mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

73

październik 2022

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.„Wiem, że Ty wszystko możesz. Co zamyślisz, potrafisz uczynić”. Te słowa wypowiada Hiob po przeżyciu bardzo trudnych i bolesnych doświadczeń. Bóg przeprowadził go przez ciemną dolinę. Utracił wszystko i doznał ogromnego bólu. Na jego ustach pojawiły się słowa skargi, ale nie odszedł od Boga i na końcu wyznaje: „Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko”. Cierpienia sprawiły, że lepiej Boga poznał i do Niego się zbliżył.

Taką drogą szli święci. Każdy z nich zaznał różnorodnych cierpień i upokorzeń. Każdy spotkał się z niezrozumieniem i niesłusznymi zarzutami. Jednak nic ich nie mogło oddalić od Boga. Nic nie zachwiało ich wiary. Zawsze trwali przy Chrystusie i rozważali Jego słowo.

2. Dziś przypomnijmy jedną z tych niezwykłych postaci. Chodzi o bł. Paulinę Jaricot, założycielkę Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Żyła w XIX wieku, ale została beatyfikowana 22 maja tego roku. Bóg dał ją naszemu pokoleniu za wzór, a przez nią wskazał również na znaczenie misyjnego zaangażowania wszystkich członków Kościoła oraz na wyjątkową rolę modlitwy różańcowej. Wsłuchajmy się w jedno z jej rozważań. Do innych jej wypowiedzi powrócimy w nabożeństwie po Mszy Świętej.

„O Boskim kwiecie, […] Jesteś purpurą męczenników, bielą dziewic, wonną gorliwością Apostołów, słodką wonią wszystkich cnót świętych. Jezu, Ty jesteś ich koroną, tak jak byłeś zalążkiem i wzrostem ich świętości. Ty sam, Boski kwiecie, możesz podobać się Sercu Ojca Niebieskiego i przyciągać na ziemię spojrzenie Jego miłosierdzia. Pozwól nam zatem, w naszej biedzie, ofiarować Ciebie samego Boskiemu Majestatowi przez ręce Maryi. […] Lekarstwem na wszystkie plagi, jakie nas gnębią, na wszystkie zbrodnie, jakie pustoszą świat, na wszystkie rany biednych dusz, które opuściły źródło życia, tym jedynym lekarstwem jest uciekanie się do Jezusa Chrystusa przez naszą potężną Matkę Boleści i Nadziei. Nie miejmy wątpliwości, że przyczyną wszelkiego nękającego nas zła jest to, iż chrześcijanin, przybrany syn Ojca Niebieskiego w Jezusie Chrystusie, podwójnie zerwał pakt przymierza” (Żywy Różaniec, s. 166-167).

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Październik jest miesiącem, w którym łączymy się w modlitwie różańcowej. W tym roku tą modlitwą dziękujemy szczególnie Bogu za wyniesienie na ołtarze Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, Twój Ojciec zakrył tajemnice królestwa niebieskiego przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Jedną z nich jest bł. Paulina Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca. Poprzez dar beatyfikacji dajesz nam ją, Panie, jako patronkę wszystkich, którzy pragną „mówić o Twoim, Jezu, bezgranicznym miłosierdziu, niepojętej cierpliwości, głębokiej pokorze, doskonałym posłuszeństwie i o niezwykłym unicestwieniu pod eucharystycznymi zasłonami”. Dziękujemy Ci za dar wyniesienia na ołtarze bł. Pauliny i prosimy pomagaj nam, za jej przyczyną, każdego dnia bardziej odkrywać dar Eucharystii oraz modlitwy różańcowej, poznawać ich wielkość i moc. Ześlij Ducha Świętego aby otworzył nasze umysły i serca na słowa bł. Pauliny, które chcemy rozważać. (Po każdym odczytanym fragmencie pozostaniemy w chwili ciszy).

Chwila ciszy

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza (11,25-26): „W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie»”.

