mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

83

sierpień 2023

 

Do pobrania: PDF

Myśli do homilii

s31.Wstrząsające jest opowiadanie o śmierci św. Jana Chrzciciela. Wielki prorok, napełniony już w łonie matki Duchem Świętym, największy spośród narodzonych z niewiasty, wzywający stanowczo do nawrócenia, słuchany przez rzesze ludzi, udzielający chrztu Chrystusowi, ginie na skutek działania ludzi, którzy uwikłali się w grzech. Grzechem Heroda było rozbicie małżeństwa i poślubienie żony swego brata. Zaślepieniem króla było podjęcie wobec biesiadników zobowiązania, od którego nie umiał się już uwolnić. Działaniem szczególnie niecnym i zepsutym ze strony Herodiady było polecenie, dane córce, aby poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Zdumiewającym działaniem córki była spełnianie tej prośby i to wydaje się, że bez zbytnich skrupułów sumienia.

2. W osobę świętego Jana Chrzciciela uderzyło z całą mocą zło nagromadzone w rodzinie. Nie jest przypadkiem, że właśnie w taki sposób uwieńczył on swoje posłannictwo. Ważne jest nie tylko to, że oddał życie, lecz także to, dlaczego i w jakich okolicznościach się to stało. Decydujące znaczenie miały jego słowa: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. Zginął w obronie wierności małżeńskiej, trwałości związku małżeńskiego i wszelkiego dobra, jakie z nim wiąże. Jeśli nad Jordanem wskazywał na konieczność nawrócenia i piętnował wielorakie zło, jakie popełniają ludzie, to w pałacu Heroda dopełnia swej misji ginąc na skutek zła, jakie rozpanoszyło się w rodzinie królewskiej.

3. Patrząc na postawę córki Herodiady lepiej rozumiemy ból Niepokalanego Serca Maryi, gdy widzi Ona złe wychowanie dzieci. Pan Jezus prosił, aby wynagradzać Jej za „bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki”. Ciągle są rodzice, którzy zaszczepiają w sercach swoich dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść. Postawy te mogą się odnosić również do relacji człowieka z Maryją. Najpierw jest obojętność. Ona przeradza się w lekceważenie i pogardę, a niekiedy owocuje nienawiścią. Wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za te grzechy i bluźnierstwa. Dziś, podobnie jak w poprzednim spotkaniu, dziękujemy Maryi za to, że wybrała dziewicze życie.

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Kolejna pierwsza sobota miesiąca. Wraz z Maryją wchodzimy na szlak wyznaczony przez tajemnice różańcowe. Rozważając je chcemy wynagradzać Maryi za grzechy popełniane przeciwko Jej Dziewictwu.

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, uwielbiamy Cię obecnego w Najświętszej Hostii i dziękujemy Ci za dar Maryi, zawsze Dziewicy. Pomóż nam, Panie, zrozumieć, jak wielkie znaczenie miało dziewictwo Maryi dla Ciebie, a także dla wszystkich członków Kościoła. Ty zostałeś poczęty z Ducha Świętego i narodziłeś się z Dziewicy. Niepokalane poczęcie i dziewicze macierzyństwo Maryi wyniosło Ją ponad wszystkie dzieła rąk Bożych, ponad Aniołów i wszystkich świętych. To obdarowanie Matki Jezusa jest równocześnie obdarowaniem nas wszystkich. Pod krzyżem, w osobie św. Jana, każdy z nas usłyszał wezwanie, aby wziąć Maryję do siebie jako swoją Matkę. W naszym pierwszosobotnim rozważaniu nad tajemnicami różańca, kierujemy znów uwagę na zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w którym nie tylko rozważamy tajemnicę Twojego Wcielenia, lecz poznajemy także świadomy i dobrowolny wybór dziewictwa przez Maryję, Twoją Matkę. Ubogaceni słowami św. Jana Pawła II i tekstami Katechizmu Kościoła Katolickiego chcemy rozważać tę piękną prawdę i umacniać się w naszym całkowitym oddaniu się Tobie. Wierząc, że Maryja jest z nami w naszej modlitwie, chcemy z radością witać Ją śpiewem i wyznawać naszą miłość do Niej.

