mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

61

październik 2021

 

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s3Dziś przypada wspomnienie Aniołów Stróżów. Nasze myśli znów kierują się ku niebu, wspaniałej wspólnocie Aniołów i Świętych, radujących się udziałem w świętości Boga. Aniołowie otrzymali od Boga zadanie towarzyszenia nam, mieszkańcom ziemi, w naszej życiowej wędrówce. Bardzo obrazowo mówi o tym pierwsze czytanie: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” (Wj 23,20);  „Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty” (Wj 23,23).

Bóg posyła anioła, który idzie przed każdym z nas. Prowadzi nas do miejsca wyznaczonego przez Boga, ale pokazuje nam również nieprzyjaciół, których trzeba pokonać. Izraelici musieli pokonać narody, które uniemożliwiały im dojście do kraju ziemi Abrahama, a my musimy pokonać duchowych nieprzyjaciół, którzy czynią wszystko, aby nasze myśli i serca odwieść od Boga. Stale doświadczamy pokusy niewiary i zwątpienia. Nie zawsze doceniamy pomoc, jaka w tej walce odgrywają aniołowie stróżowie. Pan Jezus w Ewangelii mówi: „Aniołowie ich” (tych małych, potrzebujących pomocy). Oni są w niebie i wpatrują się w oblicze Ojca niebieskiego, a równocześnie są na ziemi i widzą wszystko, czym bije nasze serce, co przeżywamy na co dzień, w jakim kierunku idziemy, jaka jest nasza postawa.

Dziś szczególnie dziękujemy Bogu za naszych aniołów stróżów, ale dziękujemy także za Maryję, która jest ich Królową. Ona poznaje Bożą tajemnicę jeszcze dokładniej niż aniołowie i pochyla się nad każdym człowiekiem z jeszcze większą miłością niż niebieskie duchy. Wśród aktów miłości, jakie spełniamy wobec Maryi w pierwszą sobotę miesiąca, wyróżnione są akty wynagrodzenia za niewdzięczność, jakiej doznaje od wielu ludzi, często także od nas. Dziś w nabożeństwie pierwszosobotnim chcemy wyraźniej zobaczyć wielkość i piękno Jej Niepokalanego Poczęcia. Za ten dar będziemy dziękować Bogu, w tym darze Go uwielbiać. Udział w Eucharystii, a także rozważanie i modlitwa różańcowa to nasze akty miłości i wynagrodzenia. Przeżywajmy je z całym zaangażowaniem serca.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. Dziękujemy za Jej nieustanną obecność pośród nas i Jej matczyną opiekę. Dziękujemy za Jej Niepokalane Poczęcie. W tym roku rozważaliśmy ten Jej dar i przywilej, by wynagradzać za bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu, za grzech obojętności wobec tego daru. Dzisiaj chcemy nasze wynagrodzenie wyrazić poprzez modlitwę wdzięczności za ten cudowny przywilej i niezwykłe piękno Matki Boga i ludzi. W naszej modlitwie wdzięczności posłużymy się słowami bulli Ineffabilis Deus Ojca Świętego, bł. Piusa IX, w której ogłosił on dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. W cichej modlitwie prośmy Ducha Świętego, aby obdarzył nasze serca wdzięcznością wobec Ojca niebieskiego, który obdarzył Maryję tak wielką łaską.

Chwila ciszy.