Chwila ciszy

L2: Jedną z cech charakterystycznych Pauliny było umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu. Spędzała przed tabernakulum dużo czasu. Napisała również książeczkę Eucharystia – nieskończona Miłość. Pisała w niej: „Ty, o godne uwielbienia Serce, przez ten sakrament znajdujesz sposób, by człowieka tak ściśle ze sobą zjednoczyć, że Twoje Serce, będąc już jednym z nami, staje się początkiem naszego życia duchowego”. „[Przed Najświętszym Sakramentem] moje walki zamieniały się w zwycięstwa, moja słabość – w odwagę, moja letniość – w zapał, moje niepewności – w światła, mój smutek – w radość, przeszkody – w sukces, pragnienia – w wolę, moja niechęć, zazdrości, pretensje względem bliźniego – w żarliwą miłość. Wszystko, co wiem, poznałam u Twych stóp, Panie”. „Spieszmy uznać wreszcie, że Boskie Serce Jezusa, adorowane na naszych ołtarzach, jest jedynym znakiem zbawienia. Zwracajmy się do Niego z czułą ufnością, zdobądźmy Jego miłosierdzie żarliwością naszych próśb i publicznym wyznaniem win, by otrzymać od Niego cud uwolnienia; cud zwyciężający wszelką wściekłość piekła”.

Chwila ciszy

L1: Z rozważań bł. Pauliny: „Źródłem ludzkiego niepokoju jest wspominanie przeszłości oraz lęk i troska przed przyszłością. Źródłem pokoju zaś jest naśladowanie Jezusa, dostrzeganie Jego śladów w każdym naszym działaniu, powierzenie przeszłości Bożemu miłosierdziu i przyszłości Jego woli, by móc się zajmować tylko chwilą obecną”. „Modlitwa jest potężnym motorem który daje odczuć swoją moc na wszystkich krańcach świata. W samym Sercu Boga zasiadającego na tronie swej wszechmocy szukam łask życia i zbawienia dla wszystkich. […] Modlitwa to królestwo Boga w naszym wnętrzu, obejmuje wszystkich na Niebie, na ziemi, w czyśćcu; krępuje łańcuchami demony, tryumfuje nad Bożą sprawiedliwością, która nie może jej odmówić cudów swego miłosierdzia”.

Chwila ciszy

L2: „Co do mnie, – pisze bł. Paulina – o modlitwie różańcowej mogłabym powiedzieć to, co jest przypisywane Mądrości: wszystkie dobra przyszły do mnie przez różaniec…”. Różaniec. „Do kogo on się odnosi? Czyż nie jest to Jezus Chrystus? A po Jezusie Chrystusie czyż nie jest to Maryja, Jego święta Matka?… Tajemnice różańca: czy dają one umysłowi i sercu do kontemplowania, do smakowania coś innego niż Jezusa i Maryję? W zjednoczeniu z kim i przez czyje zasługi chcemy oddawać chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu? Czy nie w zjednoczeniu i przez zasługi Jezusa i Maryi?”.

Chwila ciszy

Śpiew: Różańcowa Pani nieba ziemi lub inny.

 

Cząstka Różańca

s4

P: Dziękując Matce Bożej Różańcowej za nieustanną opiekę i za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, prośmy przez Jej wstawiennictwo, o jeszcze większe umiłowanie modlitwy różańcowej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Niech nasza modlitwa będzie wynagrodzeniem za grzechy, które ranią Jej Serce.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: Maryjo, z Tobą rozważamy całe życie Pana Jezusa oraz tajemnicę Jego zmartwychwstania. Przez zasługi bł. Pauliny, prosimy Cię udziel nam łaski rozważania sercem tajemnic Bożych tak, jak Ty je rozważałaś.  Matko Boga i nasza Matko wstawiaj się za nami! Bł. Paulino, módl się za nami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Maryjo, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Prosimy Cię, pomóż nam nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej. Matko Boga i nasza Matko wstawiaj się za nami! Bł. Paulino, módl się za nami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Maryjo, Ty napełniona Duchem Świętym zawsze byłaś posłuszna Jego natchnieniom. Twoim „różańcem”, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania tej modlitwy. Matko Boża Różańcowa wstawiaj się za nami! Bł. Paulino, módl się za nami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Maryjo, umiłowany uczeń Jezusa ujrzał Cię obleczoną w słońce, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat Bożym światłem. Matko Boga i nasza Matko wstawiaj się za nami! Bł. Paulino, módl się za nami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

P: Maryjo, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Przyjmij nasze akty dziecięcej wdzięczności za dar Różańca świętego i możliwość adoracji Jezusa w Eucharystii. Matko Boża Różańcowa wstawiaj się za nami! Bł. Paulino, módl się za nami.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).