mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

24

1 września 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Dzisiejsza pierwsza sobota przypada w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, a to spojrzenie w historię zostaje wzmocnione wspomnieniem czasu niewoli narodowej i przeżyciem setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Rozważając wojenne wydarzenia z naszej historii, lepiej rozumiemy słowa Matki Najświętszej, wypowiedziane w Fatimie. W czasie pierwszego objawienia, 13 maja 1917 roku mówiła do dzieci: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny”. Miesiąc później, w lipcu, ponowiła prośbę: „Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać”. Wtedy też mówiła: „Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza […]. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty”.

2. Słowa Matki Najświętszej przypominają nam, że podstawowe narzędzie do przywracania pokoju na świecie, jest dostępne dla każdego. To codzienne odmawianie różańca, stałe zawierzanie Maryi siebie i innych, Komunia święta wynagradzająca w pierwsze soboty. Nie możemy wątpić, że różaniec może wytrącić z ręki karabin agresora, a armia ludzi modlących się na różańcu ma wpływ na decyzje polityków i dowódców wojskowych.

3. Szczególną formą modlitwy, do której jesteśmy wezwani, są akty wynagradzania za grzechy. Zło trzeba naprawiać, zadane rany leczyć, wbite w serce ciernie wyrywać, łzy płynące z oczu ocierać. Czynimy to aktami miłości, najpierw aktami miłości Boga, jakimi są spowiedź i Komunia Święta. W tych działaniach odwracamy się od grzechu i jednoczymy się z Jezusem. W ten sposób wynagradzamy również Maryi, dziś szczególnie za „bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w świętych wizerunkach”.  Odwołując się do dzisiejszej Ewangelii można powiedzieć, że otrzymaliśmy wiele talentów, dzięki którym możemy się modlić i wynagradzać za grzechy. Nie zakopujmy żadnego daru, lecz pomnażajmy je dla dobra swego i innych.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca, medytując nad tajemnicami różańca, dziękujmy Bogu za Jego niewyobrażalną miłość do nas. Przez wstawiennictwo Niepokalanej prośmy o pomoc w dążeniu do świętości i podjęciu wynagrodzenia za grzechy.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Powtarzamy, o Panie, modlitwę anioła z Fatimy, która kończy się prośbą o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Wszyscy się do nich zaliczamy, ale dziś chcemy szczególnie wspomnieć grzechy agresorów, którzy wywołują wojny, zabijają niewinnych ludzi, niszczą ich mienie, zmuszają do niewolniczej pracy. Jak bardzo ranią Twoje Boskie Serce i Serce Twej Niepokalanej Matki, takie grzechy. Tak wiele zła dzieje się w czasie wojen, które źli ludzie wywołują. Wspominamy rozpoczęcie drugiej wojny światowej, ale myślimy również o wojnach, które dziś toczą się w różnych krajach. Chcemy naszą miłością i naszą modlitwą wynagradzać za każdy grzech popełniony przez zbrodniarzy wojennych. Modlimy się przez wstawiennictwo Maryi, Twej Najświętszej Matki.

L1: Maryjo, pragniesz abyśmy razem z Tobą kontemplowali zbawcze wydarzenia w tajemnicach różańcowych. Dziś chcemy rozważać tajemnicę Twojego wniebowzięcia i ukoronowania. Zwracamy się do Ciebie jako do Królowej nieba i ziemi, jako do Królowej Pokoju i Pani świata. Twoja droga do nieba prowadziła przez Golgotę, gdzie przeżywałaś mękę i śmierć Jezusa, Twego Syna. Ostatecznie jednak On zwyciężył. Pokonał śmierć i otwarł przed ludźmi bramy raju. On przynosi nam nadzieję. On udziela nam swoich łask przez Ciebie, najlepsza Matko.

