mb_fatimska

MODLITWA
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA

8

6 maja 2017

Do pobrania: DOCXPDF

Myśli do homilii

s31. Wraz z całym Kościołem czcimy dziś świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Ewangelia ukazuje nam rozmowę Filipa z Panem Jezusem. Zbawiciel w pewnym sensie strofuje Apostoła. Pomaga mu zrozumieć prawdę o swojej jedności z Ojcem, której Filip nie mógł pojąć, choć już długo był z Jezusem, słuchając Jego nauki i widząc dokonywane przez Niego cuda.

2. Przeżywając to święto w pierwszą sobotę miesiąca wspominamy także słowa Jezusa skierowane do Łucji z Fatimy. Jezus, ukazując się Jej jako Dzieciątko będące na rękach Maryi, powiedział: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Później Pan Jezus zwrócił uwagę na pięć bluźnierstw wypowiadanych przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez najbliższe pięć pierwszych sobót chcemy zatrzymać się w modlitwie i refleksji przy tych pięciu szczególnie bolesnych dla Maryi ludzkich postawach, by za nie wynagradzać.

3. Pierwszym bluźnierstwem, o którym mówił Pan Jezus do Łucji, jest bluźnierstwo przeciw Niepokalanemu Poczęciu Maryi. Grzech ten wyraża się najpierw w niedocenianiu tego niezwykłego daru, jaki Bóg ofiarował Maryi. Dar był niezwykły. Po raz pierwszy od upadku Adama i Ewy pojawił się na ziemi ktoś, kto został zachowany od wielkiego zła, jakim był i jest grzech pierworodny. Mocą przewidzianych zasług Zbawiciela serce i dusza Maryi były czyste i święte od pierwszej chwili Jej istnienia, a Bóg znajdował w Niepokalanej wielkie upodobanie. Niepokalane Serce Maryi to jedno z największych dzieł, dokonanych przez Boga, a tak wielu ludzi o nim nie myśli, nie docenia go i za niego nie dziękuje. W ten sposób pomniejsza jego znaczenie i rani Serce Maryi, a gdy wyśmiewa i poniża ten dar, to dopuszcza się również bluźnierstwa, gdyż występuje przeciw Bogu.

4. Czy ja rozumiem dar zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, objawiony już w Niepokalanym Poczęciu NMP? Czy ten dar doceniam i za niego dziękuję? Dziś chcę z całego serca dziękować Bogu i Maryi. Chcę również wielbić Boga i przepraszać Go za tych, którzy Jego dary lekceważą.

Medytacja o tajemnicy różańca

s2W pierwszą sobotę maja, 2017 roku stajemy wobec Chrystusa zmartwychwstałego. Wsłuchajmy się w wypowiadane słowa medytacji i modlitwy, by rozważyć je później w swoim sercu.

(Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu).

W: (Modlitwa Anioła z Fatimy): O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

P: Bądź uwielbiony zmartwychwstały Panie, w darze Twojej obecności pośród nas wraz z Maryją, Twoją i naszą Matką. Przeżywając tajemnice Wielkiej Nocy, odpowiadając na Jej wezwanie, wpatrzeni w Jej Niepokalane Serce, pragniemy rozważać w różańcu tajemnice chwalebne. Z Maryją, Marią Magdaleną i Apostołami chcemy dzisiaj medytować nad tajemnicą Twojego zmartwychwstania.

L1: Z Ewangelii według św. Mateusza: „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto […] anioł Pański przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział» (por. Mt 28, 1-2.5-6).

L2: Panie Jezu, Twoje zmartwychwstanie to prawdziwe centrum czasu. Jesteś Alfą i Omegą. Początkiem czasu i jego wypełnieniem. Każdy rok i dzień, każdą chwilę ogarniasz i zamykasz w tej wielkiej tajemnicy, aby odnalazła się w „pełni czasu”. Rozważając to misterium wsłuchujemy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Prosimy go, aby wstawiał się za nami i wspierał nas w modlitwie, która jest kontemplacją Ciebie, zmartwychwstałego Pana.

L1: „Chrystus jest Zmartwychwstałym! Różaniec zawsze wyrażał to doświadczenie wiary, wzywając wierzącego […], by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary (por. 1Kor 15,14) i przeżywa ponownie radość […] Maryi, która nie mniej intensywnie musiała doświadczyć nowego życia uwielbionego Syna” (Rosarium Virginis Mariae, 23).

