mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

23

4 sierpnia 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. W dzisiejszej refleksji, w pierwszą sobotę miesiąca, chcemy głębiej przeżyć ból Niepokalanego Serca Maryi, gdy widzi Ona, jak ludzie „starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niej, Niepokalanej Matki”. Tak zostało opisane czwarte bluźnierstwo, które rani Jej Serce i Serce Jezusa. Mówi ono o sercu dzieci. Czyste i niewinne serca dzieci zachwycają swoim pięknem, prostotą i dobrocią. Są podobne do Serca Maryi, które nigdy nie skalało się grzechem. Jakże cierpi Jej Niepokalane Serce, gdy niektórzy ludzie zaszczepiają złe postawy w dziecięcych sercach. Bolesne ciernie wbijają się w Jej Serce, gdy widzi, jak w sercach wielu dzieci rozwija się obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść.

2. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o sytuacji, która pomaga nam tę prawdę zrozumieć. Widzimy młodą dziewczynę, która domaga się zabójstwa niewinnego człowieka i chce, aby jego głowę przyniesiono na misie. Czyni tak pod wpływem swojej matki, która nie zachowywała w swoim życiu zasad moralnych. Porzuciła męża i związała się z jego bratem. Nakłanianie córki do tego, aby zażądała głowy Jan Chrzciciela, również odsłania sposób jej myślenia i zasady, jakimi kierowała się w życiu. Córka wzrastała w takiej atmosferze. Liczyło się własne zadowolenie, władza i przyjemność. Jeśli ktoś stanął na przeszkodzie, to trzeba go było usunąć posuwając się nawet do zabójstwa.

3. W odczytanej Ewangelii nie ma odniesienia do Matki Najświętszej. Zapewne jednak dowiedziała się Ona o śmierci św. Jana Chrzciciela i o okolicznościach, w jakich ta śmierć nastąpiła. Św. Jan Chrzciciel był Jej bardzo bliski. Za Jej przyczyną został napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie matki. Była przy jego rodzicach, gdy oczekiwali na jego narodziny. Cieszyła się z nimi, gdy nadszedł dla Elżbiety czas rozwiązania. Zapewne interesowała się jego dalszym losem i wiedziała o jego działalności nad Jordanem. Ból z powodu jego śmierci zapewne łączył się w Jej Niepokalanym Sercu z bólem  z powodu grzechu Heroda, a także Herodiady i jej córki. Dziś wynagradzamy Jej za grzechy nam współczesnych, za obojętność, wzgardę i nienawiść.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca, medytując nad tajemnicami różańca, dziękujmy Bogu za Jego niewyobrażalną miłość do nas. Przez wstawiennictwo Niepokalanej prośmy o pomoc w dążeniu do świętości i podjęciu wynagrodzenia za grzechy.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste, obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie. W niewysłowionej pokorze, przychodząc na świat jako dziecko, ukryłeś swoje bóstwo. Dzisiaj, pozostając z nami w znaku chleba, ukrywasz nie tylko bóstwo, ale i człowieczeństwo. W kolejną pierwszą sobotę miesiąca, klęcząc przed Tobą, chcemy rozważać tajemnice ofiarowania Ciebie przez Maryję i Józefa w świątyni. W tej modlitwie pragniemy zwrócić uwagę na wielką władzę i zaufanie jakimi Twój Ojciec obdarza rodziców. Pragniemy również wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, za ogromny ból jaki sprawiają Jej ludzie starający się otwarcie i publicznie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niej.

L1: Zgodnie z tradycją wierzymy, że Maryja w dzieciństwie została poświęcona Bogu przez Joachima i Annę. Zanim sama zdolna była używać rozumu, rodzice oddali Ją w Bożą opiekę, prosząc aby zachował Ją od wszelkiego zła, hojnie Jej błogosławił i przygotował do misji, którą dla Niej przeznaczył. Sam Stwórca wywyższa władzę rodzicielską przyjmując z ich rąk swoje najpiękniejsze stworzenie.

