mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

32

4 maja 2019_________

Do pobrania: DOCPDF

Myśli do homilii

s3

1.Trwa okres wielkanocny. U jego początku, w Wigilię Paschalną śpiewaliśmy w Orędziu Wielkanocnym: „Weselcie się już zastępy aniołów w niebie… Raduj się Kościele święty, Matko nasza”. Codziennie w tym okresie Kościół wyraża radość w maryjnej modlitwie: „Wesel się Królowo miła”. Jaki jest powód tej radości? Jest nim zmartwychwstanie Chrystusa. On, nieśmiertelny Zwycięzca, obdarza ludzi łaską przejścia ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych.

2. Wielkanocna radość jest dziś przez nas przeżywana z Maryją. Przyczynia się do tego maryjny miesiąc maj, pierwsza sobota tego miesiąca, a także wspomnienie pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie, który miały miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała tam dzieciom, że Bóg pragnie wprowadzić kult Jej Niepokalanego Serca, a później prosiła o przeżywanie pięciu pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznaje od ludzi. Odpowiadamy na Jej prośbę i spełniamy czyny, o które prosiła.

3. W tym roku, przez kolejnych pięć miesięcy, naszym aktem miłości wynagradzającej będzie głębsze zjednoczenie z Maryją w Jej radości z otrzymanych od Boga darów. W Magnificat wyznaje Ona: „Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”. Ona raduje się w Bogu. Jest zanurzona w Nim i cała przeniknięta Jego obecnością. Jest pierwszą, która mogła cieszyć się darami odkupienia, gdyż została zachowana od grzechu pierworodnego. Są osoby, które lekceważą i wyśmiewają Jej Niepokalane Poczęcie, ale my wielbimy Boga za ten wielki dar. Jest on także dla nas powodem do radości. Nasza radość nie jest dla Maryi obojętna. Jeśli przy Jej pomocy, odnowieni przez paschalne wydarzenia, przeżywamy autentyczną radość z Chrystusem i w Chrystusie, to jest to dla Niej pociecha i spełnienie pragnień Jej Serca.

4. Z Nią, Niewiastą o Niepokalanym Sercu, wpatrujemy się w Jezusa, który w dzisiejszej Ewangelii mówi do nas: „To Ja jestem, nie bójcie się”. On jest tu z nami. Jego obecność raduje nasze serce.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2Rozważając tajemnice różańca chcemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie bluźnierstwa i niewdzięczności, którym jest obrażana.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Wraz z Maryją i wszystkimi mieszkańcami nieba, uwielbiamy Cię zmartwychwstały Panie. Trwamy w okresie wielkanocnym. Nasze serca przepełnia radość z Twojego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią oraz ofiarowanego nam daru odkupienia. Od Niepokalanej, w kolejną pierwszą sobotę miesiąca, chcemy uczyć się życia czystego, w pełni zjednoczenia z Tobą i prawdziwej radości dzieci Bożych. Niech rozważanie tajemnic różańcowych przyczyni się do tego i będzie wynagrodzeniem Jej Sercu za zniewagi, których doznaje od niewdzięcznych ludzi. W tym miesiącu chcemy wynagradzać przede wszystkim za bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu.

L1: Maryjo, Ty od najmłodszych lat uczyłaś się w świątyni jerozolimskiej słuchać głosu Boga. To czego nie rozumiałaś, zachowywałaś głęboko w Sercu i szukałaś odpowiedzi na modlitwie. Pełna łaski, dzięki niezwykłej wrażliwości na Boże natchnienia, z wiarą przyjmujesz wolę Najwyższego. W chwili zwiastowania Słowo stało się Ciałem w Twoim łonie, a Ty stałaś się Jego świątynią. W Tobie wypełniła się zapowiedziana już w Księdze Rodzaju Boża obietnica przyjścia na świat Potomka, który zmiażdży głowę węża. Z Ducha  Świętego poczęłaś Zbawiciela.

