mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

74

listopad 2022

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” – mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Nie może być tak, że w teorii Bóg jest najważniejszy, a w praktyce najważniejsze są dobra materialne. Kto autentycznie służy Bogu, ten wszystkie dobra, jakie posiada, włącza w tę służbę. Bóg jest wtedy na pierwszym miejscu i wszystko jest na swoim miejscu. Odwrotna sytuacja jest wtedy, gdy ktoś jest tak bardzo zajęty sprawami ziemskimi, że Bóg jest mu potrzebny o tyle, o ile pomaga w zdobyciu pożądanych celów. Człowiek wtedy już nie służy Bogu, tylko chce, aby Bóg mu służył i realizował jego zachcianki. To wielki grzech pychy i wynoszenia się nawet ponad Boga.

2. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Maryję, która nigdy nie dała się zwieść Mamonie ani pokusie pychy. Takie postawy były jej całkowicie obce. W swoim Magnificat śpiewa, że „Bóg wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy”. Jej uniżenie było całkowitym poddaniem się woli Ojca, przyjęciem w pełnym posłuszeństwie każdego Jego słowa. Ona, jak nikt inny, widziała wielkość Boga i Jego potęgę. Podziwiała Jego miłość i miłosierdzie. Zdumiewała się nad tym, że On, wszechmocny, zwraca się do Niej, swego stworzenia i wybiera Ją na Matkę swego Syna. Jej postawa znalazła u Boga upodobanie. W Niej też spełniły się słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Kto się uniża, będzie wywyższony”. Bóg uczynił Ją Królową nieba i ziemi.

3. Wywyższanie się człowieka, jego pycha i chora ambicja, najpełniej wyrażają się wtedy, gdy odrzuca on Boże słowo lub zachowuje się, jakby Boga nie było. Szuka swojej wielkości i szczęścia poza Bogiem, idąc za pokusą szatana. Bez skrupułów łamie Boże przykazania i nie potrafi uznać swego grzechu. Pycha jest bowiem korzeniem innych grzechów. Bóg daje człowiekowi lekarstwo na tę chorobę. Jest nim najpierw sakrament pokuty. Tam człowieka bije się w piersi i mówi: „Moja wina”. Tam staje w pokorze przed Bogiem. Sam się uniża, a wtedy Bóg go wywyższa. Dlatego spowiedź jest pierwszym warunkiem nabożeństwa pierwszych piątków, pierwszych sobót i wszelkich innych nabożeństw. Trzeba najpierw odrzucić grzech.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Przyjęliśmy Cię do naszych serc w Komunii Świętej, a teraz chcemy wraz z Twoją Najświętszą Matką Ciebie adorować. Ona uczy nas rozważać w różańcu Twoje słowa i czyny. W tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych możemy kontemplować całe Twoje dzieło zbawcze. Wszystko, co mówiłeś i czyniłeś, zmierzało do wyzwolenia człowieka z grzechu i obdarzenia go pełnią życia. Tego pragniesz Ty i tego pragnie również Maryja, Twoja i nasza Matka. Ona modli się do Ciebie, abyś pomógł nam odrzucić grzech i trwać w zjednoczeniu z Tobą. Dziś chcemy lepiej zrozumieć, dlaczego spowiedź jest pierwszym warunkiem nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Chcemy się też uczyć takiego przeżywania tajemnic różańca, by każda z nich pobudzała nas do żalu za grzechy i prawdziwego nawrócenia. O ten dar prosimy we wspólnym rozważaniu i w modlitwie indywidualnej w ciszy.

Chwila ciszy

L1: Maryja, patrząc na Jezusa, szczególnie w czasie ukrzyżowania, widzi, jak wielki ból sprawiają Mu nasze grzechy. Widzi również, jakim nieszczęściem są one dla nas – Jej dzieci. Jako kochająca Matka cierpi podwójnie. Cierpi, bo obrażany jest Jej Syn, i cierpi widząc naszą ślepotę i nieszczęście, które grzesząc sprowadzamy na siebie.  Pierwszym pragnieniem Jej Niepokalanego Serca jest więc przyprowadzić wszystkich grzeszników do trybunału Bożego Miłosierdzia, czyli do sakramentu pokuty. Chce pomóc każdemu z nas w dobrym przeżyciu tego ważnego wydarzenia.

