mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

16

6 stycznia 2018

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Pierwsza sobota stycznia przypada w tym roku w uroczystość Objawienia Pańskiego. Uwielbiamy Syna Bożego, który objawił się i nadal się objawia mieszkańcom ziemi. Myślimy o doświadczeniach pasterzy ze wzgórz betlejemskich, rozważamy przeżycia mędrców z dalekiego Wschodu, wspominamy chrzest Jezusa w Jordanie i inne zbawcze wydarzenia. Uświadamiamy sobie również, że wyjątkowe objawienie przeżyła Maryja. Do Niej został posłany Anioł Gabriel. Ona pierwsza usłyszała słowa, że pocznie mocą Ducha Świętego, a Dziecię, które się narodzi, będzie nazwane Synem Najwyższego.
Dla Niej początkiem objawienia było słowo niebieskiego posłańca. Ona przyjęła orędzie i uwierzyła, że dla Boga wszystko jest możliwe. Powiedziała swoje „Fiat”. Rozpoczął się nowy etap w Jej życiu, a także w dziejach świata. Tę nowość znała przez pewien czas tylko Ona. Kierowana przez Ducha Świętego, dzień po dniu rozważała i przeżywała objawioną Jej tajemnicę. Jest dla nas wszystkich wzorem przyjęcia objawiającego się Boga.

2. Gdy do Betlejem przybywają mędrcy ze Wschodu, widzą nie tylko Dziecię Jezus, lecz także Jego Matkę. To Ona ukazuje im Jezusa. On jest w Jej ramionach. Jest Jej Synem, a równocześnie Panem nieba i ziemi. Z woli Bożej uczestniczy Ona w objawianiu się Jezusa ludziom. Kościół nazwie Ją Królową Apostołów. Od Niej uczymy się apostolstwa. Mamy jak Ona przyjąć Jezusa otwartym sercem i mamy ukazywać Go zarówno tym, którzy są blisko, jak pasterze, jak też tym, którzy przychodzą z daleka, jak Mędrcy.

3. W naszych rozważaniach powracamy również dziś do pierwszego warunku nabożeństw pierwszosobotnich, jakim jest sakrament pokuty. Maryja, jak nasza Matka, chce, abyśmy go dobrze przeżywali, a dobre przeżycie oznacza również podjęcie mocnego postanowienie poprawy. Możemy to postanowienie gorliwiej realizować, gdyż jesteśmy umocnieni przeżyciem Narodzenia Pańskiego, świętujemy uroczystość Objawienia Pańskiego i przygotowujemy się do jutrzejszej niedzieli Chrztu Chrystusa w Jordanie. Niepokalanemu Sercu Maryi zawierzamy tę drogę poprawy.

Medytacja o tajemnicy różańca

 s2W kolejną pierwszą sobotę miesiąca pragniemy dziękować dobremu Bogu za łaskę nawrócenia i spowiedzi świętej. Medytując nad tajemnicami różańca, prosimy przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, o pomoc w wytrwaniu w mocnym postanowieniu poprawy.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Witaj, Zbawicielu, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Niedawno przeżywaliśmy, wraz z Maryją, czas radosnego oczekiwania na Twoje przyjście. Cieszyliśmy się wspólnie z Nią słowami nowiny, którą zwiastował Archanioł Gabriel, dzieliliśmy się tą radością, jak Ona z Elżbietą, z naszymi bliskimi, świętowaliśmy w rodzinach i kościołach Twoje Narodzenie. Doświadczaliśmy prowadzenia przez Ducha Świętego. Z Jego natchnienia przystępowaliśmy do sakramentu pokuty i składaliśmy obietnicę poprawy. Trwaliśmy w rozważaniu tajemnic różańcowych, przeżywając również na rozpoczęcie Adwentu Jerycho Różańcowe. Dziś, świętując uroczystość Twego Objawienia i przygotowując się do jutrzejszej niedzieli Chrztu w Jordanie, dziękujemy Ci za każde otrzymane dobro, za przebaczenie grzechów i zjednoczenie z Tobą, za spotkania modlitewne i rodzinne, za wszystkie Twoje dary.

L1: Dziękujemy Ci, Jezu, za Niepokalane Serce Maryi. Z Nią przeżyliśmy czas Adwentu i świętowaliśmy Twoje narodzenie. Ona uczyła nas oczekiwać z wiarą Twoje przyjście i prowadziła nas na spotkanie z Tobą w Betlejem. Rozważaliśmy te tajemnice w różańcu, szczególnie w tajemnicach radosnych. Chcemy trwać w tej modlitwie i troszczyć się o zachowanie czystego serca.

