mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

33

1 czerwca 2019_________

Do pobrania: DOCPDF

Myśli do homilii

s3

1.„Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”. To słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Zbawiciel zachęca do pełnej ufności modlitwy, zanoszonej w Jego imię. Taka modlitwa jest skuteczna, a jej wysłuchanie przynosi radość. Znamy tę radość. Wiele razy jej doświadczyliśmy. Wiele jest wotów wdzięczności w sanktuariach, modlitw dziękczynnych w kościołach, łez szczęścia w ludzkich oczach, radosnych uśmiechów na twarzach tych, którzy zostali wysłuchani.

2. Ojciec Święty Paweł VI napisał adhortację o radości chrześcijańskiej. Zwraca w niej najpierw uwagę na to, że nie zawsze umiemy się cieszyć: „Społeczność ludzka, bogata w wynalazki techniczne, mogła pomnożyć okazje do rozrywek, ale z trudem przychodzi jej rodzenie radości. Pochodzi ona bowiem skądinąd, jako że jest duchowa. Chociaż często nie brakuje pieniędzy, wygody, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia materialnego, to jednak niestety wielu podlega zniechęceniu, nudzie i smutkowi. Prowadzą one niekiedy do lęku i rozpaczy, których nie potrafi usunąć ani pozorna wesołość, ani szaleńcza żądza przyjemności na zawołanie […]. Jednak ta sytuacja nie powstrzymuje Nas od mówienia o radości, od nadziei na radość, bo współcześni nam ludzie uwikłani w biedy, potrzebują doznania radości i usłyszenia jakby jej pieśni”.

3. Są w naszym życiu powody radości, o których być może zbyt rzadko myślimy. Przypominamy je sobie w tym roku, w pierwsze soboty miesiąca, w naszej modlitwie wynagradzającej. Wielkim powodem radości dla chrześcijanina są dary, jakie Maryja otrzymała od Boga i jakie przez całe życie rozwijała. Cieszymy się Jej pięknem, doskonałością, godnością Matki Boga, skutecznością Jej wstawiennictwa u Syna. Dziś chcemy wyraźniej zobaczyć niezwykłość Jej dziewictwa. Wiele jest kobiet, które zachowują dziewictwo ciała, ale tylko Maryja zachowała doskonałe dziewictwo serca. Jej Serce jest niepokalane i do końca wierne Jezusowi. Kościół uczy, że dochowała Ona dziewiczej wiary Bogu. Była doskonale wierna i jest godna czci. My, jako Jej dzieci, cieszymy się, że mamy taką Matkę. Nasza radość i pragnienie naśladowania Jej, niewątpliwie jest Jej miłe.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2Rozważając tajemnice różańca chcemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie bluźnierstwa i niewdzięczności, którym jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Z radością gromadzimy się przed Tobą, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca, dziękując za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. W sposób szczególny dziękujemy za Maryję. Ona, nieustannie nam towarzyszy, uczy nas kontemplować Twoje dzieła i kroczyć prosto ścieżką zbawienia. W dzisiejszej modlitwie pragniemy wynagradzać naszej ukochanej Matce za bluźnierstwa wypowiadane przeciw Jej dziewictwu.

L1: Panie Jezu, w aklamacji przed Ewangelią usłyszeliśmy Twoje słowa: „Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i idę do Ojca”. W przeddzień uroczystego świętowania tajemnicy Twojego wniebowstąpienia, chcemy wraz z Maryją w medytacji różańcowej rozważać to misterium.

L2: Ostatnie 40 dni było dla nas czasem wyjątkowych spotkań z Tobą, Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana. Po Twoim zmartwychwstaniu, ukazywałeś się wielokrotnie swoim uczniom, zapewniając ich, że żyjesz, umacniając ich wiarę, nadzieję i miłość. Także z nami spotykasz się, w sposób szczególny, na Eucharystii w każdą niedzielę roku liturgicznego. Chcemy przypominać sobie, że każda niedziela jest przedłużeniem okresu wielkanocnego.

