mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

47

1 sierpień 2020

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Śmierć św. Jana Chrzciciela, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, jest bolesnym wydarzeniem. Nastąpiła ona na skutek zdecydowanej postawy proroka wobec grzechu Heroda i była znakiem zapowiadającym śmierć Jezusa. Powołaniem Jana Chrzciciela było przygotowanie dróg dla Mesjasza. Wskazywał na Niego zdecydowanym i pełnym mocy słowem, a swoją prorocką misję uwieńczył oddaniem życia w obronie prawa Bożego dotyczącego rodziny. Mówił do Heroda: „Nie wolno ci mieć żony brata twego”. Sam wychował się w rodzinie głęboko wierzącej, posłusznej Bożym przykazaniom. Przy jego narodzinach Zachariasz, jego ojciec, odzyskawszy mowę, natchniony przez Ducha Świętego wyśpiewał wspaniały hymn uwielbienia, powtarzany przez Kościół przez wszystkie wieki do dnia dzisiejszego. W zupełnie innej atmosferze wzrastała córka Herodiady. Matka nie dała jej dobrego przykładu, a Herod również nie był dla niej wzorem postępowania. W konsekwencji stać ją było na to, aby poprosić o przyniesienie jej na misie głowy Jana Chrzciciela.

2. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym człowiek uczy się kochać Boga i ludzi albo lekceważyć Stwórcę i wykorzystywać braci. Jednym ze znaków mówiących o tym, jakie priorytety mają rodzice i jakie postawy kształtują u swoich dzieci, jest sposób przeżywania niedzieli. Przeżywanie tego świętego dnia po Bożemu promieniuje pozytywnie na całe życie człowieka i rodziny, a lekceważenie świętości niedzieli oddala człowieka od Boga i Jego przykazań. Przypominamy tę prawdę w naszych pierwszosobotnich spotkaniach, gdyż zdajemy sobie sprawę, że wśród cierni raniących niepokalane Serce Maryi, jest ten, który polega na przeżywaniu niedzieli w taki sposób, jakby Boga nie było. Niedziela jest dla chrześcijan wielkim dziękczynieniem za wszystkie dary Boże, także za dar Maryi, za Jej Niepokalane Poczęcie, za Jej przeczyste dziewictwo, za Jej Boże macierzyństwo i wszystkie łaski, jakimi miłosierny Bóg napełnił Jej serce.

3. W dzisiejszym rozważaniu oraz w modlitwie przeżywanej po Eucharystii chcemy szczególnie dziękować za niedzielę jako dzień rodziny i prosić, aby każda rodzina przeżywała ją jako dzień święty.

 

Medytacja o tajemnicach różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za św. Jana Chrzciciela, o którym przypomniała nam dzisiejsza Ewangelia. Wzrastał on w rodzinie, która zachowywała Boże przykazania. Elżbieta i Zachariasz uczyli go kochać Boga i ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystkich rodziców, którzy idą tą samą drogą. Dziękujemy za rodziny, w których rozkwita miłość i trwa modlitwa. Jednak są również małżeństwa, które żyją z dala od Ciebie i źle wychowują dzieci. Swoim postępowaniem ranią Twoje Boskie Serce i Serce Twej Najświętszej Matki. Pragniemy wynagradzać za te grzechy i prosić Cię o miłosierdzie. W szczególny sposób błagamy o łaskę chrześcijańskiego świętowania niedzieli w gronie rodzinnym rozważając tajemnicę Twego zmartwychwstania.

L1: Z listu św. Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli: „W zgromadzeniu niedzielnym […] chrześcijańskie rodziny znajdują jeden z najbardziej wyrazistych znaków swej tożsamości i «posługi» jako «Kościoły domowe», gdy rodzice przystępują wraz z dziećmi do jednego stołu słowa i Chleba życia […]. Przede wszystkim sami rodzice mają wychowywać swoje dzieci do udziału we Mszy św. niedzielnej, korzystając z pomocy katechetów, którzy winni zadbać o to, aby program formacji dzieci powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we Mszy św., oraz wyjaśnić im, jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego” (DD 36).

