mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

70

lipiec 2022

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Pan Jezus mówi, że nowe wino trzeba wlewać do nowych bukłaków. Odnosimy ten obraz do siebie. Mamy być nowymi ludźmi, zdolnymi przyjąć niezwykłą nowość, jaką jest Wcielenie Syna Bożego, a także Jego zmartwychwstanie i Jego obecność pośród nas każdego dnia. Choć my, wierzący, uznajemy te prawdy i staramy się nimi żyć, to jednak jesteśmy ciągle kuszeni, aby powrócić do zwyczajów starego człowieka, którego wiara jest słaba, który jest tak wpatrzony w dobra doczesne, że zapomina o Bogu. Nowy człowiek walczy z tymi pokusami na każdym odcinku swego życia, także w wymiarze postu, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Na tym przykładzie Chrystus wyjaśnia, że Jego uczniowie poszczą ze względu na Niego, poszczą wtedy, gdy On zostaje zabrany. Gdy Jego nie ma, nie ma pokarmu, gdyż On jest Chlebem. Gdy Jego nie ma, nie ma napoju, gdyż On daje nam Wodę Żywą, Ducha Świętego.

2. Chrystus w swoim nauczaniu często piętnował bak wiary. Mówił o słabej wierze nawet u Apostołów. Doświadcza też naszego braku wiary, o czym mówił do św. Faustyny: „Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę Mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo Mojej miłości” (Dz1447).

3. Słowa Jezusa, skierowane do św. Faustyny, pomagają nam lepiej zrozumieć ból Maryi, której Niepokalane Serce jest zranione cierniami. Co miesiąc zwracamy uwagę na jedno z bluźnierstw, którymi ludzie poniżają Maryję. Dziś chcemy wynagradzać za bluźnierstwo przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu. Chcemy też wynagradzać za postawę, w której „dzieci gardzą miłością Matki” lub zachowują się tak, jakby Jej miłość nie miała większego wpływu na ich życie.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Pierwsza sobota miesiąca. Wędrujemy wraz z Maryją szlakiem wyznaczonym przez tajemnice światła. Prosimy o dar mocnej wiary wpatrując się w wiarę Tej, „która uwierzyłaˮ.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, idąc za Tobą drogą wskazaną w tajemnicach światła, pragniemy rozmawiać z Tobą o wierze. Wiara jest wielkim Twoim darem. Chcemy dzisiaj o nią gorąco Ciebie prosić, gdyż tylko dzięki niej możemy stanąć wobec tajemnicy objawionej w Nazarecie, nad Jordanem, w Wieczerniku, na Golgocie i w innych miejscach. Tylko mocna wiara jest właściwą odpowiedzią na Twoje wezwanie. Przez wiarę dokonuje się nasza komunia z Trójjedynym Bogiem. Bądź uwielbiony, najlepszy Jezu, z Twoim Ojcem i Duchem Świętym, który, „który wszystkiego nas uczy”. Prowadź nas w rozważaniu różańcowych tajemnic. Odkrywaj nich przed nami piękno i moc wiary i przymnażaj jej nam, wpatrzonym w wiarę naszej Matki. Chcemy nasze rozważania przeplatać chwilami ciszy, aby każdy z nas mógł osobiście dziękować za dar wiary i wyznawać, że wierzy.

Chwila ciszy

L1: Z Ewangelii według św. Marka: „Gdy [Jair] jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!»” (Mk 5,35-36).

Chwila ciszy

L2: Jezus mówi do Jaira i każdego z nas: „Nie bój się, wierz tylko”. Maryja mówi do sług w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wiara Maryi jest wyjątkowa. Ona „uwierzyła jak nikt inny – uczy św. Jan Paweł II. Jej niezachwiana wiara najpierw uczyniła Ją Matką Syna Bożego, a potem – w Kanie – niejako przyśpieszyła godzinę Jego objawienia się światu. To za Jej wstawiennictwem dokonał się cud – znak, dzięki któremu uczniowie Jezusa uwierzyli w Niego” (por. audiencja generalna, 16.12.1987).