L2: Dziękujemy Ci, Jezu, że będąc Bogiem współistotnym Ojcu, dla naszego zbawienia przyjąłeś ciało z Dziewicy i narodziłeś się jako człowiek. W ten sposób dokonało się odkupienie i wywyższenie naszej zepsutej natury. Niepojęte jest to uniżenie, którego dokonałeś z miłości do nas. Prosimy, ucz nas, rozważających tajemnice Twojego życia, lepiej naśladować Ciebie.

L1: Dziękujemy Ci, Jezu, za dar spowiedzi świętej. Tej przedświątecznej i każdej innej. W niej porzucamy drogę grzechu i powracamy do Ciebie. Dzięki ogromnemu miłosierdziu, okazywanemu nam w tym sakramencie, czynisz nas każdorazowo pięknymi i dajesz siłę do wytrwania na drodze nawrócenia. Chcemy i my kochać bliźnich i dzielić się z nimi radością spotkania Ciebie.

L2: Dziękujemy Ci, Jezu, że pragniesz objawiać się każdemu człowiekowi. Nie patrzysz na wiek, stan zdrowia, status społeczny, czy ilość posiadanego majątku. Nie patrzysz na długość i krętość dróg, po których kroczymy. Objawiasz się nam na wiele sposobów, a szczególnie w modlitwie i słuchaniu Twego słowa. Tam odnajdujemy światło i siły, aby wytrwale dążyć do świętości, do której nas powołujesz.

L1: Przyjmij, o Panie i Zbawicielu, naszą modlitwę. Przeżywamy ją w pierwszą sobotę miesiąca, czcząc Niepokalane Serce Twej Najświętszej Matki. Ona przypomina nam Twoje wezwanie do nawrócenia. Ona nas wspiera, abyśmy po otrzymaniu rozgrzeszenia, gorliwie podejmowali trud poprawy. Pragniemy teraz w cichej modlitwie i medytacji, dziękować za otrzymane dary, a także prosić Cię o łaskę wytrwałości w pracy nad sobą.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Hymn o miłości lub inny.

 

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. W modlitwie towarzyszy nam również intencja wynagradzająca za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi. Dziś rozważamy tajemnice radosnej części różańca.

P: Maryja, z woli Bożej, uczestniczy w objawianiu Jezusa ludziom. W Jej ramionach ujrzeli Święte Dzieciątko mędrcy ze Wschodu. Dzisiaj pragnie Ona nam ukazać swojego Syna. W rozważaniu tajemnic światła prośmy, aby dar nawrócenia i spowiedzi który przyjęliśmy, zaowocował z naszej strony radosnym świadectwem spotkania Boga dawanym innych ludziom.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

P: Twój Syn, Maryjo, wiedziony wewnętrznym natchnieniem Ducha rozpoznaje odpowiednio czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Po 30-stu latach spędzonych z Tobą i św. Józefem w Nazarecie, wyrusza nad Jordan, w miejsce, gdzie Jan udziela chrztu. Matko, prosimy, naucz nas uważniej słuchać Boga i być posłusznym Jego słowu.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej

     P: Jezus wraz z uczniami zostaje zaproszony na wesele, gdzie i Ty jesteś obecna Maryjo. Jak zawsze czujna, pierwsza dostrzegasz pojawiający się problem. Swoją interwencją przyśpieszasz objawienie boskiej mocy Twego Syna. Dzięki przemianie wody w wino uwierzyli w Jezusa Jego uczniowie. Matko, która widzisz wszystkie nasze potrzeby, prosimy interweniuj, gdy nasza wiara i miłość do Jezusa słabną.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

P: Maryjo, Ty jako najdoskonalsza uczennica Jezusa, najlepiej rozumiałaś czym jest królestwo Boże. To królestwo Miłości nie opiera się na zasadach z tego świata. Wiemy, że kto nie przyjmie [go] jak dziecko, nie wejdzie do niego. Jest to bowiem królestwo kochającego Ojca i Jego kochających dzieci. Prosimy Cię, podtrzymuj w nas łaskę nawrócenia w właściwym rozumieniu spraw Bożych.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Przemienienie na Górze Tabor

P: Maryjo, na krótki czas przed Męką, Twój Syn zaprosił wybranych uczniów na szczególną modlitwę na górze. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się białe. To doświadczenie łaski okazało się dla nich szczególnym umocnieniem na drodze wiary. Matko, Ty wytrwałaś przy Jezusie do końca, prosimy pomóż nam dzięki modlitwie trwać i świadczyć o naszym Zbawicielu bez względu na okoliczności.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ustanowienie Eucharystii

P: Maryjo, Ty niosąc Jezusa w Niepokalanym Sercu, stałaś się pierwszą i najpiękniejszą monstrancją. On podczas Ostatniej Wieczerzy ofiarował się nam wypowiadając słowa: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (…) to jest moja Krew. Matko, uproś nam łaskę bezinteresownego dawania siebie naszym braciom i bycia dla nich dobrym jak chleb, abyśmy tak realizowali testament miłości Boga.

L3: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.