L2: Panie Jezu, Ty w szabat uczęszczałeś do synagogi, a na święta paschalne pielgrzymowałeś do Jerozolimy. Umocnij wiarę rodziców i dzieci, aby w każdą niedzielę uczestniczyli w Eucharystii. Niech w chrześcijańskich rodzinach umacnia się świadomość, że są one „domowym Kościołem”, w którym Ty sam jesteś obecny. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

L1: Z listu św. Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli:  „Dzień Pański jest dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przeniknięty wdzięczną i czynną pamięcią o zbawczych dziełach Boga. Dlatego uczniowie Chrystusa powinni się starać, aby także inne wydarzenia dnia, nie mające charakteru liturgicznego – spotkania w gronie rodziny czy przyjaciół, różne formy rozrywki odznaczały się pewnym stylem, który pomaga wyrażać pośród zwyczajnego życia pokój i radość Zmartwychwstałego Na przykład nawet zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać się sposobnością nie tylko do wzajemnego otwarcia się na siebie i do dialogu, ale także do wspólnej, głębszej refleksji, która pozwala wprowadzić pewne elementy formacyjne. A czy do programu tego dnia nie można by włączyć w miarę możliwości także w życiu ludzi świeckich – specjalnych form modlitwy, zwłaszcza uroczystych Nieszporów, jak również przeznaczyć trochę czasu w przeddzień niedzieli lub w godzinach popołudniowych na katechezę, która przygotuje serca chrześcijan na przyjęcie samego daru Eucharystii i stanie się jej dopełnieniem?” (DD 52).

L1: Panie Jezu, Ty w święty dzień unikałeś pracy, modliłeś się i rozważałeś słowo Boże. W nazaretańskiej rodzinie, w której wzrastałeś, pamięć o Bogu była zawsze żywa. Prosimy Cię, Panie, pomóż współczesnym rodzinom przeżywać niedzielę przy wspólnym stole, na wspólnej modlitwie i podczas wspólnie spędzanego czasu. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Chwila ciszy.

L2: Z listu św. Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli:  „W wielu środowiskach jest dziś może trudniej praktykować tradycyjną formę «świętowania niedzieli»; Kościół jednak daje świadectwo swojej wiary w moc Zmartwychwstałego i potęgę Ducha Świętego, ukazując – szczególnie dzisiaj – że nie zadowala się minimalistycznymi ani połowicznymi formami przeżywania wiary, ale pomaga chrześcijanom czynić to, co najdoskonalsze i najbardziej miłe Bogu. A zresztą obok trudności nie brak także zjawisk pozytywnych i napawających optymizmem. Dzięki darowi Ducha w wielu środowiskach Kościoła znów odczuwa się potrzebę modlitwy w jej wielorakich formach. Na nowo odkrywa się wartość także dawnych przejawów religijności, takich jak pielgrzymka, i często wierni korzystając z niedzielnego odpoczynku udają się do sanktuariów, aby spędzić tam kilka godzin i przeżyć – czasem w gronie całej rodziny – głębsze doświadczenie wiary” (DD 52).

L1: Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za małżonków, których Kościół w ciągu wieków wyniósł na ołtarze ukazując ich jako przykład miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Przez ich wstawiennictwo prosimy Cię w intencji rodzin, które uległy duchowi tego świata. Nie modlą się wspólnie, nie uczęszczają na niedzielną Eucharystię, trudno im ze sobą rozmawiać. Odnów ich wiarę i miłość, aby powróciły do Ciebie i umocniły więzi rodzinne. Prosimy o to w cichej modlitwie.

Dalszą część 15-minutowej medytacji przeżywamy w ciszy. Po niej następuje śpiew, np.: „Pobłogosław Jezu drogi”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając w radosnych tajemnicach różańca życie Najświętszej Rodziny z Nazaretu, prośmy o łaskę naśladowania tego wzoru przez nasze rodziny.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie NMP

P: Panie Jezu, Ty przychodząc na ten świat zamieszkałeś w rodzinie. Zostałeś z miłością przyjęty przez Maryję i Józefa. Błogosław wszystkim małżonkom, aby miłowali się wzajemnie i otwierali swoje serca na przyjęcie Ciebie.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie św. Elżbiety

P: Panie Jezu, Ty napełniłeś radością małżonków Elżbietę i Zachariasza, gdy nawiedziła ich Twoja Najświętsza Matka. Za Jej przyczyną pomnażaj radość małżonków, którzy oczekują na narodziny dziecka.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

P: Panie Jezu, do Ciebie, po narodzeniu, przyszli pasterze i Mędrcy ze Wschodu. Oddali Ci pokłon i przynieśli dary. Prosimy Cię, niech Twój Duch gromadzi członków naszych rodzin na wspólną modlitwę.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa

P: Panie Jezu, Ciebie Maryja i Józef przynieśli do świątyni. Bądź z rodzicami, którzy troszczą się o chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci i prowadzą je w każdą niedzielę na Eucharystię.

L: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

P: Panie Jezu, Ciebie Maryja i Józef odnaleźli w świątyni. Pomóż odnaleźć drogę na Eucharystię wszystkim, którzy utracili wiarę. Niech po odnalezieniu Ciebie pozostaną z Tobą w całym swoim życiu.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).