mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

35

3 sierpnia 2019

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31.W czasie nabożeństw pierwszosobotnich, w tym roku, mówimy o radości. Chcemy cieszyć się tym, czym raduje się Maryja i w ten sposób spełniać pragnienia Jej Niepokalanego Serca. Ona bowiem, jak każda matka, pragnie radości swoich dzieci. Ona też uczy prawdziwej radości, zrodzonej z dobra i miłości, tej radości, którą daje Jezus i którą wlewa w nasze serca Duch Pocieszyciel.

2. Aby bardziej się na nią otworzyć, wsłuchajmy się w kolejny fragment adhortacji Ojca Świętego Pawła VI o radości: „Uczniowie i wszyscy wierzący w Chrystusa są wezwani do udziału w tej radości. Jezus bowiem chce, aby znaleźli w Nim pełną radość […]. Kiedy w wieczór Wielkanocny na własne oczy ujrzeli Pana, zostali ogarnięci radością tak mocno, że już nigdy w nich nie wygasła. Płynie stąd wniosek, że radość Królestwa Bożego może się zrodzić jedynie w ścisłym związku z obchodem śmierci i zmartwychwstania Pańskiego […]. Radość paschalna zawiera się nie tylko w możliwej przemianie, ale jest radością nowej obecności Chrystusa, który zmartwychwstając daje swoim uczniom Ducha Świętego, aby z nimi pozostawał. W ten sposób Duch Pocieszyciel udziela się w darze Kościołowi jako niewyczerpane źródło radości, którą cieszy się on jako Oblubienica Chrystusa uwielbionego […]. Wtedy możemy zażywać radości ściśle duchowej, owocu Ducha Świętego. Polega ona na tym, że duch człowieka znajduje pokój i wielką rozkosz w posiadaniu Boga Trójcy, którego wiarą poznaje i kocha miłością, od Niego pochodzącą. Taka radość stąd płynąca charakteryzuje wszystkie cnoty chrześcijańskie”.

3. W świecie spotykamy inny rodzaj radości. Widzimy ją w postawie Herodiady przeżywającej satysfakcję, że mogła doprowadzić do śmierci Jana Chrzciciela. Widok głowy proroka na misie ją ucieszył. Takiego stylu życia i takiej radości uczy swoją córkę. To tragiczna lekcja wychowawcza, niestety obecna również dzisiaj. Wszyscy, którzy uczą dzieci złego postępowania, ranią głęboko Niepokalane Serce Maryi. Chcemy Jej wynagrodzić za „bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niej”. Przepraszamy przede wszystkim za rodziców, którzy taką postawę kształtują u swoich dzieci.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2Zgodnie z prośbą Matki Bożej, w 15-sto minutowej medytacji nad tajemnicami różańca, wynagradzajmy Jej za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, którym jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Panie Jezu, radujemy się z Twojej sakramentalnej obecności wśród nas, i wraz z Maryją pragniemy trwać na modlitwie w kolejną pierwszą sobotę miesiąca. Ona jest wschodnią Bramą, przez którą przyszedłeś z nieba na ziemię. Ona jest Przyczyną naszej radości, bo wydała na świat Ciebie, naszego Zbawiciela. Twoją boską mocą Jej Niepokalane Serce zatryumfuje, a Ty staniesz się wszystkim we wszystkich. W medytacji różańcowej pragniemy trwać z naszą Matką w radościach, których doznała w swoim ziemskim życiu, aby przez to wynagradzać Jej za obelgi, przez które usiłuje się wpoić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niej.

L1: Maryjo, Ty doznałaś niewypowiedzianej radości na wiadomość, że z woli Boga zostaniesz matką Mesjasza. Anioł pozdrowił Cię, Pełną łaski, oznajmiając, że zostałaś wybrana z wszystkich kobiet świata na rodzicielkę Emmanuela. Matko, ucz nas dziękować za Boże dary, które z Jego szczodrobliwości hojnie otrzymujemy, a szczególnie za zesłanie Odkupiciela.

L2: Maryjo, Ty podzieliłaś się swoją nieskończoną radością z poczęcia Jezusa ze swoją krewą Elżbietą, przez to jeszcze bardziej ją mnożąc. Wypowiedziane z natchnienia Bożego pozdrowienie Twojej kuzynki, błogosławiona jesteś między niewiastami, powtarza codziennie po wielekroć cały Kościół. Matko, ucz nas szczerze cieszyć się z otrzymywanych darów w naszych rodzinach i wspólnotach.

L1: Maryjo, Ty doznałaś niewypowiedzianej radości, kiedy w Betlejem przyszedł na świat Syn Boży. Będąc Dziewicą dostąpiłaś łaski wyjątkowego macierzyństwa. Każde nowe życie jest olbrzymim darem i wielką radością rodziców. Niektórzy z nich przez wiele lat usilnie proszą Boga o upragnione potomstwo. Matko, ucz nas przyjmować każdego człowieka z miłością.