Chwila ciszy

L2: Zły duch zawsze próbuje zatrzeć prawdę o grzechu. Stara się przekonać ludzi, że coś takiego jak grzech w ogóle nie istnieje, a jeśli mają poczucie winy, to sami mogą sobie wszystko wytłumaczyć. Takiemu myśleniu nie ulega człowiek, który rozważa w różańcu tajemnice życia Jezusa i Maryi. Poznaje w nich naukę Jezusa o grzechu i rozważa Jego cierpienia, spowodowane grzechem. Prosi o łaskę przebaczenia i ją otrzymuje.

Chwila ciszy

L1: Jezus, wędrując po ziemiach Palestyny, odpuszczał grzechy i wzywał swoich uczniów, aby przebaczali sobie nawzajem. W modlitwie którą nam zostawił mówimy: „Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Powtarzamy tę modlitwę często. Od „Ojcze nasz” rozpoczynamy każdy dziesiątek różańca. Dziś prosimy Maryję, aby uczyła nas przebaczać braciom i podejmować pokutę za nasze grzechy.

Chwila ciszy

L2: Z Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Wewnętrzna pokuta chrześcijanina wyraża się poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Środkiem do otrzymania przebaczenia grzechów są też wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, troska o zbawienie bliźniego, wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która „zakrywa wiele grzechów”. Nawrócenie zaś dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem (por. art. 1435-1436)”.

Chwila ciszy

L2:  Dziękujmy Jezusowi za sakrament pokuty. Dziękujmy Maryi, że nam o tym sakramencie przypomina i do niego nas prowadzi. Dziękujmy Świętym i Błogosławionym, którzy dali nam przykład gorliwości w przeżywaniu sakramentu pokuty i gotowości w przebaczeniu braciom.

Chwila ciszy

Śpiew: Kochajmy Pana lub inny.

 

Cząstka Różańca

s4

P: Rozważamy chwalebne tajemnice różańca. Modlimy się o łaskę pokory dla nas, a także o wieczne zbawienie dla naszych bliskich zmarłych. Niech Bóg oczyści ich dusze z wszelkich braków i wprowadzi do nieba.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: Nasz Zbawicielu, przez Twoje zmartwychwstanie Bóg czyni nowym całe stworzenie. Prosimy Cię o łaskę pokory, dzięki której lepiej będziemy mogli naśladować Twoje uniżenie i wyznawać: Jezu, Ty jesteś naszym Panem!

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Nasz Zbawicielu, dzień wniebowstąpienia jest dniem Twojej królewskiej intronizacji, tryumfem, jaki przygotował Ci Ojciec. Prosimy Cię o łaskę pokory, abyśmy mogli współkrólować z Tobą i wyznawać: Jezu, Ty jesteś naszym Panem!

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Nasz Zbawicielu, posyłasz nam Ducha Świętego, Pocieszyciela. On przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Prosimy Cię o łaskę pokory, która otwiera nas na przyjęcie prawdy o Bogu i człowieku i uzdalnia nas do wyznania: Jezu, Ty jesteś naszym Panem!

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Nasz Zbawicielu, Twoja Matka doświadcza jako pierwsza cielesnego zbawienia, które czeka wszystkich na końcu czasów. Prosimy Cię o łaskę pokory, która pozwala nam z wdzięcznością przyjąć Twoje obdarowanie i z radością wyznawać: Jezu, Ty jesteś naszym Panem!

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

P: Nasz Zbawicielu, Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym koronujesz Maryję na Królową nieba i ziemi. Prosimy Cię o łaskę pokory, którą posiadała Twoja Rodzicielka i wyznajemy: Jezu, Ty jesteś naszym Panem!

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).