Chwila ciszy

L1: Pan Jezus chwali wiarę setnika. Podobnie czynił, gdy zobaczył wiarę samarytanki, proszącej o uzdrowienie córki. Wiele razy mówił: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Odpowiadając na pytanie ludzi, co mają czynić, aby wypełniać dzieła Boże, wyjaśniał: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,29).

Chwila ciszy

L2: Maryja pomaga nam, abyśmy poprzez wiarę doświadczyli osobistego spotkania z Chrystusem, który pozostaje trzydzieści lat w zaciszu Nazaretu, który idzie do ludzi, głosząc im królestwo Boże i wzywając do nawrócenia, który podejmuje okrutną mękę i pozwala się przybić do krzyża, który zwycięża śmierć i otwiera dla wszystkich drogę do domu Ojca w niebie.

Chwila ciszy

L1: Rozważając w różańcowych tajemnicach życie Jezusa, wsłuchując się z wiarą w Jego słowo i jednocząc się z Nim w modlitwie, znajdujemy odpowiedzi na pytania, które niesie życie. Stopniowo odkrywamy Boski wymiar modlitwy i pracy, cierpienia i radości, życia i śmierci, miłości i ofiary. Przed nami otwiera się wyraźniej droga świętości, na którą Chrystus nas zaprasza i którą szła za Nim Maryja, Jego i nasza Matka.

Chwila ciszy

L2: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom» – mówi Jezus. Wiara ludzi prostych zyskuje Jego podziw i pochwałę. Dostrzega On w niej przejaw cudownej dobroci Ojca. Przez stulecia wiara ta nieustannie głosi cuda historii zbawienia, ukryte przed mądrymi.

Chwila ciszy

L1: Dzieje naszej Ojczyzny nad Wisłą naznaczone są świadectwem wiary św. Wojciecha, jak i wielu innych polskich świętych, a także wysiłkiem pokoleń, które umacniały Polskę wierną Chrystusowi. Dziękujemy Maryi za wiarę naszych przodków i naszą, dziękujemy za Jej słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie”. Prosimy, aby wypraszała nam łaskę wierności tym słowom.

Śpiew: Wierzę w Ciebie, Panie lub Ja wiem, w Kogo ja wierzę lub inny.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Módlmy się z Maryją, która w sposób doskonały wierzy nauczaniu Syna o Bożym królestwie. Rozważajmy z Nią tajemnice światła.  

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Chrzest w Jordanie

P: Maryjo, Ewangeliści nie mówią o Twojej obecności w czasie chrztu Jezusa w Jordanie. Ty, w swojej niezłomnej wierze, zawsze wiedziałaś, że Jezus jest umiłowanym Synem Ojca niebieskiego, w którym On ma upodobanie. Wypraszaj nam, Matko, u Syna Twojego, wiarę silną i pewną.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Cud w Kanie Galilejskiej

P: Maryjo, widziałaś, że wina nie mają. Widzisz, jak każdego dnia brakuje nam wiary i ufności. Wiesz, jak nam trudno robić to, co mówi Jezus. Podaj nam, Matko pomocną dłoń. Wypraszaj u Syna wiarę pokorną i radosną.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Ewangelii i wzywanie do nawrócenia

P: Niewiele wiemy, Maryjo o twojej obecności przy Jezusie, który nauczał i czynił cuda. Mimo to czujemy, że tam byłaś. Służyłaś tym, którzy szli za Jezusem. Wypraszaj nam, Matko, wiarę dającą świadectwo i podającą pomocną dłoń tym, których Syn nam daje.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor

P: Maryjo, Ty nie potrzebowałaś widzieć Twojego Syna w chwale. Twoja wiara była bezgraniczna. Powtarzaj, Matko, w naszych sercach słowa Syna: «Nie bój się, wierz tylko». Wypraszaj nam wiarę mocną i ufną.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

P: Maryjo, Ty pierwsza doświadczyłaś obecności Chrystusa w sobie. Byłaś z Nim zawsze zjednoczona w sposób doskonały. Wypraszaj nam wiarę, która jest spotkaniem z Jezusem, dialogiem z Nim, komunią miłości i życia.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).