mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

38

2 listopada 2019

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.Wielkie jest bogactwo czytań mszalnych przeznaczonych na Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, które dziś przeżywamy. W Ewangelii odczytywanej w czasie pierwszej Mszy rozważamy śmierć i pogrzeb Chrystusa oraz przeżycia niewiast przy pustym grobie. Ewangelia drugiej Mszy opowiada o wierze Marty i wskrzeszeniu Łazarza. Na trzecią Mszę wybrana została Ewangelia, w której Chrystus mówi, że w domu Ojca jest mieszkań wiele, a On idzie przygotować nam miejsce. On jest drogą, prawdą i życiem. Każdy z tych tekstów budzi nadzieję. Mówi nie tylko o końcu ziemskiej pielgrzymki, lecz także o życiu przyszłym. Kieruje naszą uwagę ku Chrystusowi, któremu polecamy naszych bliskich zmarłych.

2. Modlimy się za zmarłych, aby ich Pan Jezus zabrał do nieba, ale modlimy się również za żywych, aby nawrócili się do Boga. Matka Boża ukazując się dzieciom w Fatimie, w lipcu 1917 roku, prosiła: „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»”. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu […]. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy, a Ona pełna dobroci i smutku rzekła do nas: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych”.

3. Dusze, które są w czyśćcu, zostały już uratowane. Choć jeszcze potrzebują oczyszczenia, to jednak nie grozi im piekło. Módlmy się gorąco, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, za wszystkich zmarłych, aby doznali Bożego miłosierdzia.

 

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którymi jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca z miłości do Ciebie gromadzimy się na wspólnej modlitwie. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych – ludzi czystego serca, którzy już radują się oglądaniem Twojego oblicza w niebie i wstawiają się u Ciebie za nami. Dziś i w kolejnych dniach listopada modlimy się szczególnie za naszych zmarłych, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia przed pełnym zjednoczeniem się z Tobą. Zgodnie z wolą Twojej Matki w pierwszą sobotę miesiąca prosimy Cię o nawrócenie grzeszników, którzy wegetując na ziemi nie poznali jeszcze czym jest prawdziwe życie łaski. Będziemy rozważać tajemnicę Twojej śmierci i zmartwychwstania.

L1: W Starym Testamencie wierzono, że pomyślność na tym świecie jest związana z Bożym błogosławieństwem otrzymywanym za wierne wypełnianie przykazań i pobożne życie. Jedną z biblijnych postaci, która rozumiejąc w tym kluczu szczególnie zasłużyła na ziemskie powodzenie był bogobojny Hiob. Tymczasem spadła na niego seria nieszczęść: przedwczesna śmierć najbliższych, poważna nieuleczalna choroba, utrata majątku, niezrozumienie ze strony żony i przyjaciół, niesłuszne oskarżenie o złe intencje i obrazę Boga. Jego życie przypomina nam trudne sytuacje, z którymi każdy z nas już musiał lub w będzie musiał się zmierzyć.

L2: „Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty.” (Hi 19, 25-27) To słowa Hioba. W czasach, w których trudne do wyobrażenia było pojęcie zmartwychwstania, a zwłaszcza zmartwychwstania ciał, ten święty człowiek po swoich dotkliwych cierpieniach dostąpił szczególnej łaski. Bóg pozwolił poznać mu przyszłość i rozradował jego serce nadzieją przyszłej chwały zmartwychwstania i oglądania oblicza Bożego.

L1: W liście do Rzymian czytamy: „Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. (Rz 6, 3-4) To słowa nadziei dla każdego ochrzczonego człowieka. Jezus w swojej miłości przyjął na siebie nasz wyrok potępienia, a nam już udzielił swojego Bożego życia.

L2: „Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł (…)». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».” (J 11,21-26) Zbawiciel ukazuje swoją wszechmoc wskrzeszając zmarłego przyjaciela. Pyta nas jednak dzisiaj o coś znacznie ważniejszego: czy wierzysz, że życie w łasce jest początkiem życia wiecznego już tu na ziemi i nie będzie miało końca?

L1: Apostoł Paweł w liście do Koryntian udziela swojej odpowiedzi: „Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje ten człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”. (2 Kor 4,14-16) Pomimo doświadczanych trudności za psalmistą pragnę wołać: „Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

L2: Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne.

L1: W cichej modlitwie dziękujmy Bogu, że przez chrzest uczynił nas swoimi dziećmi i czeka na nas z otwartymi ramionami w niebie. Prośmy, aby żaden człowiek odkupiony drogocenną Krwią Chrystusa nie został potępiony.

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew: „Kto się w opiekę” lub inny.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Maryjo, Ty jeszcze przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, zostałaś obdarzona pełnią łaski. Prosimy Cię, nasza Królowo, wypraszaj nawrócenie dla biednych grzeszników.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.” Matko Zbawiciela towarzysząca Synowi aż do końca i w pełni przyjmująca Jego wolę, przez Jego walkę i ciemności przeżywane w Ogrójcu prosimy o nawrócenie dla biednych grzeszników.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: „Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować.” Matko Zbawiciela towarzysząca Synowi aż do końca i w pełni przyjmująca Jego wolę, przez cierpienia moralne i fizyczne Jego biczowania prosimy o nawrócenie dla biednych grzeszników.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

P: „A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.” Matko Zbawiciela towarzysząca Synowi aż do końca i w pełni przyjmująca Jego wolę, przez ból wyszydzenia Jego boskiej i ludzkiej godności prosimy o nawrócenie dla biednych grzeszników.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa Pana Jezusa

P: „Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki.” Matko Zbawiciela towarzysząca Synowi aż do końca i w pełni przyjmująca Jego wolę, przez rany otrzymane w najtrudniejszej drodze Twojego życia prosimy o nawrócenie dla biednych grzeszników.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć Jezusa na krzyżu

P: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha”. Matko Zbawiciela towarzysząca Synowi aż do końca i w pełni przyjmująca Jego wolę, przez nieskończoną miłość Boga do człowieka, uproś Ducha Świętego dla biednych grzeszników.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).