Śpiew: O Maryjo witam Cię.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: (1,30-32.34-35): „Anioł rzekł do Maryi: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym».

Śpiew: O Maryjo witam Cię.

L2: Słowa Maryi: „jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”, wskazują, że to wyjątkowe powołanie podejmuje świadomie. Ostateczna odpowiedź dana aniołowi świadczy, że uczestniczy Ona w Bożym planie, Jej objawionym, przez akty wiary i posłuszeństwa Bogu. Nazwanie Jej „pełną łaski” i zapowiedź, że ogarnie Ją „moc Najwyższego” – oznacza, że przywilej dziewiczego macierzyństwa wiąże się w Niej z nadzwyczajnym działaniem Boga.

Śpiew: O Maryjo witam Cię.

L1: Dziewictwo Maryi ma szczególną wartość, ukazuje bowiem w nowym świetle narodzenie oraz tajemnicę Jezusa jako Syna, jako że dziewicze poczęcie oznacza, iż Ojcem Jezusa jest sam Bóg. Dziewiczego macierzyństwa nie można nigdy oddzielać od tożsamości Jezusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga, który „przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Maryja jest jedyną Dziewicą będącą równocześnie Matką.

Śpiew: O Maryjo witam Cię.

L2: Anioł nie żąda od Maryi, by pozostała dziewicą; to Maryja z własnej woli wyraża swój zamiar zachowania dziewictwa. W tym postanowieniu wyraża się jej wybór miłości, który prowadzi Ją do całkowitego poświęcenia się Bogu przez dziewicze życie oraz odpowiedź na natchnienie Ducha Świętego, który ukazywał Jej znaczenie i wartość dziewiczego daru z samej siebie. Maryja jest dziewicą, ponieważ Jej dziewictwo jest znakiem Jej wiary „nie skażonej żadnym wątpieniem” i Jej niepodzielnego oddania się woli Bożej. Właśnie ta wiara pozwala Jej stać się Matką Zbawiciela

Śpiew: O Maryjo witam Cię.

L1: Jezus, Nowy Adam, przez swe dziewicze poczęcie zapoczątkowuje nowe narodziny dzieci przybranych w Duchu Świętym przez wiarę. Udział w życiu Bożym nie pochodzi „z krwi ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga” (J 1,13). Przyjęcie tego życia jest dziewicze, ponieważ jest ono całkowicie udzielane człowiekowi przez Ducha. Oblubieńczy sens powołania ludzkiego w relacji do Boga wypełnia się doskonale w dziewiczym macierzyństwie Maryi. Rozważajmy tę prawdę w cichej modlitwie i zawierzajmy siebie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Chwila ciszy.

Śpiew: Idźmy, tulmy się jak dziatki.

Cząstka Różańca

s4

P: Maryja, Matka Boga – Człowieka, „zawsze Dziewica”, jest pokorną „służebnicą Pańską” (Łk 1,38).  Dziękujmy Bogu za dary Jej udzielone i wynagradzajmy Jej za bluźnierstwa przeciw Jej dziewictwu.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

P: Maryjo, zawsze Dziewico, naucz nas pokory, abyśmy przyjęli Jezusa i mogli usłyszeć w sercu słowa Ojca niebieskiego, wypowiedziane nad Jordanem: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3,17).

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Cud w Kanie Galilejskiej

P: Maryjo, zawsze Dziewico, przepraszamy Cię niezrozumienie dla Twojego „fiat”, które prowadzi Cię do Kany i do naszych domów. Wskazujesz Synowi nasze potrzeby, a nam powtarzasz: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2,5).

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

P: Maryjo, zawsze Dziewico, przepraszamy Cię za brak naśladowania Twojego „fiat” i zamykanie się na słowa Jezusa: «Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (Mk 1,15).

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor

P: Maryjo, zawsze Dziewico, przyjmij naszą modlitwę wdzięczności i wynagrodzenia za zbyt słabą wiarę i miłość wobec Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który na górze Tabor objawia swoją chwałę.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

P: Maryjo, zawsze Dziewico, przepraszamy Cię za opuszczanie Mszy Świętych niedzielnych przez wiele Twoich dzieci, a także za brak skupienia i zaangażowania serca w jej przeżywanie, jakie są także naszym udziałem.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

Modlitwa w intencji Ojczyzny.