mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

57

czerwiec 2021

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Maryja prosiła, aby pierwsza sobota miesiąca była dla nas dniem wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznaje Ona od ludzi i jakie ranią również Najświętsze Serce Jezusa. Kieruje Ona naszą uwagę najpierw na dar Niepokalanego Poczęcia, jaki stał się Jej udziałem i jakim przez Nią wszyscy zostaliśmy obdarowani. W naszych rozważaniach pragniemy lepiej ten dar poznać i odkryć jego wielkość. Mówią o nim liczne pieśni, śpiewane w naszych wspólnotach, np. „Gwiazdo zaranna, Śliczna Jutrzenko, Niepokalana Maryjo Panienko! Bez pierworodnej zmazy poczęta, módl się za nami Królowo Święta!”. Inne pieśni to: „Ciebie na wieki wychwalać będziemy”, „Pełna świętości i pobożności”, „Witaj Święta i Poczęta Niepokalanie”.

2. Zazwyczaj człowiek bardziej ceni czystość niż brud, wyżej stawia wierność niż zdradę i za coś doskonalszego uznaje wolność od grzechu niż zniewolenie złem. Jeśli spotyka coś wyjątkowo pięknego, absolutnie czystego, niczym nie skażonego, wpatruje się w to ze szczególną uwagą i podziwia całym sercem. Niepokalane Poczęcie Matki Syna Bożego to dar czystości większej niż anielska i doskonalszej niż wszelkie piękności tej ziemi. To szczególny udział w czystości i świętości samego Boga, całkowita wolność od wpływu złego ducha. Śpiewamy dziś naszą pieśń wdzięczności i uwielbienia zarówno w czasie Mszy Świętej jak i w rozważaniu różańcowym i odmówieniu cząstki różańca.

3. W odczytanym dziś fragmencie Ewangelii Pan Jezus przestrzega nas przed powierzchownym tylko działaniem. Mówi, że uczeni w Piśmie odprawiają długie modlitwy „dla pozoru” (Mk 12,40), a przy innej okazji mówił: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie»” (Mk 7,6). Wzorem właściwej postawy jest kobieta, która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki. W jej działaniu nic nie było na pokaz. Nikt z przebywających w świątyni nie wiedział, że wrzuciła wszystko, co miała. Tylko Jezus znał jej tajemnicę. On również zna naszą motywację działania. Upodabniajmy się do Maryi, Niepokalanie Poczętej i zawsze wiernej Bogu.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Maryję, Twą Najświętszą Matkę. Dziękujemy Ci za Jej niepokalane poczęcie i życie bez grzechu. Dziękujemy Ci za Jej obecność z nami i Jej macierzyńską miłość. Pragniemy coraz lepiej rozumieć wielkość łaski niepokalanego poczęcia, jaką Ją obdarzyłeś, a przez Nią ubogaciłeś nas wszystkich. To pierwszy z darów, ku któremu kierujesz naszą uwagę, domagając się od nas aktów wynagrodzenia za niewdzięczność i za bluźnierstwa przeciw Tej, która w Lourdes, na pytanie Bernadetty kim jest, odpowiedziała: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Tę tajemnicę, to imię Maryi, rozważamy przez kolejne miesiące w różańcowej medytacji. Prosimy Cię, aby zajaśniała ona jeszcze pełniejszym blaskiem w naszych duszach, aby nasza wdzięczność za ten dar była coraz większa, a wynagrodzenie za wyśmiewanie tego przywileju naszej Matki coraz gorliwsze. W naszym rozważaniu podejmiemy dzisiaj temat czystości. Napełnij nas, Panie Jezu, swoim Duchem, abyśmy lepiej rozumieli wielkość tego daru, ofiarowanego nam za cenę krzyża i wypraszanego nam przez Niepokalaną, Najczystszą spośród mieszkańców ziemi. Po każdym rozważaniu nastąpi chwila ciszy. Po niej odśpiewamy jedno z wezwań Litanii Loretańskiej

L1: Szóste błogosławieństwo zapowiada: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). „Czyste serca” oznaczają tych, którzy dostosowali swój umysł i swoją wolę do Bożych wymagań świętości. „Sercom czystym” jest obiecane widzenie Boga twarzą w twarz i upodobnienie do Niego. Czystość serca jest warunkiem wstępnym tego widzenia. Już dzisiaj uzdalnia nas ona do widzenia tak, jak widzi Bóg, przyjmowania drugiego człowieka jako „bliźniego”; uzdalnia nas do uznania ciała ludzkiego – naszego własnego i naszego bliźniego – za świątynię Ducha Świętego, przejaw Boskiego piękna (KKK 2518-2519). Maryjo, Niepokalanie Poczęta i zawsze czysta, módl się za nami.

