mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

78

marzec 2023

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Jest to czas pokuty i modlitwy, czas nawrócenia, które domaga się nie tylko żalu za grzechy i otrzymania rozgrzeszenia, lecz także wynagrodzenia za popełnione zło. Przeżywanie pierwszych sobót miesiąca pomaga nam głębiej zrozumieć potrzebę takiego działania. Wśród aktów wynagradzających, jakich oczekuje od nas Maryja, jest także rozważanie tajemnic z życia Jezusa. Mogłoby się wydawać, że taki czyn nie ma charakteru wynagradzającego, że nie naprawia zła, jakie zostało dokonane przez ludzi i że nie jest wyciąganiem cierni, które przez niewdzięczność i bluźnierstwa wbijają się w Jej Niepokalane Serce. A jednak rozważanie słów i czynów Jezusa zbliża do Niego i sprawia, że człowiek potrafi głębiej przeżywać spowiedź, ściślej jednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej i bardziej świadomie odmawiać różaniec. Dlatego rozważanie słowa Bożego i stylu życia Jezusa ma ogromne znaczenie dla naszego nawrócenia i dla podejmowania czynów wynagradzających za grzechy.

2. Przeżywając Wielki Post chcemy jeszcze gorliwiej uczyć się od Maryi rozważania w sercu wszystkiego, co dotyczy Jezusa. Z Nią rozważamy tajemnicę pobytu Jezusa na pustyni, którą przeżywaliśmy w ubiegłą niedzielę i z Nią chcemy wpatrywać się w wydarzania, jakie dokonały się na górze Tabor, które będziemy rozważać jutro. Z Nią też wsłuchujemy się w dzisiejsze czytania mszalne. Stawiamy sobie pytanie: Co Ona przeżywała w sercu, gdy rozważała słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, w których Bóg wzywa do chodzenia Jego drogami? Jak bliskie musiały być dla Niej słowa Pana Jezusa, który mówi w Ewangelii, że Jego uczniowie mają stawiać sobie wyższe wymagania niż te, którymi kierują się celnicy i grzesznicy. Wzorem doskonałości jest dla nas Ojciec niebieski.

3. W dzisiejszej, 15-minutowej medytacji, którą będziemy przeżywać, chcemy z uwagą wpatrywać się w przykład Maryi i prosić Ją, abyśmy pozostawali w Jej szkole medytacji. Ona nieustannie rozważała w swoim niepokalanym Sercu wszystko, co mówił i co czynił Jezus, Syn Boży. Ona wspiera nas także w trudzie wynagradzania ludziom, wobec których zawiniliśmy.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie. Gromadzimy się przed Tobą, aby przez modlitwę i pokutę wynagradzać Twojemu Sercu i Sercu Maryi za zniewagi wyrządzane przez ludzi. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się wszystkim tajemnicom różańca, by w każdej z nich wyraźniej zobaczyć przykład do naśladowania i wezwanie do nawrócenia, a także gotowość do wynagradzania za grzechy i umocnienie w pracy nad sobą. Prosimy Cię, miłosierny Jezu, abyśmy przez modlitwę różańcową jeszcze głębiej przeżywali sakrament pokuty. W codziennej Eucharystii, a także w różańcowych tajemnicach rozważamy Twoje słowa i Twoje czyny. Za przykładem Maryi, Twej Najświętszej Matki i dzięki Jej wstawiennictwu, rozważamy w sercu prawdę, którą nam objawiłeś. Prosimy Cię, aby Wielki Post był dla wszystkich czasem nawrócenia. Pomóż nam odrzucić grzech i naśladować Ciebie. Dodaj nam sił do podjęcia pokuty, poprawy życia i wynagrodzenia za grzechy. Prosimy o to powtarzając w sercu i we wspólnym śpiewie: „Jezu, ufam Tobie”.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

L1: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu»” (19, 8-9).

 Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

 L2: W tajemnicach radosnych różańca medytujemy nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego. On stając się Człowiekiem doświadczył zarówno miłości jak i obojętności, a nawet nienawiści. Patrząc na Maryję, Józefa, Elżbietę, pasterzy, mędrców, Symeona i Annę widzimy dobre przykłady. Myśląc o mieszkańcach Betlejem i o Herodzie, uświadamiamy sobie, że są również złe działania ludzi, za które chcemy Jezusa przepraszać. Jego też prosimy, abyśmy umieli wynagradzać za zło, jeśli je popełniliśmy.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

L1: W tajemnicach światła rozważamy okres publicznej działalności Jezusa. Zbawiciel przemierza ziemie Palestyny dzieląc się miłością i mocą, ukazując ludziom miłosierne oblicze Ojca, poświęcając czas na spotkania z najbardziej potrzebującymi. Nie potępia Marii Magdaleny, Zacheusza, celnika Mateusza i innych. Uzdrawia, pociesza, uczy o Bożym i o ludzkim miłosierdziu. Ci, którzy Mu uwierzyli, zmienili swoje życie. Niech im nam Jezus da łaskę nawrócenia i pomoże nam wynagradzać za grzechy.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

L2: Tajemnice bolesne odsłaniają ogrom cierpienia Chrystusa. Ono było także przebłaganiem i wynagrodzeniem za grzechy nasze i całego świata. To wszechmoc tego Boskiego zadośćuczynienia sprawia skuteczność naszych skromnych, ale czynionych z miłością, gestów wobec Boga i ludzi, którymi wynagradzamy popełnione błędy. Jego ofiara domaga się naszego udziału. Bezgraniczny ocean Bożego Miłosierdzia potrzebuje jednej kropli naszej miłości. Bez niej pozostanie dla nas niedostępny. Z wiarą prośmy o łaskę zjednoczenia naszego cierpienia z cierpieniem Jezusa.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

L1: W tajemnicach chwalebnych różańca wpatrujemy się w zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Rozważamy także obdarowanie człowieka życiem wiecznym i udziałem w królowaniu Boga. Umocnieni Duchem Świętym, którego otrzymaliśmy i wsparci wstawiennictwem Maryi, codziennie podejmujemy wysiłek nawracania się. Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, gdzie pościł przez czterdzieści dni i był kuszony przez szatana. Módlmy się w ciszy, aby miłosierny Jezus udzielił nam łaski owocnego przeżywania Wielkiego Postu. Prośmy o łaskę dobrej spowiedzi dla nas i dla wszystkich grzeszników.

Chwila ciszy.

Śpiew: Jezu, ufam Tobie.

Cząstka Różańca

s4P: Matka Boża pytała dzieci w Fatimie czy chcą ofiarować się Bogu i znosić cierpliwie cierpienia jako zadośćuczynienie za grzechy i jako prośbę o nawrócenie grzeszników. W tym duchu, spełniając Jej wolę, rozważajmy tajemnice bolesne różańca.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Maryjo, w Ogrójcu Twój Syn doświadcza opuszczenia przez uczniów. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moją samotność. Przyjmij ją za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: Maryjo, okrutną męką biczowania Jezus wynagradza za nasze grzechy. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moje fizyczne cierpienie. Przyjmij je za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Ukoronowanie cierniem

P: Maryjo, Jezus przyjmuje ból koronowania cierniami kochając, a nie złorzecząc. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci moje duchowe i psychiczne cierpienia. Przyjmij je za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa

P: Maryjo, Jezus, wszechmocny Bóg, kilkakrotnie upada pod ciężarem krzyża i powstaje. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci mój wysiłek powstawania z upadków. Przyjmij go za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

P: Maryjo, będąc Życiem umiera na krzyżu Twój Syn. Z miłości do Ciebie ofiaruję Ci samego siebie, teraz i w godzinę mojej śmierci. Przyjmij je za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Twojemu Niepokalanemu Sercu.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

P: Modlitwa za Ojczyznę.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).