L2: Trójjedyny Bóg zechciał byś, jako nowa Ewa, biorąc udział w walce Twojego Syna, poprzedziła nas w drodze do nieba. Odniosłaś pełne zwycięstwo nad grzechem i jego skutkami. Otrzymałaś jako najwspanialsze zwieńczenie swych przywilejów dar wolności od zepsucia cielesnego. Podobnie jak Jezus, po zwycięstwie nad śmiercią, zostałaś z ciałem i duszą wzięta do chwały niebios, by tam zajaśnieć jako Królowa, zasiadająca po prawicy swego Syna, nieśmiertelnego Króla wieków.

L1: Pytamy słowami Pieśni nad pieśniami: „Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne oddziały?” (Pnp 6,10). Zgodnie z Tradycją odpowiadamy: To Maryja, Dziewica z Nazaretu, promieniująca pokorą, Niepokalana, piękna nieskazitelnym podobieństwem do Boga, Matka Jezusa Chrystusa, jaśniejąca blaskiem Syna, który Jej powierzył przekazywanie ludziom darów odkupienia.

L2: Z księgi Apokalipsy świętego Jana: „Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 11,19-12,1).

L1: Wpatrujemy się w niewiastę obleczoną w słońce, ukoronowaną gwiazdami, potężną Panią nieba i ziemi. Dziękujemy Jej za miłość, jaką nieustannie nam okazuje. Z ufnością przedstawiamy Jej prośby, które nosimy w sercu. Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, chcemy również wyciągać bolesne ciernie, które ranią Jej Niepokalane Serce. Jakimż bólem musi Ją napełniać każda wojna, każdy zabójstwo, każde lekceważenie i poniżanie człowieka. Cierpi również, gdy ludzie wypowiadają bluźnierstwa wobec Jej wizerunków.

L2: Maryjo, nasza najlepsza Matko, Pani Wniebowzięta, zawierzamy Ci ofiary drugiej wojny światowej. Pamiętamy o poległych pierwszego września na Westerplatte. Wspominamy bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny. Myślimy także o naszych bliskich zmarłych. Umacniając swoją wiarę w świętych obcowanie trwamy w cichej modlitwie. Wpatrujemy się z Tobą, o Matko, w święte oblicze Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Go o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Z dawna Polski Tyś Królową lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając tajemnice bolesne różańca świętego, pragniemy wynagradzać Ci, Matko, za wszystkie zniewagi, których doznajesz. Spośród  ludzkich serc, Twoje Serce jest najwierniejszym odzwierciedleniem Serca Jezusa, najbardziej też cierpi widząc grzechy, którymi Bóg jest obrażany.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa w Ogrójcu

P: Miłosierny Jezu, przyjmujesz kielich bolesnej męki z miłości do mnie. W smutku pocieszany przez anioła, trwasz do końca mimo ogromnego lęku. Panie, spraw by w wierności Ojcu moje serce było podobne do Serca Twego.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie

P: Miłosierny Jezu, zgadzasz się, by Twe święte Ciało zostało zranione przez biczowanie. Mimo dotkliwej boleści, kochasz i modlisz się za swoich oprawców. Panie spraw, by w przyjmowaniu cierpienia moje serce było podobne do Serca Twego.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie

P: Miłosierny Jezu, ukrywasz swoją władzę i przyjmujesz na głowę koronę z ciernia. Będąc Bogiem stałeś się sługą, z miłości bardziej poniżonym niż niewolnik. Panie, spraw by w służeniu bliźnim moje serce było podobne do Serca Twego.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa

P: Miłosierny Jezu, bierzesz na swoje barki ciężar grzechów całego świata. Składasz ofiarę, przez którą ludzie otrzymują zbawienie. Panie, spraw by w oddawaniu życia za braci moje serce było podobne do Serca Twego.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć na krzyżu

P:  Miłosierny Jezu, umierasz w wielkim opuszczeniu nie czując obecności Ojca. Oddajesz życie z miłości do Ojca i do ludzi. Wprowadzasz do raju łotra i ofiarowujesz dar odkupienia mieszkańcom ziemi. Panie, spraw by teraz i w wieczności moje serce było podobne do Serca Twego.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu. P: Wierzę w Boga.