Chwila ciszy.

L2: Św. Jan Kasjan, mistrz duchowy św. Benedykta uczył, że czystości serca „nie osiągniemy od razu, rezygnując z posiadania dóbr czy też odrzucając zaszczyty, gdy brak nam owej miłości, której cechy opisuje Apostoł, a która polega na czystości serca. Cóż bowiem innego znaczy nie zazdrościć, nie unosić się pychą, nie złościć się, nie działać obłudnie, nie szukać swego, nie cieszyć się z niesprawiedliwości, nie pamiętać złego, jak tylko to, by składać zawsze Bogu w ofierze serce czyste i doskonałe, i zachować je nietknięte od wszelkich namiętności?”. Maryjo, Niepokalanie Poczęta i zawsze czysta, módl się za nami.

Chwila ciszy.

L1: „Czystość jest przede wszystkim darem Boga. Chrystus dając się człowiekowi w sakramentach Kościoła zamieszkuje w sercu człowieka i rozjaśnia je «blaskiem Prawdy». Tylko ta Prawda, którą jest Jezus Chrystus zdolna jest oświecić rozum, oczyścić serce i ukształtować ludzką wolność. Bez zrozumienia i przyjęcia Prawdy gaśnie wiara. Człowiek traci widzenie sensu spraw i wydarzeń, a jego serce szuka nasycenia tam, gdzie go znaleźć nie może. Dlatego czystość serca to przede wszystkim czystość wiary” (św. Jan Paweł II, Sandomierz, 12.06.1999). Maryjo, Niepokalanie Poczęta i zawsze czysta, módl się za nami.

Chwila ciszy.

L2: „Czystość serca bowiem przysposabia do widzenia Boga twarzą w twarz w wymiarach wiecznej szczęśliwości. Dzieje się tak dlatego, że już w życiu doczesnym ludzie czystego serca potrafią dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest od Boga. Potrafią niejako odsłaniać Boską wartość, Boski wymiar, Boskie piękno wszystkiego, co stworzone” (tamże). Maryjo, Niepokalanie Poczęta i zawsze czysta, módl się za nami.

Chwila ciszy.

L1:  Oczyszczenie serca dokonuje się przez cnotę i dar czystości, ponieważ czystość pozwala miłować sercem prawym i niepodzielnym. Pielęgnowanie daru czystości to troska o czystość intencji, która polega na dążeniu do prawdziwego celu człowieka, do rozpoznawania z prostotą woli Bożej i pełnienia jej we wszystkim. To walka o czystość spojrzenia, zewnętrznego i wewnętrznego, przez czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią. To wreszcie modlitwa i korzystanie z sakramentów świętych, a zwłaszcza sakramentu pokuty (por. KKK 2520). Maryjo, Niepokalanie Poczęta i zawsze czysta, módl się za nami.

Chwila ciszy.

Śpiew, np.: „Ciebie na wieki” lub „Matko Niebieskiego Pana”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Odpowiadając na prośbę Matki Najświętszej odmówmy cząstkę różańca. Rozważmy tajemnice radosne dziękując za czystość Maryi i św. Józefa.

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

P: Maryjo, Matko najczystsza, z miłością wsłuchujesz się w słowa zwiastowania i z wielką pokorą wypowiadasz swoje „fiat”. Ucz nas, Matko, tej czystości serca, która pozwala rozpoznawać i przyjmować wolę Ojca.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

P: Maryjo, Matko najczystsza, Elżbieta rozpoznaje w Tobie błogosławioną Matkę swojego Pana, Tę która uwierzyła. Wyproś nam czystość wiary, abyśmy umieli dostrzegać w całym stworzeniu to, co jest od Boga..

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

P: Maryjo, Matko najczystsza, wpatrująca się z miłością w Boże Dziecię, pomagaj nam dbać o czystość naszych myśli, spojrzeń i uczynków, abyśmy swoim zachowaniem nie dawali zgorszenia innym.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

P: Maryjo, Matko najczystsza, z pokorą słuchasz słów Symeona i zachowujesz je w swoim sercu. Naucz nas szukać we wszystkim chwały Boga, nawet wówczas, gdy trzeba wtedy zrezygnować z własnego zadowolenia.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa

P: Maryjo, Matko najczystsza, przez trzy dni szukałaś Syna. W swoim sercu zachowałaś to, co Ci wówczas powiedział. Naucz nas dyskrecji, nie ulegania pokusie wścibstwa, szacunku dla tajemnicy innych.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).