mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

21

2 czerwca 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Dzieciątko Jezus mówiło do Łucji 10 grudnia 1925 roku: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Mówiła o tym również Maryja: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość”.

2. Stale przypominamy sobie te słowa, by tym gorliwiej wyciągać bolesne ciernie z Niepokalanego Serca Maryi i nieść Jej radość. Niewdzięczność chcemy naprawiać przez gorące dziękczynienie, bluźnierstwa przez pokorną i pełną miłości modlitwę, a niewierność przez bardziej radykalne odrzucenie grzechu i przylgnięcie do Boga.

3. W dzisiejszej Ewangelii Jezus demaskuje nieszczere postępowanie arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. Zastanawiają się oni, skąd pochodzi chrzest Janowy, ale nie są w stanie zaakceptować odpowiedzi, która sama im się narzuca, gdy widzą czyny Jezusa i słyszą Jego słowa. Wybierają więc odpowiedź: „Nie wiemy”. Ona wydaje się bezpiecznym rozwiązaniem. Jednak jest to raczej ucieczka przed prawdą, niż rzeczywista niewiedza. Przyjęcie prawdy o Jezusie, wymagałoby zmiany życia, a do tego jeszcze nie dojrzeli.

4. Ucieczka przed wymaganiami, jakie stawia Ewangelia, grozi nam wszystkim. Ktoś może się chować za słowami: „Nie wiem, jak się modlić”, „nie wiem, jak się zachować, gdy mnie ktoś upokarza”. Wielu zdaje się mówić: „Nie wiem, jak wynagradzać za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakimi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi”. Odpowiedź zdaje się być prosta. Niewdzięczność naprawia się wdzięcznością, a lekceważenie lub wyśmiewanie przywilejów Maryi wygradza się docenianiem ich wielbieniem Boga za nie. Dziś szczególnie chcemy wychwalać najczystszy dar dziewictwa Maryi. Syn Boży chciał mieć dziewiczą Matkę. Duch Święty wzbudził w Niej pragnienie zachowania dziewictwa ciała. On również dał Jej dziewicze serce, które zawsze pozostało wierne Jezusowi.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca dziękujemy Bogu za możliwość nieustannego nawracania. Medytując nad tajemnicami różańca, prosimy przez wstawiennictwo Niepokalanej, o pomoc w dążeniu do świętości i podjęciu wynagrodzenia za grzechy, przez które obrażamy Boga.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie i dziękujemy za hojne dary, jakie wlałeś w nasze serca w ostatnich tygodniach. Dziś rozważając różańcową tajemnicę Zesłania Ducha Świętego chcemy szczególnie dziękować za dzień Pięćdziesiątnicy. Wraz z całym Kościołem w Polsce wyznajemy, że „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Prosimy Cię, Panie, aby Niebieski Pocieszyciel umacniał naszą wiarę, nadzieję i miłość, obdarzał nas pokojem i radością, pozwalał z pokorą uznać własne grzechy i za nie wynagradzać, a po przeżytym nawróceniu świadczyć wobec innych o otrzymanym miłosierdziu. W sposób szczególny pragniemy dziś wynagradzać za bluźnierstwa przeciw dziewictwu Twojej Najświętszej Matki.

L1: Z księgi proroka Joela: „To mówi Pan: «Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach»”.

L2: Z Ewangelii według świętego Jana: „W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”.

L1: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: „Bracia: Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni”.

L2: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: „Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”.

L1: Rozważamy te biblijne teksty w różańcowej tajemnicy Zesłania Ducha Świętego. Otwieramy się na działanie Tego, który mieszka w naszych sercach, umacnia naszą wiarę i rozpala naszą miłość, uczy nas modlitwy i uświęca nasze życie, usuwa podziały i obdarza nas łaską jedności, oświeca nasz umysł i udziela wszelkich łask. Wylał je najobficiej na Maryję, Matkę Jezusa. Ona została od chwili poczęcia zachowana od wszelkiej skazy, wiernie trwała pod krzyżem Syna i modliła się z Apostołami w Wieczerniku oczekując na dzień Pięćdziesiątnicy.

L2: W cichej adoracji dziękujmy za dar Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy. Dziękujmy za Maryję, która nam w wierze przewodzi i do Jezusa nas prowadzi. Dziękujmy za Jej piękne życie, za Jej dziewictwo i macierzyństwo. Niech za Jej przyczyną Duch Święty pomnaża w nas swoje dary, dar mądrości i rozumu, dar rady i męstwa, dar umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Zwycięzca śmierci lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając radosne tajemnice różańca, wychwalajmy Boga za wielkie bogactwo darów, jakimi obdarzył Maryję. Wynagradzajmy naszej Matce za wszystkie ciernie, wbijane w Jej Serce przez niewdzięcznych ludzi, a w tym miesiącu w szczególności za bluźnierstwa przeciwko Jej dziewictwu. Prośmy także dla nas o łaskę dozgonnego wytrwania w czystości duszy i ciała.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zwiastowanie

P: Panno Maryjo, najbielszy Kwiecie czystości, zachwycasz wdziękiem nie tylko stworzenie. Twoja pokora tak spodobała się Najwyższemu, że zostałaś obdarzona pełnią łaski i wybrana na rodziciekę Jego Syna. Dziewicza Matko, oddana na wyłączność Bogu, wyproś nam Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Nawiedzenie

P: Panno Maryjo, wybrana Różo duchowna, dzielisz się pięknem otrzymanych darów z bliźnimi. Tam gdzie dociera woń Twoich cnót i gdzie przynosisz Jezusa, rodzi się radość, dziękczynienie i uwielbienie. Dziewicza Matko, oddana na wyłączność Bogu, wyproś nam Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Narodzenie Pana Jezusa

P: Panno Maryjo, drogocenny Domie ze złota, Twoje wnętrze olśniewa blaskiem Bożej chwały. Nosisz w sobie i wydajesz na świat najdroższy Klejnot – Sprawcę zbawienia. Dziewicza Matko, oddana na wyłączność Bogu, wyproś nam Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Ofiarowanie Pana Jezusa

P: Panno Maryjo, Arko nowego przymierza, w Tobie pozostają ukryte największe skarby Kościoła. Posłusznie składasz w świątyni Mannę życia wiecznego, jedynego doskonałego Wykonawcę Prawa. Dziewicza Matko, oddana na wyłączność Bogu, wyproś nam Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Znalezienie Pana Jezusa

P: Panno Maryjo, strapionych dzieci Pocieszycielko, mężnie zniosłaś boleści życia. Odnajdując zagubionego Syna w świątyni, przez wieki pomimo przeszkód będziesz prowadziła nas do Niego. Dziewicza Matko, oddana na wyłączność Bogu, wyproś nam Ducha Świętego, aby przemieniał nasze serca.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.