L2: Maryjo, Ty doznałaś ogromnej radości, kiedy Mędrcy ze Wschodu uznali w małym Dzieciątku Króla i ofiarowali Mu dary. To wydarzenie umocniło Cię przed ucieczką do Egiptu i potwierdziło wyjątkowość Twojego Syna. Matko, ucz nas w szarości dnia dostrzegać z wdzięcznością Boże znaki.

L1: Maryjo, Ty doznałaś ogromnej radości, kiedy wraz z Józefem odnalazłaś 12-letniego Syna w świątyni. Gdy w domu swojego Ojca dyskutował z uczonymi w Piśmie, ujrzałaś Jego mądrość i rozważałaś w swoim Sercu znaczenie Jego zachowania. Matko, ucz nas radości słuchania i wypełniania Bożego słowa.

L2: Maryjo, Ty po smutku Golgoty doznałaś niezmiernej radości, gdy ujrzałaś zmartwychwstałego Jezusa. Twoje matczyne Serce nieustannie troszczy się, aby ta radość, poprzez misjonarzy Kościoła, docierała do wszystkich zakątków świata. Matko, uwrażliwiaj nas na potrzeby naszych braci, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, abyśmy mogli stać się dla nich świadkami Jego zmartwychwstania.

L1: Maryjo, Ty doznałaś niewypowiedzianej radości, gdy po swoim ziemskim życiu zostałaś wzięta do nieba i ukoronowana na Królową. Połączona na zawsze z Bogiem: Ojcem, Synem i Duchem Świętym, przewyższasz chwałą całe stworzenie. Matko, ucz nas tak żyć, abyśmy mogli otrzymać nagrodę zjednoczenia z Tobą w niebie.

L2: Maryjo, poprzez Twoje pokorne współdziałanie z Bogiem w tajemnicy Wcielenia Słowa i Jego ziemskiego życia, stałaś się dla nas początkiem i źródłem prawdziwej radości. W cichej modlitwie powierzamy Ci siebie, nasze smutki, radości i blaski. A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo, pełna łaski. Matko, której ogromną radością jest współpracować z Synem w dziele odkupienia, prosimy, nawracaj dusze biednych grzeszników na drogę zbawienia.

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew: „Po górach, dolinach” lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. W modlitwie towarzyszy nam również intencja wynagradzająca za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Maryjo, Przyczyno naszej radości, razem z Tobą w modlitwie różańcowej pragniemy kontemplować dzieło Twojego Syna i cieszyć się Jego nieskończoną miłością do nas. Niech rozważanie tajemnic chwalebnych, będzie wynagrodzeniem za grzechy, którymi jesteś znieważana.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: Panie Jezu, razem z Maryją raduję się z Twojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Wierzę, że prawdziwie powstałeś z martwych i uwielbiam Ciebie, mojego Zbawiciela. Z dziecięcą ufnością oddaję się Tobie i swoją miłością pragnę wynagradzać za tych, którzy nie kochają Ciebie.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Panie Jezu, razem z Maryją raduję się z Twojego wstąpienia do Ojca. Wierzę, że otrzymałeś od Niego imię ponad wszelkie imię i uwielbiam Ciebie, Króla królów i Pana panów. Z dziecięcą ufnością oddaję się Tobie i swoją miłością pragnę wynagradzać za tych, którzy nie kochają Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Zesłanie Ducha Świętego

P: Panie Jezu, razem z Maryją raduję się z wypełnienia Twojej obietnicy. Wierzę, że Duch Święty którego bez miary mi udzielasz, uzdalnia mnie do uwielbiania Ciebie, Oblubieńca Kościoła. Z dziecięcą ufnością oddaję się Tobie i swoją miłością pragnę wynagradzać za tych, którzy nie kochają Ciebie.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Panie Jezu, razem z Maryją raduję się z Jej cudownego wniebowzięcia. Wierzę, że Ją, jako pierwszą z ludzi opromieniłeś swoją zbawczą łaską i dałeś Jej udział w swojej chwale. Uwielbiam Ciebie, Światłości świata. Z dziecięcą ufnością oddaję się Tobie i swoją miłością pragnę wynagradzać za tych, którzy nie kochają Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

P: Panie Jezu, razem z Maryją raduję się z Jej wywyższenia. Wierzę, że uczyniłeś Ją Pośredniczą wszelkich łask i Królową. Przez Nią uwielbiam Ciebie, pragnienie serca każdego człowieka. Z dziecięcą ufnością oddaję się Tobie i swoją miłością pragnę wynagradzać za tych, którzy nie kochają Ciebie.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).