mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

20

5 maja 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. W liturgii świętujemy nadal zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielbimy naszego Zbawiciela, który mocą swej ofiary krzyżowej i mocą zmartwychwstania pokonał grzech, szatana i śmierć. Patrząc na Maryję i Jej Niepokalane Serce, kontemplujemy najdoskonalszy owoc Chrystusowego odkupienia. W Niej jaśnieje on najpiękniejszym blaskiem. Ona bowiem depce głowę węża, zachowuje serce wolne od grzechu i zostaje z ciałem i duszą wzięta do nieba.

2. Maj, to również miesiąc, który Maryja wybrała, by po raz pierwszy przyjść do trojga dzieci w portugalskiej wiosce. My zaś, w pierwszosobotnich nabożeństwach, trwamy w modlitwie wynagradzającej za bluźnierstwa, jakimi ludzie Ją obrażają. Podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy wynagradzać przez najbliższych pięć miesięcy za pięć bluźnierstw, które wbijają się w Niepokalane Serce Maryi, jak ciernie. Dziś pragniemy wynagradzać za bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu.

3. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia nam, że świat nienawidzi tych, których On wybrał. Mówi do Apostołów: „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi”. Apostołowie spotykali się z tą nienawiścią świata przez całe swoje życie. Jednak to nie oni są najbardziej znienawidzeni przez ludzi pogrążonych w grzechach i odrzucających Boga. To nie ich najbardziej atakuje szatan, posługując się tymi, którzy go słuchają. Spośród wszystkich wybranych z tego świata i należących do Chrystusa, pierwszą jest Maryja. Jej niepokalana czystość i absolutna wierność Bogu jest nie do zniesienia dla tych, którzy wybrali ciemność kłamstwa i brud grzechu. Bluźnią nie tylko słowami, lecz także swoim stylem życia. Wyśmiewają to, co czyste, niewinne, i niepokalane, kłamią zacierając granicę między dobrem a złem, uważają, że mogą bezkarnie czynić zło.

4. Naszym wynagrodzeniem Bogu i Maryi jest wierne trwanie przy Niej i z Jej pomocą gorliwe wypełnianie woli Bożej. Na tej drodze otrzymaliśmy nową orędowniczkę, błogosławioną Hannę Chrzanowską. Trwamy w dziękczynieniu za jej beatyfikację.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca dziękujemy Bogu za dar Niepokalanego Poczęcia Maryi i łaskę nabożeństw fatimskich. Medytując nad tajemnicami różańca, prosimy przez Jej wstawiennictwo, o pomoc w dobrym przeżywaniu czasu wielkanocnego i naśladowania Maryi.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Dziękujemy Ci, miłosierny Jezu, za modlitwę, której Anioł nauczył dzieci w Fatimie. Powtarzamy jego słowa i staramy się coraz lepiej je rozumieć. Ukazują one szczególne znaczenie wiary, uwielbienia, zaufania i miłości. Postawy te są zwyczajnym sposobem życia Twoich uczniów. Ich brak jest grzechem, który głęboko rani Twoje serce. Prosimy więc, powtarzając słowa Anioła, abyś przebaczył te grzechy ludziom. Podejmując dziś, w pierwszą sobotę maja, medytację nad tajemnicami różańca, z pokorą błagamy, abyś pogłębił naszą wiarę, wzbudził w nas uwielbienie, umocnił naszą nadzieję i rozpalił naszą miłość.

L1: Gdy Żydzi pytali Pana Jezusa: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”, On im odpowiedział: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6,28-29). Każda tajemnica, rozważana w różańcu, umacnia naszą wiarę. Pomaga nam spotkać Jezusa jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem, zamieszkał w rodzinie, podjął publiczną działalność, a dzieło zbawienia dopełnił złożeniem krzyżowej ofiary i zmartwychwstaniem. Dziękujemy Maryi za dar różańca i prosimy Ją, aby jak najwięcej osób rozważało w nim zbawcze tajemnice.

L2: Gdy Mędrcy ze Wschodu weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją, „upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę” (Łk 2,11). Rozważamy pokłon Mędrców w różańcowej tajemnicy narodzenia Pana Jezusa. W innych tajemnicach spotykamy ludzi, którzy czynią podobnie. Widząc cuda, jakich On dokonywał, padali przed Nim i oddawali Mu pokłon. Rozważania różańcowe budzą w naszych sercach uwielbienie wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego.

L1: Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma” (Dz. 1578). Niedoścignioną Mistrzynią w zaufaniu Jezusowi jest dla nas Maryja. Widzimy Jej absolutne zaufanie, okazywane Synowi, w całym życiu. Rozważamy Jej postawę w tajemnicach radosnych i światła, w bolesnych i chwalebnych.

L2: „Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1). W różańcowych tajemnicach uczymy się również miłości. Czyż można obojętnie rozważać tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i Jego ukryte życie w Nazarecie? Czyż nie rozpala się serce człowieka, gdy widzi Jezusa nauczającego i czyniącego cuda? Ileż miłości przelewa się w serce grzeszników, gdy medytują bezmiar cierpień Zbawiciela i gdy rozważają tajemnice chwalebne.

L1: Pozostając w cichej modlitwie dziękujmy Jezusowi za wiarę, uwielbienie, ufność i miłość. Niech nasza modlitwa będzie również wynagrodzeniem Sercu Jezusa i Sercu Maryi za wszelkie braki w naszej wierze, uwielbieniu, ufności i miłości. Niech będzie prośbą za tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie kochają. W szczególny sposób wynagradzajmy dziś za niewdzięczność i bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Czyńmy to ofiarując Jej naszą głęboką wiarę, zaufanie i miłość.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Zdrowaś Maryjo lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi.

P: Rozważając chwalebne tajemnice różańca będziemy odwoływać się do modlitwy Anioła z Fatimy wyznając naszą wiarę, uwielbienie, zaufanie i miłość oraz prosząc o przebaczenie dla tych, którzy tego nie czynią.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie Pana

P: Panie Jezu, wierzę, że zmartwychwstałeś, uwielbiam Cię w tej tajemnicy, ufam Tobie, bo jesteś Zwycięzcą, kocham Ciebie, bo Ty mnie pierwszy umiłowałeś. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Twoje zmartwychwstanie, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

P: Panie Jezu, wierzę, że wstąpiłeś do nieba, uwielbiam Cię w tej tajemnicy, ufam Tobie, bo siedzisz po prawicy Ojca, kocham Ciebie, bo jesteś godzien najwyższej miłości. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Twoje wniebowstąpienie, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

P: Panie Jezu, wierzę, że zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów i na cały Kościół, uwielbiam Cię w tej tajemnicy, ufam Tobie, bo napełniłeś mnie swoim Duchem, kocham Ciebie, bo dałeś mi Ducha, który jest Miłością. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, że dajesz im Ducha Świętego, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie NMP

P: Panie Jezu, wierzę, że wziąłeś Twoją Najświętszą Matkę z ciałem i duszą do nieba, uwielbiam Cię w tej tajemnicy, ufam Tobie i Twojej najlepszej Matce, kocham Ciebie i uczę się tej miłości od Maryi. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, że zabrałeś z ciałem i duszą do nieba tę, która Cię urodziła, którzy Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

P: Panie Jezu, wierzę, że uczyniłeś swoją Matkę Królową nieba i ziemi, uwielbiam Cię w tej tajemnicy, ufam Tobie i zawierzam się wstawiennictwu Maryi, kocham Ciebie i uczę się tej miłości od Pani nieba i ziemi. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, że uczyniłeś Maryję Królową, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Ci i nie miłują Ciebie.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.