mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

9

3 czerwca 2017

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Przeżywamy wigilię Zesłania Ducha Świętego. Kończymy w świętowanie okresu wielkanocnego. Kończymy również czytanie Ewangelii zapisanej przez św. Jana Apostoła. Ostatnie upomnienie Jezusa brzmi: „Nie dociekaj, jaki będzie los innych, tylko pójdź za Mną”. W kolejnych tygodniach okresu wielkanocnego, czytając Dzieje Apostolskie, poznawaliśmy losy tych, którzy poszli za Jezusem. Cechą charakterystyczną ich posługi apostolskiej było działanie w mocy Ducha Świętego, którego otrzymali w Dniu Pięćdziesiątnicy.

2. Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca, chcemy znów z uwagą i miłością kontemplować niezwykłe dzieło Ducha Świętego, jakim było i jest Niepokalane Serce Maryi. W litanii do Najświętszego Serca Jezusa wyznajemy, że „Serce Jezusa (zostało) w łonie Dziewicy Maryi przez Ducha Świętego utworzone”. Czy w inny sposób został ukształtowane Niepokalane Serce Maryi? Również ono jest dziełem Ducha Świętego, a Maryja ten wielki dar przyjęła z miłością. Zanim Duch Święty napełnił Apostołów i dał im szczególny udział w zbawczej misji Jezusa Chrystusa, wcześniej napełnił Maryję, wybraną na Matkę Syna Bożego, która stała się Królową Apostołów.

3. Wpatrując się w Nią, pełną Ducha Świętego, lepiej rozumiemy słowa Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętego. Kto wyśmiewa lub poniża niepokalane poczęcie lub dziewictwo Maryi, ten występuje przeciw Duchowi Świętemu. To On obdarzył Maryję szczególnymi łaskami i On uzdolnił Ją do godnego spełniania powierzonej Jej misji. Jej Niepokalane Serce cierpi niejako podwójnie. Grzechy ludzi bolą Ją osobiście jako kochającą Matkę. Bolą Ją również dlatego, że jest Ona w pełni świadoma, iż kto Ją poniża i wyśmiewa, ten poniża obecnego w Niej Ducha Świętego, a w wielu przypadkach bluźni przeciw Duchowi Świętemu.

4. W ubiegłym miesiącu staraliśmy się wynagradzać Sercu Maryi za niewdzięczność i za bluźnierstwa przeciw Jej niepokalanemu poczęciu. Dziś w sposób szczególny pragniemy pocieszać Serce naszej niebieskiej Matki za wszelką niewdzięczność i każde bluźnierstwo, dotyczące Jej dziewictwa.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2W pierwszą sobotę czerwca, 2017 roku stajemy wraz z Maryją i Apostołami w Wieczerniku, by wołać o dar Ducha Świętego. Wsłuchajmy się w wypowiadane słowa medytacji i modlitwy.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Bądź uwielbiony Duchu Święty. Jesteś dzisiaj pośród nas wraz z Ojcem i Synem, wraz Maryją, Matką Boga i naszą Matką. Odpowiadając na Jej wezwanie, wpatrzeni w Jej Niepokalane Serce, pragniemy trwać z Nią w Wieczerniku i wraz z Apostołami wołać o Twoją obecność w nas.

L1: Z Ewangelii według św. Jana: „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, […] przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!ˮ (J20,19.21-22)

L2: Z nauczania św. Jana Pawła II: „Gdy Jezus mówi: «Weźmijcie Ducha Świętego!», to znaczy: weźmijcie ode Mnie to Boże życie, to Boże synostwo, które Ja przyniosłem na świat i zaszczepiłem w dziejach człowieka. Ja sam, Przedwieczny Syn Boży, za sprawą Ducha Świętego stałem się Synem człowieczym z Dziewicy Maryi, i wy również mocą tego samego Ducha macie się stawać we Mnie i przeze Mnie przybranymi dziećmi Bożymiˮ (Filipiny, 14.01.1995).

