mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

22

7 lipca 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” – pytają Jezusa uczniowie Jana w dzisiejszej Ewangelii. Nie było to podstępne pytanie. Uczniowie Jana mieli problem. Nie rozumieli zachowania się uczniów Jezusa. Zbawiciel udziela nam wyjaśnienia, które dla ludzi wierzących ma zasadnicze znaczenie. Mówi, że Jego uczniowie działają zgodnie z Jego decyzjami. Jeśli On jest z nimi, a ta obecność jest podobna do obecności pana młodego na weselu, to zachowują się stosownie do tego rozeznania. Nie mogą teraz pościć. Jednak czas postu przyjdzie na nich. Będzie to post ze względu na Jezusa. Oni uczą się czynić wszystko ze względu na Pana, gdyż wierzą, że On jest nie tylko człowiekiem, lecz także Synem Bożym. Tak też dzieje się przez następne pokolenia uczniów Jezusa. Z miłości do Niego męczennicy oddawali życie, dziewice zachowywały czystość, misjonarze szli w najdalsze kraje, a wszyscy klękali do modlitwy i starali się Go naśladować. Jego wola była dla nich regułą życia.

2. W tym duchu wsłuchujemy się również w słowa Dzieciątka Jezus, wypowiedziane do Łucji z Fatimy, wzywające do wynagradzania Jego Matce za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich dopuszczają się ludzie. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie słowa i czyny podejmowane przeciw Maryi, dotykają także Jezusa. Ból zadany Jej, jest ciosem w Jego Serce. Poniżanie Jej, jest również poniżeniem Jego. Podobny skutek mają działania, w których staramy się wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasze akty miłości wobec Niej radują również Jego Boskie Serce.

3. Dziś pomyślmy o niewdzięczności i bluźnierstwie skierowanym przeciw Boskiemu Macierzyństwu Maryi. Ona jest prawdziwie Matką Syna Bożego. Przewyższa godnością wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi. Nikt z ludzi nie dał światu większego skarbu jak Ona. Przez Nią przyszedł do nas Zbawiciel świata. Jakże wielką niewdzięcznością, a nawet bluźnierstwem jest lekceważenie Jej dziewiczego macierzyństwa. Wynagradzajmy Jej naszą miłością, wdzięcznością i naśladowaniem Jej w życiu.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca dziękujmy Bogu za niewyobrażalną miłość wypływającą na nas z Jego Serca. Medytując nad tajemnicami różańca, prosimy przez wstawiennictwo Niepokalanej o pomoc w dążeniu do świętości i podjęciu wynagrodzenia za grzechy, przez które obrażamy Boga.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

     P: Panie Jezu Chryste, wierzymy, że jesteś ukryty w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię i przez naszą obecność na wspólnej modlitwie w kolejną pierwszą sobotę miesiąca, pragniemy odwzajemniać Twoją miłość. Dziękujemy za zakończony niedawno miesiąc czerwiec, w którym w sposób szczególny mogliśmy wpatrywać się w Twoje Najświętsze Serce. Z tej kontemplacji rodzi się w nas pragnienie wynagrodzenia Tobie i Niepokalanemu Sercu Maryi za wypowiadane przeciwko Niej obelgi i bluźnierstwa. Trwając przed Tobą na adoracji i rozważając różańcową tajemnicę zwiastowania, przepraszamy dziś Najświętszą Dziewicę za zniewagi przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, kiedy uznaje się Ją wyłącznie za Matkę człowieka.

     L1: Do proroka Jeremiasza Pan skierował słowa: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię”. Słowo wybrania i Boże pragnienie uświęcenia skierowane jest do każdego człowieka. Najpełniej zrealizowało się ono w życiu Maryi. Jej Serce zachowane od każdego grzechu, jest najwierniejszym odbiciem pełnego dobroci i miłości Serca Jej Syna. Najpiękniejsza z Bożych córek, przez modlitwę różańcową, uczy nas kontemplować i naśladować Boże Serce.

