluźnierstwa i zniewagi zaprzeczające temu wielkiemu obdarowaniu naszej Matki przez Ojca niebieskiego.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Maryjo, zawsze Dziewico, Ty też przeżywałaś „swój Ogrójec”. Z sercem przepełnionym bólem, zjednoczona z Synem mówiącym Ojcu: „Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie” (Łk 22,42), szeptałaś Bogu swoje „fiat”.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: Maryjo, zawsze Dziewico, patrzysz na ubiczowane, pokryte ranami i krwią ciało Syna, jego wykrzywioną bólem twarz, a w sercu pełnym niewypowiedzianego cierpienia słyszysz słowa Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie ‒ aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2,35).

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

P: Maryjo, zawsze Dziewico, patrzysz na Syna ubranego w koronę z cierni i słyszysz słowa Piłata: „Oto Człowiek”. W sercu, pogrążonym w bólu, powtarzasz: „To mój Syn, to Syn Boga, którego osądził i poniżył człowiek”.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Niesienie krzyża

P: Maryjo, zawsze Dziewico, pogrążona w niewysłowionym cierpieniu, pragniesz ulżyć Synowi. On wie o tym i gdy Wasze oczy się spotykają, rozumiesz, jak bardzo cenna jest dla Niego Twoja obecność.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

P: Maryjo, zawsze Dziewico, Jezus wiedział, że nie zabraknie Ciebie pod krzyżem, że będziesz Mu towarzyszyła aż po grób. Słyszysz Jego z trudem wypowiadane słowa: „Oto syn Twój”, „Oto Matka twoja” (J 19,26-27). Wiesz, że od tej chwili jesteś Matką odkupionych.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

Modlitwa w intencji Ojczyzny.