mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

36

7 września 2019

Do pobrania: DOCPDF

Myśli do homilii

s31.„Syn Człowieczy jest Panem szabatu” – mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Jest Panem czasu i wieczności. Króluje w niebie i na ziemi. Przynosi pokój i wlewa go w nasze serca. Ku Niemu kierujemy nasze myśli modląc się o pokój w dniach, w których wspominamy osiemdziesiątą rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Prosimy o pokój przez wstawiennictwo Maryi i wynagradzamy Jej za wszelkie grzechy i bluźnierstwa, jakich doznaje od ludzi. Wielkie zło niesie wojna, ale i czas pokoju nie jest wolny od obrażania Boga i lekceważenia Jego przykazań. Także dziś trwa duchowa walka o prawdę i godność człowieka.

2. Szczególną modlitwą o pokój jest różaniec. Św. Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae pisał: „Różaniec nieraz wskazywali moi Poprzednicy i ja sam jako modlitwę o pokój. Na początku tysiąclecia, które rozpoczęło się przejmującymi grozą scenami zamachu z 11 września i w którym pojawiają się codziennie w tylu częściach świata nowe obrazy krwi i przemocy, ponowne odkrycie różańca oznacza zagłębienie się w kontemplowanie tajemnicy Tego, który «jest naszym pokojem», gdyż «obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość» (Ef 2,14). Odmawiając zatem różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju” (RVM 6).

3. Pan Jezus, przez Łucję, widzącą z Fatimy, prosi o odmawianie różańca także w intencji wynagradzania za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich Maryja, Jego Najświętsza Matka, doznaje od ludzi. Dziś chcemy szczególnie wynagradzać za „bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach”. Dzieje się to ze szczególną intensywnością w naszych czasach. Na wiele sposobów wizerunki Maryi są profanowane. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest naznaczany symbolami, które wyrażają postawę odrzucenia Bożych przykazań i Bożego porządku życia. Tym gorliwsze powinny być nasze akty wynagrodzenia i zadośćuczynienia.

 

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którym jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie, gromadzimy się przed Tobą w kolejną pierwszą sobotę, aby wraz z Maryją trwać na modlitwie. W miesiącu wrześniu wspominamy 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Był to z jednej strony czas ogromnej nienawiści i niszczenia życia ludzkiego, a z drugiej świadectwo heroicznej miłości wielu osób i gotowości poświęcenia swojego życia dla ratowania innych. Za tych, którzy bestialsko niszczyli ludzi i ich mienie, przepraszamy Cię, Panie. Za walczących o wolność Ojczyzny i poszanowanie człowieka, dziękujemy Ci, Jezu. Z bólem serca patrzymy, że także dzisiaj niektórzy ludzie zapominają o Twojej nieskończonej miłości, a podążają za ideologiami, które negują istnienie Ciebie-Stworzyciela, zezwalają na mordowanie nienarodzonych dzieci, publicznie akceptują grzechy, dopuszczają się profanacji symboli religijnych i państwowych. Idąc za wezwaniem Twej Najświętszej Matki, rozważamy tajemnice różańcowe. Dziś wsłuchujemy się w Twoje słowa o Królestwie Bożym i modlimy się o jego przyjście.

L1: W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy: „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»” (Mt 1,14-15). Ojcze, Ty posłałeś swojego Syna na świat, aby przywrócił ład, który ustanowiłeś od początku stworzenia. Jezus jest naszym Odkupicielem. W Nim i przez Niego przychodzi do nas Twoje królestwo!

L2: „[Jezus] Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20). Ojcze, Twoje królestwo jest tam, gdzie obecny jest Twój Syn, gdzie przestrzega się Twoich przykazań, gdzie miłuje się Ciebie i bliźniego. Pomóż nam, za Twoją pomocą, sprzedać wszystko co mamy, aby pozyskać drogocenną perłę, którą jest życie w obecności Jezusa. W Nim i przez Niego przychodzi do nas Twoje królestwo!

L1: „Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,13-16). Ojcze najlepszy, Ty zechciałeś przez łaskę chrztu uczynić nas swoimi dziećmi. Pozwól nam doświadczać Twojej czułości, byśmy w hałaśliwym świecie potrafili żyć z Jezusem, Twoim Synem. W Nim i przez Niego przychodzi do nas Twoje królestwo!

L2: „Odpowiedział Jezus [Piłatowi]: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie»” (J 18,36-37). Ojcze, Ty pozwoliłeś aby Twój Syn został niesłusznie pojmany i znieważony przed ludzkim sądem i oddał życie za nas życie. W Nim i przez Niego przychodzi do nas Twoje królestwo!

L1: „Królestwo Boże to nie sprawa tego co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” – czytamy w liście św. Pawła (Rz 14,17). Ojcze dziękujemy Ci, że uczyniłeś nas mieszkaniem Twojego Świętego Ducha i dziećmi Twojego królestwa. W cichej modlitwie chcemy prosić, aby ta prawda była szanowana przez każdego człowieka. Niech nastanie pokój w naszych sercach, rodzinach, środowiskach pracy, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Niech przyjdzie Twoje królestwo!

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew, np.: „Bliskie jest królestwo Boże”.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! Wspominając 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, klękamy przed Tobą, aby prosić Cię o pokój. Z pokorą w sercach uznajemy Twoje Panowanie, chcemy poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały naród.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Chryste, nasz Królu, Ty z miłości przyjąłeś ludzkie ciało, ukrywając swoją Boską godność. Teraz z lęku pocisz się krwawym potem, przeczuwając co Cię spotka ze strony umiłowanego człowieka. Mój Jezu, przez Twoją mękę obdarz świat łaską pokoju.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: Chryste, nasz Królu, chodząc po drogach Izraela uczyłeś miłować Boga i bliźniego a odrzucać przemoc. Teraz aresztowany i niesłusznie oskarżony przez umiłowanego człowieka cierpisz mękę biczowania. Mój Jezu, przez Twoją mękę obdarz świat łaską pokoju.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

P: Chryste, nasz Królu, trwający zawsze z miłością w Ojcu i kochający całe stworzenie. Teraz zostajesz osamotniony, a Twoją świętą głowę okrywa korona z cierni nałożona przez umiłowanego człowieka. Mój Jezu, przez Twoją mękę obdarz świat łaską pokoju.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa Pana Jezusa

P: Chryste, nasz Królu, podczas Twojej ziemskiej pielgrzymki wielokrotnie zdejmowałeś jarzmo grzechu, choroby i odrzucenia z cierpiącego człowieka. Teraz sam zostajesz obarczony belką krzyża i odrzucony przez umiłowane stworzenie. Mój Jezu, przez Twoją mękę obdarz świat łaską pokoju.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć na krzyżu

P: Chryste, nasz Królu, w akcie stworzenia obdarzyłeś życiem każdą ludzką istotę. Teraz umierasz w srogiej męce zadanej przez ukochanego człowieka. To nie koniec. To nowy początek. Z przebitego Serca ofiarowujesz nam swojego Ducha. Mój Jezu, przez Twoją mękę obdarz świat łaską pokoju.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).