L1: Bł. Pius IX napisał: „Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszelkiej zmazy pierworodnej winy”. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za dar Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L2: „Słowa Nasze wieszczą radość, a język Nasz opowiada wesele, Jezusowi Chrystusowi Panu naszemu ślemy i zawsze zasyłać będziemy najpokorniejsze a zarazem i największe podziękowanie, że przez szczególne swe dobrodziejstwo zezwolił Nam, niegodnym, to postanowić i złożyć w ofierze czci, chwały i wysławienia Najświętszej Matki Jego”. Boże Ojcze dziękujemy Ci za zawsze Niepokalaną i zawsze błogosławioną Maryję.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L1: Nie może być żadnego zagadnienia grzechu w stosunku do świętej Dziewicy Maryi, która posiadała największy zasób łaski potrzebnej do przezwyciężenia wszelkiego grzechu. Najchwalebniejsza Dziewica była naprawicielką przodków, ożywicielką potomków, wybraną od wieków, przez Najwyższego sobie przysposobioną, zapowiedzianą przez Boga mówiącego do węża: «położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą». Boże Ojcze, dziękujemy Ci za złączoną z Tobą wiecznym przymierzem, Maryję.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L2: „Ona jest chwałą proroków i apostołów, Ona chlubą męczenników, a wszystkich świętych weselem i koroną. Ona jest ucieczką dla wszystkich zostających w niebezpieczeństwie, Ona jest najwierniejszą wspomożycielką, a dla całego świata najmożniejszą u Jednorodzonego Syna swego pośredniczką i orędowniczką. Ona jest najwspanialszą krasą i ozdobą Kościoła świętego”. Boże Ojcze dziękujemy Ci za Maryję, pośredniczkę i orędowniczkę w niebie.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L1: „Raczy też Ona sprawić, że winni otrzymają przebaczenie, chorzy lekarstwo, małoduszni siłę, strapieni pociechę, a pozostający w niebezpieczeństwie pomoc; wszyscy błądzący, odrzuciwszy błąd umysłu, powrócą na drogę prawdy i sprawiedliwości, a tak nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz”. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Maryję, najwierniejszą wspomożycielkę naszą.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L2: „Niechże wszyscy najmilsi Nam synowie katolickiego Kościoła usłyszą te Nasze słowa, a z tym gorętszym oddaniem w pobożności, religijności i miłości czczą, wzywają i upraszają Najświętszą Rodzicielkę Boga Dziewicę Maryję bez grzechu pierworodnego poczętą. Niech we wszystkich niebezpieczeństwach, uciskach, potrzebach, wątpliwych i groźnych okolicznościach z całym zaufaniem biegną do Tej najmilszej Matki miłosierdzia i łaski”. Boże Ojcze dziękujemy Ci za Maryję Niepokalaną Dziewicę, możną Orędowniczkę i Wspomożycielkę.

Śpiew: Dzięki o Panie, składamy dzięki…

L2: „Niczego bowiem bać się, o niczym rozpaczać nie potrzeba, gdy Ona przewodzi, gdy Ona radzi, gdy Ona sprzyja, gdy Ona broni: macierzyńskie bowiem mając serce dla nas, zabiegając o nasze zbawienie, troszczy się o cały rodzaj ludzki. Stojąc po prawicy Jednorodzonego Syna swego Pana naszego Jezusa Chrystusa, najprzemożniej wyprasza wszystko swymi matczynymi błaganiami i czego szuka, znajduje, czyli nigdy nie zawodzi”. W cichej modlitwie uwielbiajmy Boga i wychwalajmy Maryję, Niepokalanie Poczętą.

Chwila ciszy.

Śpiew o Niepokalanym Poczęciu NMP, np.: „Witaj Święta i Poczęta”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Odpowiadając na prośbę Matki Najświętszej odmówmy cząstkę różańca. Rozważmy tajemnice chwalebne. Uwielbiajmy w nich i dziękujmy Bogu za Niepokalane Poczęcie Maryi.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: Maryjo, Niepokalanie Poczęta, „najbardziej Boska świątynio, skarbie nieśmiertelności, jedna i jedyna córo życia, będąca łaski latoroślą” wypraszaj nam dar wdzięczności za Boże dzieło odkupienia.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Maryjo, Niepokalanie Poczęta, najbardziej „umiłowana przez Boga, w której znalazł On najpełniejsze upodobanie” wypraszaj nam łaskę wdzięczności za to, że my też mamy przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Maryjo, Niepokalanie Poczęta, „przybytku przez samego Boga stworzony, przez Ducha Świętego ukształtowany i ozdobiony”, Ucz nas wdzięczności za sakramenty chrztu i bierzmowania, w których Duch Święty w nas zamieszkał i napełnił swoimi darami.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

P: Maryjo, Niepokalanie Poczęta, „Dziewico, jaśniejąca taką mocą wszystkich niebieskich darów oraz taką pełnością łaski, że okazałaś się wyższą nad wszystkie ludzkie i anielskie wysławianie”, bądź naszą nadzieją i radością.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

P: Maryjo, Niepokalanie Poczęta, „najwspanialsza świątynio Boga, która lśniąc Bożymi promieniami, napełniona jesteś chwałą Pana” ucz nas przyjmować Cię jako Królową naszych serc, rodzin, naszego życia.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).