     L2: To, co było po ludzku niemożliwe, dziewicze macierzyństwo, Bóg zapowiada przez proroków, aby zbudować i wzmocnić naszą wiarę. W Starym Testamencie, przepełnionym oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, czytamy słowa Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Ta Boża obietnica spełniła się w pełnym łaski Sercu i ciele Najświętszej Maryi.

     L1: Posłany do Niepokalanej Dziewicy anioł zwiastuje Jej radosną nowinę: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”. Syn Boży, Zbawiciel, narodziwszy się jako człowiek, odkupi swój lud. Jego Serce, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, staje się dla nas źródłem życia i świętości.

     L2: Anioł Pański ukazuje się również Józefowi, przeżywającemu rozterki z powodu brzemienności Maryi. Wyjaśnia mu tajemnicę Jej cudownego macierzyństwa: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zostało przez Ducha Świętego utworzone w łonie Matki Dziewicy.

     L1: Pozostańmy w cichej modlitwie i rozważajmy niezwykłą tajemnicę dziewiczego macierzyństwa Maryi. Ona jest prawdziwie Matką Boga, bo taki był zamysł nieskończonej miłości Najwyższego. Dzięki „fiat” Maryi, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, mogło stać się naszym życiem i zmartwychwstaniem. Dziękujmy Bogu za ten wielki dar.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Kochajmy Pana lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając tajemnice bolesne różańca, dziękujmy Bogu, że stając się człowiekiem z miłości do nas, przyjął okrutną mękę i śmierć. Wynagradzajmy w tej modlitwie Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi, za wszystkie niewdzięczności i zniewagi, których doznają, a w sposób szczególny za bluźnierstwa przeciwko Bożemu macierzyństwu Najświętszej Dziewicy.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

P: Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, w godzinie konania w Ogrójcu toczysz przeogromną walkę. Chcesz ocalić każdego człowieka. Przyjmujesz trud męki z miłości do mnie. Dziękuję Ci, Panie, za tę nieskończoną miłość i proszę: wzbudź we mnie pragnienie wynagradzania za grzechy Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Matki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Biczowanie Pana Jezusa

P: Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, w czasie biczowania doznajesz męki większej niż tylko uderzenia rzemieniem. Choć rani Cię człowiek, którego tak bardzo ukochałeś, masz dla niego tylko miłosierdzie. Przebaczasz mi cierpienie, które Ci zadaję. Dziękuję Ci, Panie, za tę nieskończoną miłość i proszę: wzbudź we mnie pragnienie wynagradzania za grzechy Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Matki.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

P: Serce Jezusa, zelżywością napełnione, Twoją chwałę człowiek wydaje na wyszydzenie. Pokornie przyjmujesz koronę z ciernia i trzcinę zamiast berła. Milczysz gdy w zaślepieniu obrażam Twoją boską godność. Dziękuję Ci, Panie, za tę nieskończoną miłość i proszę: wzbudź we mnie pragnienie wynagradzania za grzechy Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Matki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Droga krzyżowa

P: Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, mimo niewyobrażalnego cierpienia nie cofasz się z raz podjętej drogi. Ufasz Ojcu, nie zważając na wszechogarniającą Cię ciemność, niesiesz krzyż doznając całkowitego ogołocenia. To mój grzech bierzesz na siebie. Dziękuję Ci, Panie, za tę nieskończoną miłość i proszę: wzbudź we mnie pragnienie wynagradzania za grzechy Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Matki.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Śmierć na krzyżu

P: Serce Jezusa, włócznią przebite, z Ciebie na krzyżu wypłynęły krew i woda, dając początek sakramentom Kościoła. W godzinie śmierci, kiedy doznajesz wywyższenia, Duch Święty jednoczy z Tobą Twoją Oblubienicę. Dziękuję Ci, Panie, za tę nieskończoną miłość i proszę: wzbudź we mnie pragnienie wynagradzania za grzechy Twemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Twojej Matki.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.