L1: „«Weźmijcie Ducha Świętego!», to znaczy: Przejmijcie ode Mnie to dziedzictwo łaski i prawdy, które sprawia, że stajecie się jednym Ciałem duchowym i mistycznym ze Mną. «Weźmijcie Ducha Świętego!» znaczy również: stańcie się uczestnikami Królestwa Bożego, które Duch Święty zaszczepia w waszych sercach za sprawą cierpienia i ofiary Syna Bożego, ażeby Bóg mógł coraz bardziej stawać się wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28)” (Filipiny, 14.01.1995).

L2: „Opisując zadanie, jakie Duch ma pełnić w Kościele, Chrystus używa bardzo znamiennych słów: «On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». […] Duch Święty jest więc obiecany Kościołowi i każdemu wiernemu jako wewnętrzny Nauczyciel, który we wnętrzu sumienia i serca sprawia, że rozumie się to, co się wprawdzie usłyszało, ale czego nie można było pojąć” (Catechesi Tradendae, 72).

L1: „Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać – w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie” modlitwę w serce człowieka” (Dominum et Vivificantem, 65).

L2: Medytując nad tajemnicą Zesłania Ducha Świętego, skierujmy naszą myśl ku Tej, która w Wieczerniku szczególnie żarliwie wypraszała światu dar Bożego Ducha, ku Dziewicy Maryi. «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna» (Mt 1,23). Tylko w macierzyństwie Maryi miał miejsce ten cud, że jako Dziewica poczęła i jako Dziewica urodziła. Uwielbiamy wszechmogącego Boga za ten niepojęty dar i wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkich, którzy ten dar lekceważą, wyśmiewają, nie szanują go, nie dostrzegają jego spaniałości.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Duchu, Ogniu lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. Wynagradzajmy Jej w tej modlitwie za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi. W tym miesiącu szczególnie za bluźnierstwa przeciw jej dziewiczemu macierzyństwu.

P: Módlmy się z Maryją, która trwa w Wieczerniku z Apostołami i wyprasza nam dar Ducha Świętego.

Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie

L3: Jezu, Ty powiedziałeś: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem» (J11,25). Tajemnica Twojego zmartwychwstania przywraca nam wiarę w to, że można żyć, kochać i powstawać. Nie dlatego, że my, ale dlatego że Ty tego chcesz. Bądź uwielbiony, Panie, nasz i Boże.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie

L3: Jezu, Ty powiedziałeś: «Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»  (Mt 28,20). Odchodząc pozostajesz z nami. My wpatrujemy się w niebo, gdzie zasiadasz po prawicy Ojca. Ty wpatrujesz się w nas i zamieszkujesz w naszych sercach. Bądź uwielbiony, Panie, nasz i Boże.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

L3: Jezu, Ty powiedziałeś: «Duch Święty wszystkiego was nauczy» (J 14, 26). On czyni to przez całe nasze życie. Uczy nas również wrażliwości na grzech, który rani Twoje Boskie Serce i Niepokalane Serce Twej Matki. Uczy nas modlitwy wynagradzającej, którą do Ciebie zanosimy. Bądź uwielbiony, Panie, nasz i Boże.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie

L3: Jezu, Ty powiedziałeś: «Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną gdzie Ja jestem» (J 17,24). Pierwszą, wobec której spełniłeś tę obietnicę była Maryja. Ją, Niepokalanie Poczętą, uwolniłeś także od zepsucia w grobie. Wziąłeś Ją z ciałem i duszą do nieba. Bądź uwielbiony, Panie, nasz i Boże.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

L3: Jezu, Ty powiedziałeś: «Wytrwajcie w miłości mojej!» (J15,9). Maryja w Twojej miłości wytrwała najpiękniej z ludzi. Dlatego uczyniłeś ją Matką i Królową tych, których odkupiłeś na krzyżu. Ona nieustannie wspiera swoje dzieci w drodze do nieba. Bądź uwielbiony, Panie, nasz i Boże.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).