L2: „Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym przypieczętowaniem wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwychwstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej przez mesjańskie dary pokoju i duchowej radości. U zarania nowego tysiąclecia chrześcijanie mogą i powinni patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością w chwalebną moc Zmartwychwstałego, którą On czyni wszystko nowe (por. Ap 21,5)ˮ (Jerozolima, 26.03.2000).

L1: „Chrystus przez swoje zmartwychwstanie ustanowiony Panem, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, już działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego, […] oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina ludzka zabiega o uczynienie życia ludzkiego bardziej ludzkim i o poddanie całej ziemi temu celowi” (Laborem exercens, 27).

L2: W dzisiejszym rozważaniu tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa kierujemy naszą myśl także ku Niepokalanemu Poczęciu Maryi. To wtedy, gdy Ona rozpoczynała życie w łonie swej matki Anny, pojawił się pierwszy i równocześnie najwspanialszy owoc dokonanego przez Chrystusa odkupienia. To wtedy wszechmogący Bóg dokonał cudu i mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa zmienił bieg historii. Na świecie pojawił się ktoś wolny od grzechu pierworodnego, Maryja, wybrana na Matkę Syna Bożego. Uwielbiamy wszechmogącego Boga za ten dar i wynagradzamy Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkich, którzy ten dar lekceważą i na niego nie zwracają uwagi.

Adoracja i medytacja w ciszy.

Śpiew: Ojcze, chwała Tobie lub inny.

Cząstka Różańca

s4Matka Najświętsza prosiła, aby w pierwszą sobotę miesiąca odmówić cząstkę różańca. W modlitwie towarzyszy nam również intencja wynagradzająca za zniewagi, jakich Ona doznaje od ludzi. Dziś rozważamy tajemnice chwalebne.

P: Rozważajmy tajemnice chwalebne różańca świętego. Módlmy się z Maryją, która pragnie dzielić się z nami radością ze zmartwychwstania Syna. Witaj Królowo. Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (3x). Chwała Ojcu.

Tajemnica pierwsza: Zmartwychwstanie

L3: Twoje zmartwychwstanie, Panie Jezu, przywraca nam wiarę w to, że warto żyć, kochać i powstawać. Bo Ty tego chcesz. Bo ostatnie słowo należy do Ciebie. Bo Ty jesteś naszą mocą. Zwyciężyłeś w Maryi, Twej Najświętszej Matce, zwyciężasz także w nas. Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica druga: Wniebowstąpienie

L3: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20), powiedziałeś Panie zapewniając uczniów, że nigdy nie będą sami. Ty sam będziesz działach w nich i przez nich. Tajemnica wniebowstąpienia to tajemnica Twojego wielkiego zaufania do człowieka. Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica trzecia: Zesłanie Ducha Świętego

L3: W dniu Pięćdziesiątnicy «znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu» (Dz 2,1). Na Twój dar z nieba, na Boga, na Ducha Świętego mamy oczekiwać Panie wspólnie, z Kościołem i w Kościele. Dziękujemy Ci Panie i wielbimy Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica czwarta: Wniebowzięcie

L3: Panie Jezu, tajemnica Wniebowzięcia to ukazanie projektu na nasze życie. Ona była pierwsza, Niepokalana. Ale przecież Ty powiedziałeś: «Idę przygotować wam miejsce» (J 14,2). Obiecałeś, że my również, z ciałem i duszą, trafimy przed majestat Boga. Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

Tajemnica piąta: Ukoronowanie NMP

L3: Jakże wdzięczny jesteś, Jezu, Maryi za Jej macierzyństwo. Czynisz Ją Matką i Królową wszystkich, których kochasz, za których oddałeś życie. Pragniesz, aby Ona nieustannie rodziła nowe dzieci dla nieba. Również każdego z nas, kto przyjmie ją jako swoją Matkę i Królową. Dziękujemy Ci, Panie, i wielbimy Ciebie.

L4: Ojcze nasz. Zdrowaś Mario (10x). Chwała Ojcu. O mój Jezu.

P: Wierzę w Boga.

(Można odmówić inne modlitwy, jeśli taka jest praktyka we wspólnocie. Jeśli modlitwa była przeżywana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, następuje błogosławieństwo).