L1: Jutro w refrenie psalmu podczas Mszy świętej zaśpiewamy: „Pan wśród radości wstępuje do nieba.” Pamiętamy, Panie, Twoje prorocze słowa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy: „Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie” (J 14, 28). Razem z Tobą cieszymy się, że po wypełnieniu zbawczej misji, wstępujesz do Ojca, gdzie zostajesz otoczony tą chwałą, którą miałeś jeszcze przed założeniem świata.

L2: Powiedziałeś do uczniów, Panie: „Pożyteczne jest dla was Moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). Chcemy się uczyć, Panie, jak apostołowie po Twoim wniebowstąpieniu, nowego rodzaju spotkań z Tobą. Pragniemy Cię spotykać podczas codziennej wewnętrznej modlitwy serca. Pragniemy Cię spotykać czytając Twoje Słowo oraz przyjmując Twoje Ciało. Pragniemy Cię spotykać w osobach każdego z naszych braci i sióstr. Dlatego już dziś prosimy, poślij nam swojego Ducha, abyśmy w Jego mocy mogli spotykać się z Tobą!

 L1: Po Twoim wniebowstąpieniu, uczniom, ukazali się dwaj mężowie w białych szatach. „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? – pytali. Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). Poszedłeś przygotować nam miejsce. Wniebowstąpienie jest nie tylko wywyższeniem przez Ojca umiłowanego Syna, ale także wywyższeniem i wyniesieniem do chwały ludzkiej natury.

L2: Odchodząc do Ojca, Panie, pozostawiasz Kościołowi, Twojej Oblubienicy, zadanie do wypełnienia. Uczniowie, którzy byli świadkami Twojej męki i zmartwychwstania, mają teraz głosić w Twoje imię nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Prosimy Cię o wierność naszemu powołaniu, trwając na modlitwie z Maryją, Twoją Najświętszą Matką. Czcimy Jej niepokalane, dziewicze Serce i wynagradzamy Jej za ból, jaki sprawia Jej lekceważenie dziewictwa i za bluźniercze słowa przeciw Jej dziewictwu.

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew: „Duchu Ogniu” lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi

P: Matko Boża Różańcowa, we wspólnej modlitwie chcemy wynagradzać Ci za bluźnierstwa i niewdzięczności, którymi jest obrażane Twoje Niepokalane Serce. Prosimy wstawiaj się za nami u Boga. Uproś łaskę przebaczenia grzechów i nastania pokoju na świecie.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

P: Piękna Pani, wybrana przez Trójcę Przenajświętszą na Matkę Zbawiciela świata, z miłością i posłuszeństwem przyjmujesz wolę Boga. Mocą Ducha Świętego, w Twoim dziewiczym łonie poczęłaś Życie, obdarzające życiem wiecznym narody świata. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie Świętej Elżbiety

     P: Piękna Pani, radość z objawionej Ci tajemnicy i obecności Boga w Tobie niesiesz z pośpiechem do Elżbiety. Mocą Ducha Świętego wyśpiewujesz Magnificat, dziękując za wielkie rzeczy, które stały się Twoim udziałem. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Narodzenie Pana Jezusa

P: Piękna Pani, kiedy porodziłaś Syna i położyłaś Go w żłobie, przyszli pasterze i opowiedzieli o widzeniu Anioła. Mocą Ducha Świętego przeżywasz w Sercu wielką radość z przyjścia na świat Mesjasza. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

P: Piękna Pani, jako pierwsza z ludzi składasz Bogu w świątyni najpiękniejszą ofiarę, ofiarę Jego Syna. Mocą Ducha Świętego, z wielką radością, w Twoim Dziecku poczciwy Symeon rozpoznaje Zbawiciela świata. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

P: Piękna Pani, otrzymałaś przywilej wyjątkowego uczestnictwa we wzrastaniu Syna Bożego w mądrości, w latach i w łasce. Mocą Ducha Świętego, uczysz się rozpoznawać i współtowarzyszyć Jego powołaniu. Matko Boża, przez Twoje wstawiennictwo prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Boga, Jego nie uwielbiają, Jemu nie ufają i Jego nie miłują.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).