L2: Z Ewangelii według św. Łukasza: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Maryja i Józef wiernie wypełniają przepisy Prawa. Przynoszą Jezusa do świątyni, aby Go przedstawić Panu.

L2: W świątyni słyszymy także słowa skierowane do Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie”. Wiemy, że najpełniej proroctwo to spełnia się pod krzyżem Chrystusa, kiedy Niepokalana współuczestniczy w Jego dziele odkupienia. Wiemy, że również wtedy Jezus czyni Ją Matką Kościoła, Matką której przez wszystkie wieki będzie zależało na szczęściu wiecznym Jej dzieci.

L1: W objawieniach fatimskich słyszymy, że jednym z bluźnierstw, które ranią Serce Maryi są działania tych, którzy starają się zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niej. To bluźnierstwo boli Najświętszą Pannę tak bardzo jak bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu, Jej Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu, pokazuje jak ważne są dla Niej dziecięce serca i jak wielką odpowiedzialność za zachowanie ich czystości ponoszą dorośli, a szczególnie rodzice.

L2: Z historii pamiętamy wielu późniejszych świętych, którzy od wczesnej młodości ofiarowali swoje życie Maryi. Było tak w przypadku Maksymiliana Kolbe czy Teresy od Dzieciątka Jezus. Było tak z Karolem Wojtyłą, którego wkrótce do śmierci matki, przed przystąpieniem do pierwszej komunii, ojciec zawiózł przed wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, mówiąc mu, że od dziś to Maryja będzie Jego Matką i najlepszą Opiekunką.

L1: W cichej medytacji chciejmy kontynuować rozważania nad siłą miłości jaką ma ofiarowanie życia Bogu przez ręce Maryi. Dziękujmy naszej Matce za dotychczasową opiekę i przepraszajmy za rany, które zadajemy Jej Sercu. Chciejmy ponowić ofiarowanie Jej nie tylko swojego życia, ale także życia dzieci, począwszy od tych, które są jeszcze w łonie matek.

Adoracja i medytacja w ciszy. Śpiew: Kochajmy Pana lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dziękujemy Ci za miłość, którą nas obdarzasz. W rozważaniu tajemnic chwalebnych różańca, chcemy wynagradzać Ci za bluźnierstwa osób starających się otwarcie i publicznie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę i nienawiść wobec Ciebie.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Niepokalana Matko, Ciebie, Oblubienicę, Pan Bóg przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Mocą zasług śmierci i zmartwychwstania Jezusa zostałaś zachowana od wszelkiej zmazy. O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i przebaczaj nieszczęsnym, kiedy Twe Niepokalane Serce obrażamy.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Niepokalana Matko, Tyś sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Radujesz się z wniebowstąpienia Jezusa, Słońca nie znającego zachodu oświecającego ludzkość swoim światłem. O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i przebaczaj nieszczęsnym, kiedy Twe Niepokalane Serce obrażamy.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Niepokalana Matko, Bóg Cię stworzył w Duchu Świętym i wyniósł nad wszystkie dzieła rąk swoich. Obdarzona pełnią łask, od początku istnienia Kościoła, wypraszasz dla jego członków dar nowego życia. O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i przebaczaj nieszczęsnym, kiedy Twe Niepokalane Serce obrażamy.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Niepokalana Matko, Ty mieszkasz na wysokościach i tron Twój w słupie obłoku. Przechodząc z tego świata do wieczności otrzymujesz pełny ogląd rzeczywistości, poznajesz troski całego Bożego Kościoła. O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i przebaczaj nieszczęsnym, kiedy Twe Niepokalane Serce obrażamy.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

P: Niepokalana Matko, czystsza niźli Aniołowie, po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie. Uwieńczona koroną chwały za wielką miłość i bezgraniczne oddanie Synowi, stajesz się pośredniczką wszelkich łask. O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i przebaczaj nieszczęsnym, kiedy Twe Niepokalane Serce obrażamy.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.