L2: Bóg w swojej nieskończonej mądrości, spodziewając się Twojego fiat, postanowił, abyś jako Matka Jego Syna, mogła pierwsza cieszyć się owocami zbawienia. Dzięki Jego uprzedzającej łasce zostałaś zachowana od grzechu pierworodnego. Nic nie zakłóciło Twojego pełnego zjednoczenia z Bogiem. Wierna do końca, nie zwątpiłaś nawet pod krzyżem, patrząc na umieranie Owocu Twojego łona. Jako nowa Ewa wytrwałaś przy Synu, a dzięki niezachwianej wierze stając się Matką nowego Ludu Bożego, Matką Kościoła.

L1: To zdumiewające, że ewangeliści nie mówią nic o Twoim spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem. Nie wspominają również o Twojej obecności podczas wniebowstąpienia. Możemy przypuszczać, że Tobie ukazał się jako pierwszej. Ty nie musiałaś ani biec do grobu, ani oglądać wskrzeszonego Syna, żeby w swojej pielgrzymce wiary dojść do celu. W Wieczerniku po zmartwychwstaniu Pan upomni ucznia: „Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” Błogosławiona jesteś między niewiastami, Maryjo, która nie przestałaś wierzyć w zmartwychwstanie Syna także wtedy, gdy stałaś nad Jego grobem.

L2: W Apokalipsie słyszymy słowa: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” Możemy je odnieść, Matko, do Twojego wniebowzięcia i ukoronowania. Ciebie Bóg czyni Królową nieba i ziemi, Tobie służą aniołowie i całe stworzenie. Stajesz się naszą Pocieszycielką, Pośredniczką wszelkich łask. Swoją modlitwą do Syna otwierasz nam skarbiec nieba.

L1: Święta siostra Faustyna, zachwycona Twoim pięknem, zapisuje w Dzienniczku słowa: „O słodka Matko Boża, na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko, Dziewico Niepokalana, w Tobie odbija mi się promień Boga. Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga”. Maryjo, chcemy w cichej modlitwie adorować zmartwychwstałego Pana. Jednoczymy się z Tobą w radości wypełniającej Twoje serce i prosimy, byś prowadziła nas w wierze, do pełnego zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem.

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew: „Zwycięzca śmierci” lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić jedną część różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi

P: Maryjo, umiłowana Córko Ojca, Matko i Oblubienico Słowa, Przybytku Ducha Świętego, prowadź nas w rozważaniu tajemnic chwalebnych różańca. Niech nasza modlitwa przyczynia się do głębszego zjednoczenia ludzi z Bogiem.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

P: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca” – słyszymy Twoje słowa, Panie, wypowiedziane po zmartwychwstaniu do Marii Magdaleny. Po wypełnieniu się Twojej godziny i przywróceniu utraconej jedności stworzenia z Bogiem, pragniesz wrócić do Ojca. Jako człowiek 33 lata oczekiwałeś na to spotkanie. Panie Jezu, naucz nas kochać Ojca.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: „Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”. Panie, powróciłeś do Ojca, który zrodził Cię przed założeniem świata. Z miłości znalazłeś jednak sposób, aby zostać z nami. Panie Jezu, naucz nas mocniej miłować Eucharystię.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia:  Zesłanie Ducha Świętego

P: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”. Duch Święty mógł zostać nam dany ponieważ zostałeś uwielbiony na krzyżu, Panie. Duch, który przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Panie Jezu, naucz nas przyjmować Ducha, który jest miłością.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (…) Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych”. Maryja, pełna łaski od chwili poczęcia, trwała w doskonałym zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą. Najbardziej uniżona z wszystkich stworzeń, wysłużyła sobie chwałę wniebowzięcia. Panie Jezu, naucz nas  naśladować Twoją Matkę.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na królową nieba i ziemi

P: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.” Całą Trójcę Świętą przyjęła Maryja w sobie. Dlatego została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Jezu, zjednocz nas głębiej z Tobą i przyjmij po śmierci do nieba.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).